Κλασικές Σπουδές

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τη σύγχρονη μελέτη των πολιτισμών, των γλωσσών και της γραμματείας της κλασικής αρχαιότητας, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με ποικίλες πτυχές της αρχαιογνωσίας.

   Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την εμπέδωση αποκτημένων γνώσεων και την εμβάθυνση στην ερμηνεία της αρχαίας γραμματείας και στη μελέτη σημαντικών πτυχών του αρχαίου κόσμου, παρέχοντας σφαιρική και διεπιστημονική προσέγγιση στα αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας. Το Πρόγραμμα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με σύγχρονες ερμηνευτικές τάσεις και μεθόδους προσέγγισης του αρχαίου κόσμου. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι ακόμη η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τις ερευνητικές μεθόδους των κλασικών σπουδών και τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και η προετοιμασία τους για διδακτορικές σπουδές.
   Επίσης, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων και ερευνητών που θα στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 13 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλασικές Σπουδές» που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από την 1η
   /11/2020 έως και τις 15/12/2020.

   Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει, από την επιλογή «συνδεθείτε», να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισαχθούν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών». Στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλασικές Σπουδές» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

   1. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
   2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
   3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/- ιας.
   4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αν δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.
   5. Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων).
   6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
   7. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/-α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της.
   8. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

   Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Τα αρχεία που θα αναρτηθούν στο σύστημα υποβολής αιτήσεων πρέπει να είναι σε μορφή PDF, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει μέγεθος έως 2MB ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

   Αν υπάρχουν συστατικές επιστολές αυτές δεν κατατίθενται από τους υποψηφίους αλλά αποστέλλονται στη Γραμματεία απευθείας από τους συντάκτες τους είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – ΠΜΣ – 74100 Ρέθυμνο είτε στο email: [email protected] και από λογαριασμό email που ανήκει στον συντάκτη. Θα πρέπει επίσης απαραίτητα να υπάρχει η ένδειξη «Συστατική Επιστολή», η αναφορά του ονόματος του υποψηφίου καθώς και το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον συντάκτη. Η αποστολή των συστατικών επιστολών πρέπει να έχει γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   Η γραπτή εξέταση στη Λατινική Φιλολογία θα γίνει στις 18/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η γραπτή εξέταση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία θα γίνει στις 19/2/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει το απόγευμα της 19ης/1/2021 ή την επομένη μέρα (20/1/2021) – οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

   Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2021 και διαρκεί 4 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης για την πλήρη φοίτηση. Η μερική φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα με πλήρη φοίτηση και για τα 6 πρώτα εξάμηνα για τη μερική φοίτηση ενώ στο επόμενο και τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

   Στην ιστοσελίδα http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/ prokirixeis-theseon υπάρχουν πληροφορίες για τις προκηρύξεις θέσεων όλων των Προγραμμάτων καθώς και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών και η εξεταστέα ύλη. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος/-νη μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120).

   Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα, με διαφορετικό περιεχόμενο,καθώς και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα πιστώνεται με 15 ECTS και η διπλωματική εργασία με 30 ECTS.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Εξάμηνο Μάθημα ECTS

   • Α’ Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Ποίηση 15
   • Α’ Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Πεζογραφία 15

   Σύνολο Εξαμήνου Α 30

   • Β’ Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Φιλοσοφία 15
   • Β’ Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Πολιτισμός 15

   Σύνολο Εξαμήνου Β 30

   • Γ’ Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία: Εκδοτική των κειμένων 15
   • Γ’ Ελληνική και Ρωμαϊκή Γραμματεία:Πρόσληψη 15

   Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

   • Δ’ Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

   Σύνολο Εξαμήνου Δ 30
   Σύνολο 120

    

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, πλήρους και μερικής φοίτησης, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται ειδικότερα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να διεξάγεται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 30, παρ. 3.

   Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Ελληνική ή γλώσσα διάφορη της Ελληνικής, όπως θα προσδιορίζεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email