Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική
   και στις Επιστήμες Υγείας» στις εξής ειδικεύσεις:
   1. Βασικής Ιατρικής Έρευνας και
   2. Κλινικής Ιατρικής Έρευνας.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η εξειδίκευση στις μεθόδους και εφαρμογές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.

   Επιμέρους στόχοι είναι:

   •  η εκπαίδευση στην Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία και η κατεύθυνση της έρευνας σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία αιχμής,
   • η εκπαίδευση σε νέες μεθόδους μέσα από τη χρήση βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων,
   • η εξειδίκευση στο σχεδιασμό, εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων,
   • η διασύνδεση της ιατρικής έρευνας με την κοινωνική πράξη και τις Υπηρεσίες Υγείας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας», που εκκινεί τον Οκτώβριο του 2020 (ακαδημαϊκό έτος 2020-2021).

   Ο κύκλος του ΠΜΣ διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και οδηγεί, μετά την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τα μαθήματα διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες. Η πρακτική άσκηση, όπως και οι ερευνητικές εργασίες των γ΄ και δ΄ εξαμήνων γίνονται, μετά από συνεννόηση, σε ώρες εργασίας των Μονάδων.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσονται 40 (σαράντα) θέσεις σε δύο ειδικεύσεις:

   • Βασικής Ιατρικής Έρευνας: 15 (δεκαπέντε) θέσεις
   • Κλινικής Ιατρικής Έρευνας: 25 (εικοσιπέντε) θέσεις

   Δικαίωμα αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας (ή του εξωτερικού, με αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμολογίας από το ΔΟΑΤΑΠ), πτυχιούχοι ΑΕΙ άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις Τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας.

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε δύο (2) μαθήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση:

   Για την κατεύθυνση της Βασικής Ιατρικής Έρευνας

               α) Βιοχημεία Νουκλεϊκών Οξέων

               β) Γενική Φυσιολογία

   Για την κατεύθυνση της Κλινικής Ιατρικής Έρευνας

               α) Επιλεγμένα κεφάλαια Βιοστατιστικής

               β) Κλινική Επιδημιολογία

   • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι η επίτευξη τουλάχιστον της βάσης [5 (πέντε)] σε κάθε μάθημα που θα εξετασθούν.
   • Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα Αμφιθέατρα Δ’ και ΣΤ’ του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17:00, και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου 2020.
   • Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 2310 999339, e-mail: [email protected], στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.auth.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS.
   Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Ο αριθμός και το αντικείμενο των προσφερομένων επιλεγομένων μαθημάτων δύναται να αλλάζει καθ’ έτος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια παρακολουθεί έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα:

   • Μέθοδοι βασικών επιστήμων στην Ιατρική έρευνα Ι Ι Υ 5 ECTS
   • Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία Ι  Υ 5 ECTS
   • Ανθρώπινοι παράγοντες στην ιατρική έρευνα και κλινική πράξη  Υ 5 ECTS
   • Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση Υ 5 ECTS
   • Βιοιατρική Πληροφορική Υ 5 ECTS
   • Μεθοδολογία της απαρτιωμένης φυσιολογίας Υ 5 ECTS
    Σύνολο ECTS εξαμήνου 30 

   Β΄ Εξάμηνο

   Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης του/της και ένα (1) επιλογής.

   Ειδίκευση Βασικής Ιατρικής Έρευνας:

   • Μέθοδοι βασικών επιστημών στην Ιατρική Έρευνα II  Υ 6 ECTS
   • Μοριακή βάση νοσημάτων Υ 6 ECTS
   • Νευροεπιστήμες – Νευροφυσιολογία Υ 6  ECTS
   • Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης  Υ 6 ECTS
   • Προκλινικές μελέτες στην ανάπτυξη των φαρμάκων  Ε 6 ECTS
   • Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση  Ε 6 ECTS
    Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

   Ειδίκευση Κλινικής Ιατρικής Έρευνας

   • Κλινικές Δοκιμές  Υ 6 ECTS
   • Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία ΙΙ  Υ 6 ECTS
   • Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης  Υ 6 ECTS
   • Βιοηθική – Ηθική των δημοσιεύσεων Υ 6 ECTS
   • Προκλινικές μελέτες στην ανάπτυξη των φαρμάκων Ε 6 ECTS
   • Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση  Ε 6 ECTS
    Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο

   Στο Γ΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγουν τέσσερα (4) μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων που προτείνονται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω. Ο αριθμός και το αντικείμενο των επιλεγομένων μαθημάτων δύναται να αλλάξει σε κάθε έτος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΙΣΕΥ και έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

   • Διαταραχές του ενδιάμεσου μεταβολισμού και η σημασία τους στην κλινική πράξη Ε 2,5 ECTS
   • Παθοφυσιολογία των ελευθέρων ριζών, του οξειδωτικού στρες και της φλεγμονής. Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου με τη χρήση νεότερων τεχνικών και τεχνολογιών Ε 2,5 ECTS
   • Μεθοδολογία ερευνητικής προσέγγισης λειτουργικής ικανότητας αναπνευστικού συστήματος Ε 2,5 ECTS
   • Μεθοδολογία προσέγγισης στην κολπική μαρμαρυγή Ε 2,5 ECTS
   • Εφηβική Ιατρική Ε 2,5 ECTS
   • Χειρουργικές παθήσεις μαστού  Ε 2,5 ECTS
   • Αρτηριακή υπέρταση  Ε 2,5 ECTS
   • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος στην παιδική ηλικία  Ε 2,5 ECTS
   • Χειρουργικές λοιμώξεις  Ε 2,5 ECTS
   • Εισαγωγή στην πειραματική έρευνα με τη χρήση πειραματόζωων  Ε 2,5 ECTS
   • Μεθοδολογία της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενή υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου Ε 2,5 ECTS
   • Πυρηνική Καρδιολογία  Ε 2,5 ECTS
   • Ιατροδικαστική και εγκληματολογία: τα νεότερα επιστημονικά μας όπλα στην εξιχνίαση του εγκλήματος Ε 2,5 ECTS
   • Ο εγκέφαλος και τα μυστήριά του  Ε 2,5 ECTS
   • Ενσωμάτωση μοριακών δεδομένων για τον καρκίνο στην ιστοπαθολογία  Ε 2,5 ECTS
   • Η χρήση των laser στη χειρουργική κεφαλής και τραχήλου Ε 2,5 ECTS
   • Στατιστική ανάλυση ογκολογικών δεδομένων  Ε 2,5 ECTS
   • Παράδειγμα μεταφραστικής έρευνας: η νεοαγγειογένεση στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας  Ε 2,5 ECTS
   • Ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία  Ε 2,5 ECTS
   • Χειρουργική ανατομία  Ε 2,5 ECTS
   • Μεθοδολογία ενδοαγγειακών χειρουργικών τεχνικών  Ε 2,5 ECTS
   • Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική ανάλυση στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία  Ε 2,5 ECTS
   • Μεθοδολογία διερεύνησης του ρόλου των μορίων του εξωκυττάριου χώρου σε παθολογικές καταστάσεις Ε 2,5 ECTS
   • Η εργαστηριακή διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων- Το παράδειγμα του ιού του δυτικού Νείλου Ε 2,5 ECTS
   • Μεθοδολογία έλεγχου διαταραχών κατά τη διάρκεια του ύπνου Ε 2,5 ECTS
   • Λοιμώξεις Ε 2,5 ECTS
   • Τεκμηριωμένη ιατρική στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου. Το παράδειγμα του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου: Επικαιροποίηση των παρεμβάσεων βάσει γενετικών, επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων Ε 2,5 ECTS
   • Εισαγωγή στη μικροχειρουργική Ε 2,5 ECTS
   • Παιδιατρική γαστρεντερολογία και διατροφή Ε 2,5 ECTS
   • Εφαρμογή πειραματικών μοντέλων στη μελέτη νευρολογικών νοσημάτων Ε 2,5 ECTS
   • Καρδιακή Ανεπάρκεια Ε 2,5 ECTS
    Σύνολο ECTS εξαμήνου από τα μαθήματα 10
    Έναρξη Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS 20
    Σύνολο ECTS εξαμήνου 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email