Κοινωνιολογία

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας σπουδών και απονέμει “Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (Δ.Μ.Σ) (ισότιμο των DEA και Masters) με τίτλο «Κοινωνιολογία» και με τις εξής κατευθύνσεις:

   α) Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα

   β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

   γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

   Η πρώτη κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη, «Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά  κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και  ερμηνευτικά σχήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας  και συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών επανιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 2626/τ.B΄/5.07.2018). Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Κοινωνιολογία» (επιπέδου Master ή DEA) με τις εξής κατευθύνσεις:

   α) “Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα”

   β) “Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία”

   γ) “Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία”

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η σε βάθος μελέτη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η μελέτη αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα πεδία αυτά αποτελούν τη βάση των τριών κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρώτη κατεύθυνση, «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα», μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη, «Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία», επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της συγκρότησής της, καθώς και στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Τέλος, η τρίτη κατεύθυνση, «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία», μελετά  κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα και τα ερμηνευτικά σχήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην πορεία ανάπτυξης της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας  και συνδέονται με την ανάλυση του κοινωνικού γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στον 21ο αιώνα.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) απαιτείται η συγκέντρωση, συνολικά, εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων ECTS μετά την επιτυχή περαίωση των εξετάσεων στα εννέα (9) μαθήματα, των τριών πρώτων εξαμήνων του ΠΜΣ και την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο.

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πρόγραμμα θα εισαχθούν 24 φοιτητές/τριες, ισάριθμα κατανεμημένοι/ες μεταξύ των τριών κατευθύνσεων του ΠΜΣ. Για τη συμμετοχή τους, οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στην ανακοίνωση των επιτυχόντων υποχρεούνται εντός 5 εργάσιμων ημερών να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα από δημόσια αρχή):

   • Βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου, με αναλυτική βαθμολογία, ισοτιμία και αντιστοιχία από ΔΟΑΤΑΠ (εάν το πτυχίο είναι από την αλλοδαπή).
   • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών που έχουν εκπονήσει (έως 2).
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2). Για τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ. Εάν η ξένη γλώσσα είναι προαπαιτούμενο για τη λήψη πτυχίου και αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία, τότε δεν απαιτείται άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο ή γερμανόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   • 2 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.

   Οι υποψήφιοι δύνανται επίσης να καταθέσουν δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από εξετάσεις πτυχιούχοι Τμημάτων-Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και  πτυχιούχοι του ευρύτερου πεδίου των θεωρητικών επιστημών πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.

   Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων θα γίνει τον Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση) και αφορά στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

   Α) Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

   Β) Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία και

   Γ) Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

   Η ύλη των εξετάσεων, καθώς και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Κοινωνιολογία’, ενότητα  Χρήσιμα Αρχεία (https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-26/home-24)

   Τα γραπτά θα βαθμολογηθούν με βάση την κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν και στα τρία μαθήματα συνολική βαθμολογία δεκαπέντε (15) μονάδων και άνω και τον υψηλότερο μέσο όρο, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να προσέλθουν από 23/05/2019 έως και 18/06/2019, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 10.00 – 13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας (Λεωφόρος Συγγρού 136, ΤΚ. 17671 Αθήνα, παλαιό κτίριο, 3ος όροφος, τηλ.: 210-920145 και 210-9201075, email: [email protected]) προκειμένου να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν, εντός της ως άνω προθεσμίας, ταχυδρομικά συμπληρωμένη την αίτηση στην διεύθυνση του Τμήματος Κοινωνιολογίας με την ένδειξη ‘ΠΜΣ Κοινωνιολογία’. Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

  • Α’ Εξάμηνο

   Κοινά υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις

   • Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις) 10 ECTS
   • Μορφές ανισότητας: θεωρητικές προσεγγίσεις και ιστορικές εξελίξεις 10 ECTS
   • Κεντρικά ζητήματα κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας 10  ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

   • Κοινωνική δομή και εργασία 10 ECTS
   • Δημογραφία και μετανάστευση 10 ECTS
   • Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικές ανισότητες 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

   • Άνιση ανάπτυξη και κρίση των οικονομικών δομών στην Ευρώπη 10 ECTS
   • Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική 10 ECTS
   • Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκής ιστορίας 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

   • Σύγχρονα θέματα κοινωνικής θεωρίας 10 ECTS
   • Κοινωνική θεωρία και τεχνολογία 10 ECTS
   • Κοινωνία και γνώση 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Κατεύθυνση: Κοινωνικός αποκλεισμός & ανθρώπινα δικαιώματα

   • Κοινωνικές αναπαραστάσεις, ταυτότητα και ετερότητα 10 ECTS
   • Σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα και ανθρώπινα δικαιώματα 10 ECTS
   • Κοινωνικά κινήματα και κοινωνικά δικαιώματα 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Κατεύθυνση: Ελληνική και Ευρωπαϊκή Κοινωνία

   • Κοινωνικό υπόδειγμα και οικονομικές δομές στην Ελλάδα 10 ECTS
   • Κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα 10 ECTS
   • Ειδικά θέματα Ελληνικής ιστορίας 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Κατεύθυνση Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία

   • Θεωρίες του πολιτικού υποκειμένου 10 ECTS
   • Φύλο, λόγος, εξουσία 10 ECTS
   • Μορφές εξουσίας σε προβιομηχανικές κοινωνίες 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Διπλωματική εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Κοινωνιολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email