Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

   Αντικείμενο  

   Το προαναφερόμενο διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

   • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
   • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

   Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

   Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

   Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Γενικές Διατάξεις 

   Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό». ΦΕΚ:3988/14-09-2018,τ.Β’ 

   Αντικείμενο 

   Το προαναφερόμενο διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις: 

   • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
   • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας. 

   Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα: 

   • στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
   • στον σχεδιασμό ανάπτυξης τουριστικών προορισμών και 
   • στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας. 

   Η θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις που συνδέουν την θεωρία και την πράξη, και αφορούν στην Επιχειρηματικότητα και στην Καινοτομία, στον χώρο των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού. 

   Συνεργαζόμενα Ιδρύματα – Φορείς 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

   Χρονική διάρκεια 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε (3) διδακτικά εξάμηνα. 

   Υποψήφιοι 

   Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Αριθμός Εισακτέων 

   Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) άτομα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις. 

   Δίδακτρα 

   Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1.200 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (900 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής και πριν από την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 

   Διεξαγωγή μαθημάτων – Υλικοτεχνική Υποδομή 

   Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τις ημέρες Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00 με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στις προαναφερόμενες ημέρες και ώρες. 

   Ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται η Τρίτη 13η Οκτωβρίου 2020. 

   Να σημειωθεί ότι η δομή του προγράμματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να πληρούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες κατά τη θερινή τουριστική περίοδο. 

   Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά, στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία. 

   Υποβολή Αιτήσεων 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση : 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Σ.Δ.Ο.Κ.Ε., Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω Με την ένδειξη: Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό» 

   Δικαιολογητικά 

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές
   10. Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
   11. Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

   Οι φοιτητές/-τριες της από ιδρύματα της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

   Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 

   Διαδικασία επιλογής 

   Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. 

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά), σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

   Για την ημερομηνία συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά. 

   Πληροφορίες 

   Η αίτηση υποψηφιότητας και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερομένους: 

   • στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://tourpost.uniwa.gr/ 
   • στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. http://www.uniwa.gr/sdoke/tourism/
   • στο e-mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., [email protected] υπόψιν κας Γεωργίας Κυρίτση και κας Ιουλίας Λαζούρα 
  • Α’ Εξάμηνο

   • Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 5 Π.Μ.
   • Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών 5 Π.Μ.
   • Τουριστική Οικονομική 5 Π.Μ.
   • Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 5 Π.Μ.
   • Διεθνές Τουριστικό Δίκαιο, Πιστοποιήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί και Τουριστική Εκπαίδευση 5 Π.Μ.
   • Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών 5 Π.Μ.

   B’ Εξάμηνο

   Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

   • Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 5 Π.Μ.
   • Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική 5 Π.Μ.
   • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών 5 Π.Μ.
   • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 5 Π.Μ.
   • Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων 5 Π.Μ.
   • Κοινωνικές Επιστήμες και Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Τουρισμό 5 Π.Μ.

   Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

   • Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες Ανάγκες και Υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας 5 Π.Μ.
   • Ιαματικός-Θερμαλιστικός Τουρισμός 5 Π.Μ.
   • Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας 5 Π.Μ.
   • Προσβάσιμος Τουρισμός (Τουρισμός ΑΜΕΑ) 5 Π.Μ.
   • Δίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters) και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας 5 Π.Μ.
   • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων 5 Π.Μ.

   Γ’ Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία 30 Π.Μ.
   • Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90 Π.Μ.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email