Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma and Applications

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma and Applications» είναι η εξέλιξη και η επικαιροποίηση (με βάση το νόμο 4485/2017) του Π.Μ.Σ «Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές – Plasma Physics and Applications».

   Το Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma and Applications» προωθεί την επιστημονική γνώση και έρευνα παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές του, με γνώμονα την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών
   της χώρας και του Ευρωπα κού αλλά και διεθνούς ακαδημα κού και εργασιακού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε θέματα που άπτονται των εφαρμογών και της τεχνολογίας των Lasers και του Πλάσματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αδιαλείπτως ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να
   συνεχίσει να συμμετάσχει ενεργά με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες και γνώση αιχμής.

   Στόχοι του Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma and Applications» είναι:
   1. η εκπαίδευση και η προετοιμασία των φοιτητών του για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, ώστε με την αποφοίτησή τους να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΤΕΙ Κρήτης ή σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.

   2. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένης γνώσης των ακαδημαικών φορέων εκπαίδευσης και έρευνας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα) της χώρας στον σημαντικό τομέα γνώσης που πραγματεύεται.

   3. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένης γνώσης του Κέντρου ερευνών Φυσικής Πλάσματος και Lasers (ΦΕΚ 2461/τα Β΄/16-11-2015) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης.

   4. να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και αποφοίτους του να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, αποκτώντας νέα γνώση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας στο Ευρωπα κό και διεθνές γίγνεσθαι μέσα από την κινητικότητα που το Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές – Lasers, Plasma and Applications» προσφέρει σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες του εξωτερικού.

   5. να ενισχύσει τις δεξιότητες και γνώσεις των αποφοίτων του ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες νέες μικρομεσαίες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και γνώσης – έχοντας τμήματα έρευνας και ανάπτυξης στο οργανόγραμμά τους – για τη σχεδίαση, υλοποίηση και προσφορά ανταγωνιστικών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας προιόντων και υπηρεσιών γνώσης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (https://www.hmu.gr/ee/el/) και το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser (http://www.ippl.hmu.gr/) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications

   Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται έως 09/10/2020

   Έναρξη μαθημάτων 19/10/2020

   Χρονική διάρκεια

   Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης μέχρι το διπλάσιο της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 33 ν.4485/2017 όπως αυτό ισχύει. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Δίδακτρα

   Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications.

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί́ φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για φοιτητές πλήρους φοίτησης διενεργείται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Για φοιτητές μερικής φοίτησης η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Στην περίπτωση που στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αλλοδαποί φοιτητές η γλώσσα διδασκαλίας είναι ή Αγγλική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε κάθε περίπτωση θα συγγράφεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα από όλους τους φοιτητές ημεδαπής ή αλλοδαπής

   Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας σε συνεργαζόμενα σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus.

   Πληροφορίες

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Νίκη Γείτονα, τηλ.: 28210-23058, fax: 28210-23003, e-mail: [email protected] ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://www.hmu.gr/ee/el/σελίδες-μενού/lasers-πλάσμα-εφαρμογές-lapla ή https://www.hmu.gr/hmu/15774 ή/και στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη, e-mail: [email protected]

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί́ φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία για φοιτητές πλήρους φοίτησης διενεργείται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Για φοιτητές μερικής φοίτησης η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Στην περίπτωση που στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αλλοδαποί φοιτητές η γλώσσα διδασκαλίας είναι ή Αγγλική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε κάθε περίπτωση θα συγγράφεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα από όλους τους φοιτητές ημεδαπής ή αλλοδαπής

   Η Αναλυτική διάρθρωση του Π.Μ.Σ. περιγράφεται παρακάτω:

   Α’ Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

   • Φυσική πλάσµατος – Plasma Physics 6 ECTS
   • Αρχές των Lasers – Principles of Lasers 6 ECTS
   • Μη γραµµική οπτική – Nonlinear optics 6 ECTS
   • Αρχές υπολογιστικής µοντελοποίησης- Principles of computational modeling 6 ECTS
   • Οπτική Lasers & απεικόνιση- Lasers Optics & imaging 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

   • Lasers matter interaction & experimental methods 6 ECTS
   • Φασµατοσκοπία Lasers – Lasers spectroscopy 6 ECTS
   • Plasma diagnostics & waves in plasmas 6 ECTS
   • Lasers & plasma simulations 6 ECTS
   • Modern topics in Lasers & plasmas 6 ECTS

   Γ’ Εξάµηνο

   • Μεταπτυχιακη διπλωματική εργασία. – Thesis 30 ECTS

   Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας σε συνεργαζόμενα σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email