Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική” έχει ως αντικείμενο τη παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων.

   Στόχοι του ΠΜΣ

   Διδακτικοί στόχοι

   • Εφοδιασμός αποφοίτων με ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη Γενετική του Ανθρώπου
   • Γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών για τη μελέτη των γενετικών νοσημάτων.
   • Ικανότητα αξιολόγησης της συνεχούς ενημέρωσης από τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της συναφούς έρευνας κα εξέλιξης
   • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για στελέχωση Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων και του Εθνικού Συστήματος Υγείας
   • Απόκτηση του απαιτούμενου επιστημονικού υπόβαθρου για να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

   Κλινικοί στόχοι

   • Εισαγωγή στη διερεύνηση των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και τη διάγνωση των γενετικών νοσημάτων.
   • Διεύρυνση επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους, ώστε να γίνει κατανοητή η ουσία των ερωτημάτων που θέτουν οι βιολογικές επιστήμες.

   Κοινωνικοί στόχοι
   Προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορούν:

   • να κατανοούν τα νοσήματα που έχουν γενετική βάση, καθώς και τους πιθανούς τρόπους πρόληψής τους
   • να συμμετέχουν στους αρμόδιους φορείς πρόληψης γενετικών νοσημάτων, με την εφαρμογή κατάλληλων διαγνωστικών μεθόδων
   • να στελεχώσουν άρτια διαγνωστικά, ερευνητικά και ακαδημαΪκά κέντρα

   Κοινωνική ωφέλεια – Οικονομικοί στόχοι

   • Μείωση της ανεργίας και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού μέσω επαγγελματικής εξασφάλισης στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
   • Ποιοτική άνοδος των υπηρεσιών διάγνωσης γενετικών νοσημάτων.
   • Ποιοτική βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με επακόλουθο τη δημιουργία αποφοίτων ισάξιων αυτών των αλλοδαπών πανεπιστημίων, που θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του ρεύματος εξόδου των πτυχιούχων στο εξωτερικό.

   Διάρκεια Σπουδών – Δίδακτρα

    • Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα) και τα μαθήματα αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS)*.
    • Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000€

   (*) σύμφωνα με το νόμο 4485/4.08.2017 που αναφέρεται ότι «η κανονική διάρκεια φοίτησης σε Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας και ότι «τα μαθήματα κάθε Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες»

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» για το ακαδ. έτος 2020-21, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική»έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν ακαδημαϊκά/ ερευνητικά Ιδρύματα, κέντρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιωτικά βιοϊατρικά και διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές εταιρείες.

   Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 1 έτος (δύο διδακτικά εξάμηνα). Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι oκτώ (28).

   Προϋποθέσεις επιλογής

   Στο ΠΜΣ μετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι Σχολών Ιατρικής, Επιστημών Ζωής (Life Sciences) Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (Word file)
   2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Υπόδειγμα)
   5. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   7. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ)
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
   10. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
   11. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής).
   12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος».

   Υποβολή αιτήσεων από 18/05/2020 έως 14/09/2020 28/09/2020 (Παράταση)

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: 14 Ιουλίου και 17 Σεπτεμβρίου 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες:
   Ιστοχώρος: www.med.uth.gr/pmsgenetiki/

   Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων :
   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Τμήμα Ιατρικής
   Γραφείο Καθηγήτριας Α. Τσέζου, 3ος όροφος
   Μεζούρλο/Βιόπολις, Τ.Θ. 1400, TK 41100 ΛΑΡΙΣΑ
   Τηλέφωνα πληροφοριών: 2410685593, 2413502557 Fax: 2410685542
   Εmail:[email protected]

  • Μοριακή Γενετική Ι & ΙΙ:
   Προηγμένη θεματολογία που αφορά στη Μοριακή Γενετική και στις σύγχρονες τεχνολογίες. Ενδεικτικά θέματα: χαρτογράφηση γονιδίων, γονιδιακές μεταλλάξεις που συντελούν στη εμφάνιση ασθενειών και συγγενών δυσπλασιών, ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης, επιγενετικές τροποποιήσεις, κληρονομικότητα και παθήσεις, πληθυσμιακή γενετική, κυτταρογενετική – σύνδρομα, προγεννητική και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, αποσιώπηση γονιδιακής έκφρασης (siRNA, microRNA), αρχέγονα κύτταρα και εφαρμογές βλαστικών κυττάρων στη θεραπεία γενετικών νοσημάτων, μεταβολικά γενετικά νοσήματα, φαρμακογενετική και στοχευμένες θεραπείες, μοντέλα ζώων ως πρότυπα γενετικών ασθενειών καθώς και χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την γενετική ανάλυση (μικροσυστοιχίες, array CGH, exome sequencing).

   Γενετική βάση μονογονιδιακών νοσημάτων
   Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνονται προηγμένες γνώσεις για τη γενετική βάση, πρόληψη, γονιδιακή θεραπεία και γενετική συμβουλευτική των πλέον συχνών μονογονιδιακών παθήσεων όπως, ενδεικτικά: α και β αιμοσφαιρινοπάθειες, ινοκυστική νόσος, νόσος Wilson, αιμοχρωμάτωση, νευροϊνωμάτωση τύπου Ι και ΙΙ, μυοπάθειες (Duchene –Becker) και σύνδρομα που σχετίζονται με την αδρανοποίηση του χρωμοσώματος Χ (σύνδρομο εύθραυστου Χ).

   Γενετική βάση πολυπαραγοντικών νοσημάτων
   Προηγμένη θεματολογία που αφορά στη στρατηγική γενετικής ανάλυσης πολυπαραγοντικών νοσημάτων καθώς και στη γενετική βάση πολυπαραγοντικών νοσημάτων όπως ενδεικτικά αυτών του: μυοσκελετικού συστήματος (οστεοαρθρίτιδα, οστοεοπόρωση), καρδιαγγειακού συστήματος (καρδιομυοπάθειες, αρρυθμίες, υπέρταση), νευρογενετικών νοσημάτων (Alzheimer, Parkinson), αυτισμού, σχιζοφρένειας, διαβήτη, αυτοάνοσων και οφθαλμολογικών παθήσεων.

   Γενετική του Καρκίνου Ι και ΙΙ
   Προηγμένη θεματολογία που αφορά στη μοριακή και γενετική βάση της καρκινογένεσης με ενδεικτικά θέματα όπως: γονιδιωματική αστάθεια και καρκινογένεση, κυτταρική γήρανση και λειτουργία τελομερών των χρωμοσωμάτων, προγνωστικοί δείκτες καρκινογένεσης, μετάσταση καρκινικών κυττάρων, αγγειογένεση, φαρμακογονιδιωματική και στοχευμένη θεραπεία στο καρκίνο, ζωικά πρότυπα καρκίνου, γενετική βάση αιματολογικών παθήσεων (μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, λεμφώματα, λευχαιμίες), καρκίνων μαστού–ωοθηκών, προστάτη και άλλων συμπαγών όγκων.

   Μεθοδολογία Ερευνας
   Στο μάθημα παρουσιάζονται σε βάθος σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της βιοιατρικής έρευνας. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να επιλέγουν τη κατάλληλη μεθοδολογία προκειμένου να απαντήσουν σε ένα ερευνητικό ερώτημα. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι η συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών (Εισαγωγή, συγγραφή υλικών – Μεθόδων, Αποτελεσμάτων, Συζήτησης και Συμπερασμάτων), διαδικασία υποβολής, τύποι μελετών όπως συστηματικές ανασκοπήσεις, πειραματικές μελέτες, μελέτες παρατήρησης, μελέτες ασθενών-υγιών και ηθική των δημοσιεύσεων.

   Βιοστατιστική
   Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της Ιατρικής Βιοστατιστικής Μεθοδολογίας με σκοπό την αφομοίωση των γνώσεων για τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων αλλά και για την εφαρμογή των διαφόρων στατιστικών δοκιμασιών και αναλύσεων και την κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων στην ιατρική και στη βιολογική έρευνα. Θεματικές ενότητες αφορούν ενδεικτικά στη: συλλογή και πινακοποίηση στατιστικού υλικού, κατανομές συχνοτήτων, ανάλυση στατιστικών δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, διαδικασία ελέγχου υποθέσεων, δοκιμασίες χ2 και t, μη παραμετρικές δοκιμασίες, στατιστική συσχέτιση και εξάρτηση, ανάλυση της διακύμανσης, προγνωστικές αξίες του θετικού και αρνητικού αποτελέσματος στις εργαστηριακές τεχνικές, χρήση του στατιστικού προγράμματος “R for statistical computing” (http://www.r-project.org/).

   Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής
   Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παρουσίαση και η εξοικίωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με σύγχρονες εργαστηριακές μεθοδολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη βιοιατρική έρευνα και στη διάγνωση γενετικών ασθενειών όπως: απομόνωση κυττάρων από ιστούς, κυτταρικές καλλιέργειες, απομόνωση DNA και RNA από κυτταρικές καλλιέργειες και ιστούς, γνώσεις περιοριστικών ενζύμων, real time PCR, ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών (Western blot), SNPs, αλληλούχιση DNA, αποσιώπηση γονιδιακής έκφρασης (siRNA), ανοσοκαθίζηση χρωματίνης (ChIP), αλλά και μεθοδολογίες κυτταρογενετικής και μοριακής κυτταρογενετικής (FISH).
   Με την ολοκλήρωση του Eργαστηρίου οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί αφενός να επιλέγουν και αφετέρου να εκτελούν την κατάλληλη μεθοδολογία για διαγνωστικές εφαρμογές αλλά και προκειμένου να απαντήσουν σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

   Διπλωματική Εργασία
   Οι φοιτητές θα εκπονήσουν διπλωματική εργασία διαρκειας 6 μηνών υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ. Θα γίνει αναζήτηση πηγών, βιβλιογραφική ενημέρωση και η εργασία θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τη σχετιζόμενη με το εκάστοτε θέμα σύγχρονη βιβλιογραφία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email