Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» (MScin German Philology: Theoryand Applications) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες (German
    Literature – Greek-German Interrelations in Literature, Culture and the Arts)
   2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής (Interfaces between Linguistics and Didactics).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως αντικείμενο τη Γερμανική Φιλολογία, τη θεωρία και τις εφαρμογές της, όπως προσδιορίζεται στις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος («Γερμανική Λογοτεχνία -Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες» και «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής»).

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω ειδικεύσεων.Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου και στην παραγωγή ερευνητικού έργου με στόχο την εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία υψηλού επιπέδου και να συμβάλει στον τομέα του πολιτισμού.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 επανιδρυθέν ΠΜΣ με τίτλο «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1748/17.05.2018). 

   Το ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» οδηγεί στην απονομή Δίπλωματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής ειδικεύσεις: 

   1. Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες 
   2. Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής. 

   Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ διεξάγονται στη γερμανική γλώσσα. Η φοίτηση στο πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση εργασιών είναι υποχρεωτική. Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ δεν απαιτείται καταβολή τελών φοίτησης. 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Στο ΠΜΣ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α ́ κύκλου σπουδών Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Κάτοχοι πτυχίων, που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων γερμανόφωνων χωρών, οφείλουν να έχουν πιστοποιημένη την άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2). (Βλ. την απόφαση του ΑΣΕΠ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 15.02.17, Παράρτημα β’, σελ. 124-130). 

   Οι αλλοδαποί, κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, οφείλουν να έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας (Επίπεδο: Β2). 

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 φοιτητές, δέκα (10) για κάθε ειδίκευση

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο εισακτέο φοιτητή. 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση συμμετοχής (Για την αίτηση πατήστε εδώ.)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Αναλυτική βαθμολογία
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή φωτοτυπία διαβατηρίου)
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (ισχύει για τους πτυχιούχους που δεν προέρχονται από Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού)
   7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ισχύει για τους αλλοδαπούς κατόχους ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του κανονισμού).
   8. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
   9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο, εφόσον υπάρχουν
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο), εφόσον υπάρχουν

   Τα δικαιολογητικά 9 και 10, εφόσον υφίστανται, θα πρέπει να αναφερθούν στο βιογραφικό σημείωμα και να κατατεθούν στην γραμματεία σε περίπτωση επιτυχίας στις εξετάσεις. 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

   Την ευθύνη της επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ έχει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων (γραπτών και προφορικής συνέντευξης). Ο ακριβής τρόπος εξέτασης (δια ζώσης ή ηλεκτρονικά) θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο 2020. 

   Τα κριτήρια τα οποία συνυπολογίζονται για την επιλογή (με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας) είναι τα ακόλουθα: 

   • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20% 
   • Μέσος όρος βαθμολογίας των σχετικών με την επιλεγείσα ειδίκευση μαθημάτων σε ποσοστό 5% 
   • Επίδοση σε Διπλωματική εργασία (συναφούς προς την επιλεγείσα ειδίκευση γνωστικού αντικειμένου), όπου αυτή προβλέπεται στον Α ́ κύκλο σπουδών, σε ποσοστό 5% 
   • Ερευνητική δραστηριότητα ή/και δημοσιεύσεις (σε σχετικό με την επιλεγείσα ειδίκευση επιστημονικό πεδίο) σε ποσοστό 10% 
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 10% 
   • Επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΠΜΣ σε ποσοστό 50% 

   Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στη γερμανική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις βλ. τον Κανονισμό του ΠΜΣ

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τον Οκτώβριο του 2020 σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα του Τμήματος/του ΠΜΣ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2020 4 Οκτωβρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και όσοι δεν έχουν ακόμα ανακυρηχθεί πτυχιούχοι μέχρι την 20η-09-2020, αλλά πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να ανακυρηχθούν πτυχιούχοι μετά το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2020. Αυτοί θα πρέπει να προσκομίσουν την βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην γραμματεία του τμήματος πριν τις γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ. 

   Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. 

   EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

   Για την εξεταστέα ύλη του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 πατήστε εδώ. 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

   Γραμματεία του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (κα. Μαρία Τρουλλινού)
   Φιλοσοφική Σχολή 3ος όροφος, γραφείο 307 Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11.00-13.00 τηλ. 210-7277312, 210-7277307, 210-7277308 και 210-7277794 

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: http://postgrad.gs.uoa.gr

   * Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το  Π.Μ.Σ «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» έως τις 04.10.2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταινα υποβάλουν ηλεκτρονικάστην διεύθυνση mtroullin[at]gs.uoa[dot]gr αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Κυριακή 04.10.2020.

  • 1. Ειδίκευση: «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ − ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ»

   A’ Eξάμηνο:

   • Σύγχρονες Τάσεις στη Θεωρίατης Λογοτεχνίας 10
    Προβλήματα Ιστοριογράφησης της Λογοτεχνίας 10
    Ανάλυση Κειμένων (Ιστορικές Εποχές) 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Επιλεγμένα Θέματα Συγκριτολογίας 10
   • Ζητήματα Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης 10
   • Ανάλυση Κειμένων (Λογοτεχνικά Είδη) 10
    Σύνολο ECTS  30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Ελληνογερμανικές Γραμματειακές Σχέσεις 10
   • Ελληνογερμανικές Πολιτισμικές Σχέσεις 10
   • Συνολική Παραδειγματική Ανάλυση ενός Θέματος 10
    Σύνολο ECTS  30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Ειδικό Σεμινάριο (Kolloquium): Συζήτηση των Θεμάτωντων Διπλωματικών Εργασιών 4
   • Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας 26
    Σύνολο ECTS  30
    Σύνολο ECTS  Π.Μ.Σ. 120

   2. Ειδίκευση: «ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ»
   (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι)

   • Πραγματολογία και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 3 10
   • Θεωρίες Γραμματικής και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 3 10
   • Κατάκτηση Πρώτης Γλώσσας 3 10
   • Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: Θεωρία – Εφαρμογές 3 10
    Σύνολο ECTS  30

    Β΄ Εξάμηνο:
   (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι)

   • Εμπειρική Γλωσσολογική Έρευνα – Διάγνωση Γλωσσικών Επιπέδων 10
   • Κατάκτηση Ξένης Γλώσσας 10
   • Θεωρητική Γλωσσολογία 10
   • Κειμενογλωσσολογία και οι Εφαρμογές της στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 10
    Σύνολο ECTS  30

   Γ΄ Εξάμηνο:
   (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα 4 κάτωθι)

   • Φωνητική/Φωνολογία και Διδασκαλία της Προφοράς 10
   • Λεξικολογία και Διδασκαλία του Λεξιλογίου 10
   • Υπολογιστική Γλωσσολογία: Δίγλωσσες και Πολύγλωσσες Εφαρμογές 10
   • Γλωσσολογία: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις 10
    Σύνολο ECTS  30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Ειδικό Σεμινάριο (Kolloquium): Συζήτηση των Θεμάτων των Διπλωματικών Εργασιών  4
   • Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας  26
    Σύνολο ECTS  30
    Σύνολο ECTS  Π.Μ.Σ. 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email