Loading...

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

    

   Αντικείμενο  

   Το προαναφερόμενο διιδρυματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»  εξειδικεύεται σε δύο επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:

   • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
   • Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.

   Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αυξανόμενη απαίτηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για εξειδικευμένη γνώση στις νέες τουριστικές τάσεις.

   Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας στον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα στην ίδρυση και ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και στην λειτουργία επιχειρήσεων που καλύπτουν το πεδίο του τουρισμού υγείας.

   Η όλη θεματολογία του Προγράμματος συνδυάζει γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη, που αφορούν την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία ειδικότερα στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων και Οργανισμών και εν γένει σε τομείς αιχμής στον κλάδο του Τουρισμού.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Υποβολή Αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 10 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019:
   α. Στη Γραµµατεία του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού κατά τις ώρες 11:00 – 13:00 καθηµερινά
   ή
   β. Ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στη διεύθυνση : Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής Πανεπιστηµιούπολη 1 Σ.Δ.Ο.Κ.Ε. Τµήµα Διοίκησης Τουρισµού Αγ. Σπυρίδωνος 12243 Αιγάλεω Με την ένδειξη: Δ.Π.Μ.Σ. «Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία στον Τουρισµό»

   Δικαιολογητικά
   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σηµείωµα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώµατος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθµολογίας
   5. Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
   8. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνοµικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές
   10.Αποδεικτικά καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών.
   11. Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

   Οι φοιτητές/-τριες της από ιδρύµατα της αλλοδαπής που κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο πρόγραµµα σπουδών, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόµισης πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας Οι φοιτητές/τριες από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν
   πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17

   Διαδικασία επιλογής
   Οι ενδιαφερόµενοι γίνονται δεκτοί µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούµενες σπουδές, επιστηµονική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη, σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον σε σχέση µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ.
   Για την ηµεροµηνία συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενηµερώνονται ηλεκτρονικά ή/και τηλεφωνικά.. Η συνέντευξη, εκτός διαφορετικής ενηµέρωσης, πραγµατοποιείται εντός του α΄ δεκαηµέρου µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.

   Πληροφορίες
   Η αίτηση υποψηφιότητας και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, µπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφεροµένους:
   • στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://tourpost.uniwa.gr/
   • στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής. http://www.uniwa.gr/sdoke/tourism/,
   • στο e-mail [email protected]
   • στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ., Γεωργία Κυρίτση και Ιουλία Λαζούρα (τηλ. 210-53.85.285).

   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ
   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ

  •   Α Εξάμηνο

   Π.Μ.

   Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων

   5

    2. Σχεδιασμός και Βιωσιμότητα Τουριστικών Προορισμών

   5

    Τουριστική Οικονομική

   5

   Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

   5

   Διεθνές Τουριστικό Δίκαιο, Πιστοποιήσεις, Διεθνείς Οργανισμοί και Τουριστική Εκπαίδευση

   5

    Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

   5

     B’ Εξάμηνο

   Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

   Π.Μ.

   1. Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

   5

   2. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

   5

   3. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Λειτουργιών

   5

   4. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων

   5

   5. Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

   5

   6. Κοινωνικές Επιστήμες και Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Τουρισμό

   5

     B’ Εξάμηνο

   Κατεύθυνση: Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

   Π.Μ.

   1. Ευεξία και Ποιότητα Ζωής: Νέες Ανάγκες και Υπηρεσίες στον Τουρισμό Υγείας

   5

   2. Ιαματικός-Θερμαλιστικός Τουρισμός

   5

   3. Τουρισμός Τρίτης Ηλικίας και Φροντίδας Υγείας

   5

   4. Προσβάσιμος Τουρισμός (Τουρισμός ΑΜΕΑ)

   5

   5. Δίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters) και Διαχείριση Υπηρεσιών Τουρισμού Υγείας

   5

   6. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων

   5

     Γ’ Εξάμηνο

   Π.Μ.

   1. Διπλωματική Εργασία

   30

     Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων

   90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ