Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο “Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες” είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα. Οι θεματικές ενότητες θα προσφέρουν στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπαιδευτική πράξη, τον σχεδιασμό μαθημάτων και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία.

   Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτήτριες/τές με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες στο να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα που συναντούν και θα συναντήσουν στο μέλλον.

   Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/τές την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόηση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της επαφής των γλωσσών. Θα ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτριες/τές να αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων που συνεισφέρουν στις γνώσεις μας για τη μάθηση γλωσσών και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική της γλώσσας, με έμφαση στην κοινωνική δράση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να είναι εφαρμοσμένο, παρέχει ευκαιρίες για τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινού, ενθαρρύνει την σε βάθος εμπλοκή με το πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, σε στρατόπεδα προσφύγων ή άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη μάθηση προσφύγων και μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και σχεδίων εργασίας.

   Οι γενικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι να εκπαιδευθούν εξειδικευμένες/οι ερευνήτριες/τές στα κύρια φαινόμενα της γλωσσικής κατάκτησης και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι οποίες/οι να μπορούν να μεταφέρουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη και να είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΜΠΣ θα επιτρέψει στις/στους σπουδάστριες/τές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική έρευνα και εκπαίδευση. Οι φοιτήτριες/τές θα αναπτύξουν ευρύτερη γνώση και δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη γλωσσικών σεναρίων στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης και θα εφαρμόσουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.

   Οι θεματικές ενότητες του ΜΠΣ επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και των κωδίκων εξουσίας ως μέρος της ανάπτυξης τυπικών, άτυπων και μη τυπικών, διαδικτυακών και διά ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, στις ΘΕ αναπτύσσεται το πρόγραμμα σπουδών από μια εποικοδομητιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις φωνές των μαθητριών/τών, της κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως μίας κοινότητας μάθησης που συνδιαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τον σχεδιασμό του μαθήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις έννοιες και τις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής ∙ μιας θεωρίας της εκπαίδευσης, που α) δίνει στις/στους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες, και β) δίνει στις/στους εκπαιδευτικούς τη φωνή και τα εργαλεία, για να προβληματιστούν σε σχέση με τη διδακτική τους μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη των μαθητριών/τών τους. Τέλος, το πρόγραμμα προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράσης εντός του σχολείου και της κοινότητας.

   Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

   Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

   Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Master of Arts (MA)

   Διάρκεια φοίτησης

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας είναι επίσης η αγγλική.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 150

   Γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1.

   Οι υποψήφιες/οι που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους ή την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στην αγγλική γλώσσα, δεν απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

   Για την επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η γνώση οποιαδήποτε ευρωπαϊκής γλώσσας ή αραβικής ή φαρσί σε επίπεδο τουλάχιστον Α1.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

   α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1

   Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως

   εξής:

   α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

   ή

   β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

   ή

   γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00. 

  • 1ο εξάμηνο

   LRM50 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Κατάκτηση Δεύτερης Γλώσσας (10 ECTS)

   LRM51 Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (10 ECTS)

   LRM52 Κριτική Παιδαγωγική (10 ECTS)

   2ο εξάμηνο

   LRM53 Γλωσσική Διδασκαλία για Ενήλικες Πρόσφυγες και Μετανάστες (10 ECTS)

   LRM54 Γλωσσική Διδασκαλία για Παιδιά με Προσφυγικό ή Μεταναστευτικό Υπόβαθρο (10 ECTS)

   LRM55 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Ψηφιακά Μέσα (10 ECTS)

   3ο εξάμηνο

   LRM60 Εισαγωγή στην Αραβική Γλώσσα και στον Αραβικό Πολιτισμό (10 ECTS)

   LRM61 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διεθνές Δίκαιο για Πρόσφυγες και Μετανάστες (10 ECTS)

   LRM62 Μεθοδολογία της Έρευνας σε Πολύγλωσσα Περιβάλλοντα (10 ECTS)

   4ο εξάμηνο

   LRM63 Πρακτική Άσκηση (20 ECTS)

   LRM64 Διπλωματική Εργασία (10 ECTS)

    

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

   Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) Θεματικές Ενότητες το εξάμηνο.

   Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την LRM50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την LRM50 και την LRM51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να επιλέξετε τις LRM50, LRM51 και LRM52.

   Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις Θ.Ε. των επόμενων εξαμήνων ως εξής: 2ο εξάμηνο: 53, 54 και 55, 3ο εξάμηνο: 60, 61 62, εφόσον, κάθε φορά, έχετε ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή έχετε ήδη επιλέξει ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

   Στο τέταρτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική Άσκηση (LRM63) θα πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων, είτε να έχετε σε εκκρεμότητα την παράδοση της τελικής γραπτής εργασίας μέχρι και δύο Θ.Ε. του τρίτου εξαμήνου.

   Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων, μπορείτε να προχωρήσετε στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (LRM64).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email