Κοραής: Νεοελληνική Φιλολογία (Modern Greek Literature)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Νεοελληνική Φιλολογία έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να καταρτίσει εξειδικευμένους επιστήμονες στο πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους ερευνητικούς οργανισμούς, τη δημόσια διοίκηση, τους πολιτιστικούς φορείς και θα ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του ΕΚΠΑ με την εμβάθυνση, προώθηση και δημοσιοποίηση της έρευνας μέσω της συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το ΠΜΣ συμβάλλει επιπλέον στο σχεδιασμό καινοτόμων ερευνητικών και διδακτικών δράσεων και στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος παλαιών αποφοίτων του για την επιστημονική έρευνα και τη διδασκαλία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο επανιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κοραής», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ επανίδρυσης 3037 Τ.Β΄27-7-18 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 3133 Τ.Β΄2018).

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοελληνική Φιλολογία» (Modern Greek Literature).

   Στο ΠΜΣ «Κοραής» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
   1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
   2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
   3. Απόφοιτοι Τμημάτων άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
   4. Απόφοιτοι Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   5. Απόφοιτοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
   6. Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους κατά την εξεταστική περίοδο «Ιουνίου – Ιουλίου 2020».

   Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να ορίσει, ιδίως σε υποψήφιους των κατηγοριών 2, 3, 4, 5 και 6 εάν επιτύχουν, να παρακολουθήσουν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που στοιχούν στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
   Τα μαθήματα αυτά ορίζονται από την ΣΕ και εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος.

   Το ΠΜΣ «Κοραής» θα δεχθεί δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο.

   Σημείωση:
   Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, χωρίς εξέταση, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Επίσης, υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, εφόσον επιτύχουν, στην προβλεπόμενη από τον Κανονισμό εξέταση.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:
   1. Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται).
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή πιστοποιητικά δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 (απαραίτητα η μια εκ των δύο γλωσσών να είναι η Αγγλική). Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας η οποία να αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός, ο Τομέας μπορεί, κατά περίπτωση, να
   ζητήσει την παρακολούθηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.
   4. Βιογραφικό σημείωμα.
   5. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (cd).
   6. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.

   Απαραίτητος όρος για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι είναι να γνωρίζουν μία, τουλάχιστον, από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Γ1 του Συμβουλίου της Ευρώπης: Αγγλικά (επίπεδο Advanced) / Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) / Γερμανικά (επίπεδο Mittelstufe) / Ιταλικά (επίπεδο CELI 4)
   ή να γνωρίζουν απαραίτητα την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 και επιπλέον μία από τις εξής ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης: Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Ρωσικά.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας από τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 έως και την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ώρα 11:00-14:00 (Κτήριο Φιλοσοφικής, 3ος όροφος, γραφείο 306, Πανεπιστημιούπολη -Ζωγράφου, τηλέφωνο 210- 7277386, υπεύθυνη κ. Παναγιώτα Μποϊντά) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με courier.

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020.

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο
   Μεθοδολογία της έρευνας – Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης  (10 ECTS)
   Νεοελληνική Πεζογραφία  (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής
   Ένα μάθημα επιλογής από τα εξής προσφερόμενα μαθήματα*:
   Νεοελληνική Κριτική
   Νεοελληνικό Δράμα
   Νεοελληνική Ποίηση ΙΙ
   Νεοελληνική Πεζογραφία ΙΙ
   Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ
   Θεωρία Λογοτεχνίας ΙΙ
   Αρχειακή Έρευνα
   Εκδοτική-Βιβλιογραφία-Βιβλιολογία
   Ελεύθερη Επιλογή**
   * Τα μαθήματα επιλογής ορίζονται κατ’ έτος ανάλογα με τις δυνατότητες του διδακτικού προσωπικού του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ).
   ** Ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο (νεοελληνικού ενδιαφέροντος ή θεωρίας της λογοτεχνίας ή συγκριτικής φιλολογίας) άλλου Τομέα ή Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής.  (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Νεοελληνική Ποίηση  (10 ECTS)
   Συγκριτική Φιλολογία  (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής
   Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου).  (10 ECTS)
   Σύνολο  30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Θεωρία Λογοτεχνίας  (10 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής
   Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου).  (10 ECTS)
   Ένα μάθημα επιλογής από τα προσφερόμενα μαθήματα (βλ. ανωτέρω προσφερόμενα μαθήματα Α΄ εξαμήνου).  (10 ECTS)
   Σύνολο  30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Κοραής: Νεοελληνική Φιλολογία (Modern Greek Literature)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email