Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 510€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας.

   Ένας από τους κύριους στόχους του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας και η ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της προηγμένης κοινοτικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας για τη διατήρηση, προστασία και προαγωγή της υγείας ατόμου/ομάδας/πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας, στο εξωνοσοκομειακό περιβάλλον της κοινότητας, στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ώστε ως εξειδικευμένοι να μπορούν να εργαστούν σε σχολεία, χώρους εργασίας, κοινότητα, μονάδες υγείας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, φορείς, οργανώσεις και δομές στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και του εξω-νοσοκομειακού περιβάλλοντος, με στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

   Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ. στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και θα είναι ικανός:

   • Να αναγνωρίζει τις ανάγκες και να παρέχει προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον.
   • Να σχεδιάζει και εφαρμόζει νοσηλευτικά προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας χρησιμοποιώντας την αγωγή υγείας, σε όλους τους τομείς της κοινοτικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας.
   • Να κατανοεί και διερευνά τα επιδημιολογικά δεδομένα, να αξιολογεί και να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων δημόσιας υγείας.

   Να στελεχώνει Μονάδες Υγείας, ΚΑΠΗ, Φορείς, Οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς, στο επίπεδο της Π.Φ.Υ.

   • Να εκτιμά τις ανάγκες ως σχολικός νοσηλευτής για την προαγωγή υγείας του σχολικού πληθυσμού.
   • Να αξιολογεί και ιεραρχεί τα προβλήματα στον τομέα της νοσηλευτικής επαγγελματικής υγείας στους χώρους εργασίας.
   • Να εκτιμά το ρόλο του σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων κοινοτικής και δημόσιας νοσηλευτικής.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) ΦΕΚ 3962/τ Β΄/12-9-2018, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στο επιστημονικό πεδίο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας (MSc, in Community and Public Health Nursing) και καλεί τους ενδιαφερόμενους νοσηλευτές για υποβολή αιτήσεων.

   Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. Για την απόκτηση Μ.Δ.Σ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων και τμημάτων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται σε δέκα πέντε(15). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π.,Ε.Δ.Ι.Π και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 4485/2017. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» συνεπάγεται καταβολή των ελαχίστων τελών φοίτησης ανά φοιτητή τα οποία ανέρχονται σε 510 € και προορίζονται για λειτουργικά έξοδα. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα νομοθεσία.

   Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ,μετά την αξιολόγησή τους για τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη. Η συνέντευξη έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον καθώς και η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητα του υποψηφίου. Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα.

   Για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα παρακάτω :

   • Βαθμός Πτυχίου.
   • Συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ επαγγελματική / εκπαιδευτική εμπειρία.
   • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα
   • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος.
   • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
   • Συστατικές επιστολές (2)

   Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ., καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

   1. Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι)
   2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, νομίμως επικυρωμένα. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Παράρτημα ΙΙ).
   5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
   7. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., δύο (2) σελίδων
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 1η Ιουνίου 2020 λήγει στις 26 Ιουνίου 2020.

   Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. Αγίου Σπυρίδωνος 28. Αιγάλεω 12243 Οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν καλύτερα μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. mscpubnurs.uniwa.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί: το ΦΕΚ ίδρυσης και ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 10:00 – 12:00 στο τηλ. 6946274217 και 18.00 – 20.00 στο τηλ. 6977267451. Η ονομαστική κατάσταση των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής και οι ίδιοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά στο e-mail που έχουν δηλώσει.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email