Κλινική Νευροφυσιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Κλινική Νευροφυσιολογία» είναι η παροχή εκπαίδευσης, κυρίως σε ειδικευμένους Νευρολόγους και Φυσιάτρους αλλά και σε άλλους πτυχιούχους της Ιατρικής, ή και άλλων Σχολών με ενασχόληση στις Νευροεπιστήμες, έτσι ώστε να αποκτήσουν επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό τομέα της Νευρολογίας όπως είναι η κλινική νευροφυσιολογία. Η κλινική νευροφυσιολογία αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα μεθόδων μέσω των οποίων μπορεί να προσεγγιστεί η λειτουργία και η δυσλειτουργία του Νευρικού Συστήματος.

   Η εφαρμογή των τεχνικών της νευροφυσιολογίας, ιδιαίτερα της ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και της ηλεκτρομυογραφίας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής κλινικής νευρολογικής πράξης. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα Νευρολογικά τμήματα στον Ελληνικό χώρο λειτουργούν χωρίς την διαθεσιμότητα μίας ή και των δύο αυτών των τεχνικών, ή οι εξετάσεις επιτελούνται από ιατρούς με πλημμελή εκπαίδευση και έλλειψη πιστοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για το χώρο της ιδιωτικής υγείας και των διαγνωστικών κέντρων στα οποία λειτουργεί Νευροφυσιολογικό τμήμα. Ο κύριος λόγος του ανωτέρω σημαντικού κενού είναι ότι το εύρος της γνώσης που καταλαμβάνει η Νευροφυσιολογία είναι αδύνατον να καλυφθεί στο χρόνο εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που τη χειρίζονται στην κλινική και ερευνητική πράξη.

   Σήμερα στον Ελληνικό χώρο υπάρχουν ελάχιστοι μεθοδικά εκπαιδευμένοι Νευροφυσιολόγοι, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το εξωτερικό. Ως εκ τούτου η ανάγκη ενός προγράμματος εκπαίδευσης στον Ελληνικό χώρο είναι μεγάλη. Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι να καλύψει το σημαντικό έλλειμμα στον Ελληνικό χώρο της παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη Νευροφυσιολογία,. Αυτό θα επιτευχθεί με τη διασύνδεση της βασικής φυσιολογίας με την κλινική ιατρική και ιδιαίτερα την πρακτική κλινική νευροφυσιολογία και τις τεχνικές της όπως αυτές επιτελούνται σε νευροφυσιολογικά εργαστήρια γνωστά για την επάρκειά τους.

   Το αποτέλεσμα θα είναι:

   • απόφοιτοι με ολοκληρωμένη γνώση Νευροφυσιολογίας που θα μπορούν να καλύψουν συνολικά τις κλινικές ανάγκες των τμημάτων νευροφυσιολογίας
   • απόφοιτοι που θα έχουν τη βασική αλλά και πρακτική γνώση που θα τους επιτρέψει πέρα από κλινικές θέσεις να ενταχθούν, με τη δύναμη της εξειδικευμένης γνώσης, και σε ερευνητικά προγράμματα που χειρίζονται νευροφυσιολογικές τεχνικές.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Κλινική Νευροφυσιολογία”  διάρκειας δύο (2) ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Κλινική Νευροφυσιολογία» (επανίδρυση, ΦΕΚ 3285/08-08-2018). Το πρόγραμμα αρχίζει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Φεβρουάριος 2021) και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ.

   Στο ΠΜΣ «Κλινική Νευροφυσιολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Ιατρικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, εφ’ όσον έχουν αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον χώρο των Νευροεπιστημών. Θα δοθεί προτίμηση σε Ιατρούς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Νευρολογία ή την Φυσιατρική.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι εικοσιπέντε (25) κατ’ ανώτατο όριο.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε χίλια (1000) Ευρώ ανά εξάμηνο (4000 Ευρώ συνολικά).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο με  τα παρακάτω δικαιολογητικά από 10/10/2020 έως 10/12/2020 ηλεκτρονικά στο [email protected] .

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Αναλυτική Βαθμολογία Α΄ Κύκλου σπουδών
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2
   10. Σύντομη έκθεση στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 ή αποδεικτικό αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από τη ΣΕ με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου, με έμφαση στην βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 20%
   • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε ποσοστό 15%
   • Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα 15%
   • Ερευνητική δραστηριότητα-δημοσιεύσεις σε ποσοστό 15%
   • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%. Σε αυτήν θα εκτιμάται ιδιαίτερα η δυνατότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει απρόσκοπτα το πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, και ιδιαίτερα το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

   Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 15 ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας, και σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των φοιτητών ξεπερνάει τους 25, επιλέγεται ο υποψήφιος με την καλύτερη βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων από επιτροπή. Η συνέντευξη ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μόνο σε υποψηφίους που θα επιλεγούν με βάση τα δικαιολογητικά.

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από την γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.grammateia.med.uoa.gr

   Πληροφορίες:
   Τηλ. 2105832464
   Email: [email protected]

  • Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε προετοιμασία, παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σεμιναρίων και παρουσιάσεων περιστατικών, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, προετοιμασία και παρακολούθηση πρακτικής άσκησης σε αντικείμενα της Κλινικής Νευροφυσιολογίας, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Μεγάλο μέρος του οπτικοακουστικού και λοιπού υλικού προς μελέτη που διατίθεται στους φοιτητές είναι στην αγγλική γλώσσα.

   Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ανατομία νευρικού και μυϊκού ιστού 5 ECTS
   • Βιολογία  νευρικού και μυϊκού ιστού  5 ECTS
   • Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία νευρικού και μυϊκού ιστού  20 ECTS

   Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

   Θεωρητική εκπαίδευση στην:

   • Ηλεκτρομυογραφία  12 ECTS
   • Ηλεκτροεγκεφαλογραφία  9 ECTS
   • Εξειδικευμένες Τεχνικές Κλινικής Νευροφυσιολογίας  9 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Πρακτική Άσκηση:

   • Ηλεκτρομυογραφίας-ηλεκτρονευρογραφίας 14 ECTS
   • Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας 10 ECTS
   • Πολυπαραμετρικών καταγραφών του ύπνου 3 ECTS
   • Προκλητών δυναμικών 3 ECTS

   Δ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μαθήματα Επιλογής (μέχρι 3) (ελάχιστο 5 μονάδες,  μέγιστο 15, σε μάθημα που θα επιλεγεί)

   • Πρακτική Άσκηση Με επιλογή σε
    1.Ηλεκτρομυογραφία-ηλεκτρονευρογραφία
    2.Ηλεκτροεγκεφαλογραφία
    3.Μελέτες λειτουργίας του αυτονόμου
    4.Πολυπαραμετρικές καταγραφές του ύπνου
    5.Προκλητά Δυναμικά
    6.Μαγνητικός Ερεθισμός
    7.Ψυχοφυσιολογία
    8.Μαγνητοεγεφαλογραφία
   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email