Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.650€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του ΠΜΣ αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία που διασυνδέει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση με τις παραγωγικές ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση, β) Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι και γ) Αγρομετεωρολογία.

   Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. συντίθεται από τα επιμέρους  γνωστικά αντικείμενα των ειδικεύσεων τα οποία είναι

   1. τα Αειφορικά συστήματα παραγωγής στη Γεωργία: Ολοκληρωμένη – Βιολογική Παραγωγή, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πιστοποίηση, πρότυπα Διαπίστευσης,
   2. νέες τάσεις και τεχνικές στη διαχείριση καλλιεργειών και εισροών,
   3. επίδραση της κλιματικής μεταβλητότητας στην παραγωγικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας,
   4. Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί πόροι,
   5. νέες τεχνολογίες στη βελτίωση ποσοτικών και ποιοτικών γνωρισμάτων και έναντι καταπονήσεων,
   6. σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές στην Αγρομετεωρολογία,
   7. αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική μεταβλητότητα,
   8. θέματα πρόβλεψης του καιρού, αναγγελίας έγκαιρων αγρομετεωρολογικών προειδοποιήσεων καθώς και μέτρων προστασίας στο ευρύτερο αγροτικό περιβάλλον.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

   1. η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Αειφορικής Γεωργίας και Πιστοποίησης, της Βελτίωσης Φυτών, Αγροβιοποικιλότητας και Φυτογενετικών Πόρων και της Αγρομετεωρολογίας με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
   2. Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία ” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση, β) Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι και γ) Αγρομετεωρολογία.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το οποίο ανέρχεται σε 2.650,00 € (Ευρώ) ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του (Φ.Ε.Κ. 2260/15-06-2018), ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών να μην καταβάλει τέλη φοίτησης με βάση κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Επίσης, το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφία/ες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, συνολικού ύψους 1.200,00 € (Ευρώ) και ειδικότερα απαλλαγή της καταβολής των τελών φοίτησης του Α΄ εξαμήνου σπουδών (400,00 Ευρώ) του φοιτητή/τριας που πρώτευσε με βάση τον αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων εισακτέων ανά κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εξήντα πέντε (65).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Τ.Ε.Φ.Π.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   2. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
   5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου.
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου.
   7. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.
   9. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές ή Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄ ή Β’ ή Γ’ ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Τα δικαιολογητικά 1-7 αποτελούν τυπικά προσόντα και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων.

   Φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

   Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα εισαχθούν μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

   1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,0 σε κλίμακα 0-10 (30%)
   2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (35%)
   3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πλήρη πρακτικά Συνεδρίων (20%)
   4. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
   5. Προσωπική συνέντευξη (10%)

   Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

   Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2020. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π.

   Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουλίου 2020 με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π. και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 21-25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις θα ακολουθήσει εκ νέου προκήρυξη του μεταπτυχιακού το Σεπτέμβριο 2020.

   Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30η Ιουνίου 2020. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Οι συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο θα παραδίδονται από τους υποψηφίους σε στη Γραμματεία ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους Καθηγητές ή Ερευνητές στη διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: [email protected])

  • Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ θα είναι η Ελληνική. Απαιτείται επαρκής γνώση της Αγγλικής.

   Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ)
   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εξήντα πέντε (65) εκ των οποίων οι τριάντα (30) αναφέρονται στα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα (θεωρία ή/και εργαστηριακές ασκήσεις) και οι τριάντα πέντε (35) στη συγγραφή και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο στις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email