Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.550€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων, τόσο σε οξεία όσο και σε χρόνια φάση, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται βελτίωση της λειτουργικότητας των αθλητών και ασκούμενων. Το παρόν Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάδειξη, υποστήριξη και εις βάθος κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής, επιστημονικής ερευνητικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο χώρο της πρόληψης και αποκατάστασης μυοσκελετικών τραυματισμών.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με την επιστήμη της άσκησης για την πρόληψη και αποκατάσταση των μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων, διαμέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις και μεθόδους εκπαίδευσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ «ΛειτουργικήΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» αποφασίζεται από την ΓΣ και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος (2020-21) οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 10 Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις οδηγίες που αφορούν κάθε επιμέρους κριτήριο για τη μοριοδότησή τους ώστε ο φάκελος που υποβάλλεται ηλεκτρονικά να είναι πλήρης στις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Συμπληρωματικά, ελλιπή ή ετεροχρονισμένες αποστολές δεν θα γίνονται δεκτά.

   Υποψήφιοι Εισαγωγής

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
   • Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   • Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.

   Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους αποκλειστικά σε μορφή PDF, αποστέλλοντας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   • Αίτηση υποψηφιότητας (1 αρχείο PDF) και
   • Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
    (1 ενιαίο αρχείο PDF με όλα τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση και όχι ξεχωριστό PDF αρχείο για κάθε δικαιολογητικό)

   Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους.

   Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

   Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (2.550 €) για το σύνολο του προγράμματος σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4485/2017 (άρθρο 35 παρ.2).

   Για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλ. 2531039622 & 2531039665 ή στο Εmail: [email protected]

   Αναλυτικά η προκήρυξη

    

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τρία (3) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης (Α΄, Β΄ και Γ΄ ). Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες από τα μαθήματα και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ή τη Πρακτική Άσκηση.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά, θα πραγματοποιούνται με εντατική φοίτηση, με τις μεθόδους διδασκαλίας δια ζώσης  (65% των διαλέξεων) και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης (35% των διαλέξεων).

   Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με τη λήξη του Γ εξαμήνου σπουδών (εφόσον έχουν περατωθεί όλες τις υποχρεώσεις φοίτησης στο Π.Μ.Σ.).

   Ο  μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο τριπλάσιο διάστημα της προβλεπόμενης του  Π.Μ.Σ. χρονικής διάρκειας.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α’ Εξάμηνο

   • Λ101 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7,5
   • Λ102 ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΣ 7,5
   • Λ103 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ 7,5
   • Λ104 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ 7,5

   Β’ Εξάμηνο

   • Λ201 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7,5
   • Λ202 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 7,5
   • Λ203 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ 7,5
   • Λ204 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ 7,5

   Γ’ Εξάμηνο

   • Πρακτική Άσκηση ή Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email