Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Με αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το EMΠ οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικά ή Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ώστε
   να προάγεται η διεπιστημονικότητα. Τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
   Το ΔΜΣ είναι τίτλος ειδίκευσης, είναι ισότιμο προς πτυχίο Master of Science και αποτελεί δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους ενιαίων αδιάσπαστων 5ετών σπουδών, όπως οι μηχανικοί. Το ΔΜΣ αποδεικνύει γνώση στη συγκεκριμένη διεπιστημονική γνωστική περιοχή κάθε ΔΠΜΣ. Η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται την απόκτηση του βασικού Διπλώματος του ΕΜΠ.
   Στόχοι των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ είναι η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές, η συνεκτικότητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρισης των χορηγούμενων από το ΕΜΠ τίτλων σπουδών.
   Κάθε ΔΠΜΣ του Ιδρύματος:
   i. υπηρετεί τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές του Ιδρύματος για τις παρεχόμενες από αυτό μεταπτυχιακές σπουδές υψηλής στάθμης,
   ii. διατηρεί την αρχή της διεπιστημονικότητας και διατμηματικότητας των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ΔΜΣ,
   iii. εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της Σχολής ή των Σχολών από τις οποίες προτείνεται,
   iv. δεν έχει σημαντικές επικαλύψεις με υπάρχοντα προγράμματα/υπάρχουσες κατευθύνσεις μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ ή με δράσεις που στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση ή τη δια βίου μάθηση.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, οργανώνουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων (ΕΤΥΠ)», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα την Απόφαση Συγκλήτου του ΕΜΠ (4η συνεδρίαση/10.5.2018) και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017). Για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Το ΔΠΜΣ δεν επιδοτείται από την EE.
   2. Στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ απονέμεται από το ΕΜΠ Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)-Master of Science, στην Επιστημονική Περιοχή «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» σε μια από τις ακόλουθες 3 ειδικεύσεις: (Α) Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, (Β) Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, και (Γ) Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Λιμένων. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), εφόσον γίνουν αποδεκτοί σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές.
   3. Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει 2 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη περιλαμβανομένης της εκπόνησης της ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τουλάχιστον 30 μονάδες σε κάθε εξάμηνο, και η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της ΔΕ που ισοδυναμεί σε 30 μονάδες. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά ειδίκευσης, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και κοινά μαθήματα επιλογής για όλες τις ειδικεύσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση παράλληλης εργασιακής απασχόλησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σχετική άδεια από τον εργοδότη.
   4. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019) διπλωματούχων Μηχανικών Σχολών του ΕΜΠ, άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας ή άλλων ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, διπλωματούχων/πτυχιούχων θετικής κατεύθυνσης λοιπών ΑΕΙ της χώρας ή με ισότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού. Ειδικότερα, για την ειδίκευση Γ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι διπλωματούχοι/πτυχιούχοι από άλλα τμήματα των ΑΕΙ της χώρας ή με ισότιμο πτυχίο ΑΕΙ του εξωτερικού. Επίσης, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν αποφοιτήσει από το ΔΠΜΣ δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρακολουθήσουν άλλη ειδίκευσή του .
   5. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια του υποβάθρου (προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, επαγγελματική εμπειρία και απασχόληση, οι συστατικές επιστολές και η προσωπική συνέντευξη, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. Προϋπόθεση
   για την εισαγωγή είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υποβάθρου, για τη συμπλήρωση  του οποίου μπορεί να απαιτηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε πενήντα (50).
   6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ τα ακόλουθα στοιχεία:
   I. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο (βλ. ιστοσελίδα ΔΠΜΣ).
   II. Αντίγραφο πτυχίου ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση μέχρι
   την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019.
   III. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και Πίνακα Βαθμολογίας μαθημάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. ιστοσελίδα ΔΠΜΣ).
   IV. Βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass.
   V. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2.
   VI. Δυο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (βλ. ιστοσελίδα ΔΠΜΣ).
   VII. Οιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας, όπως π.χ. βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας.
   7. Τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των συστατικών επιστολών (βλ. VI), υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (email: [email protected]), ενώ οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται απευθείας από τους υπογράφοντες. Επιπλέον, τα στοιχεία II, III (μόνο το πιστοποιητικό) και V υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή σε φάκελο. Η εμπρόθεσμη υποβολή των στοιχείων είναι απαραίτητη για την
   προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας του ενδιαφερόμενου στις Επιτροπές Αξιολόγησης. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.
   8. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κ. Σοφία Ζγκαμπή, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2107722325), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://postgra.hydro.ntua.gr/, όπου μπορεί να βρεθούν τα σχετικά έντυπα και υποδείγματα.

  • 1. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται:
   i. η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 10 μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τουλάχιστον 30 μονάδες σε κάθε εξάμηνο, και
   ii. η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής ΔΕ που ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.
   2. Στο ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν μια σειρά μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά ειδίκευσης που είναι 2 ανά ειδίκευση, υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ειδίκευσης που είναι 8 για τις ειδικεύσεις Α και Β ή 10 για την ειδίκευση Γ, και κοινά μαθήματα επιλογής για όλες τις ειδικεύσεις, τα οποία φαίνονται στους Πίνακες
   1 και 2. Το περιεχόμενο των μαθημάτων παρατίθεται στο Παράρτημα Β.
   3. Κάθε μάθημα του ΔΠΜΣ έχει 3 ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε 6 ECTS. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης, στην οποία έχει γίνει δεκτός (ECTS=2X6=12). Επιλέγει υποχρεωτικά τουλάχιστον 4 από τα κατ’ επιλογή μαθήματα ειδίκευσης (ECTS>4X6=24). Συμπληρώνει τα υπόλοιπα ECTS από τα συνολικά ελάχιστα απαιτούμενα
   60 ECTS (και αντίστοιχα ελάχιστα 30 σε κάθε εξάμηνο) με μαθήματα που επιλέγει από (α) όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ ΕΤΥΠ (βλ. Πίνακα 1),(β) τα κοινά μαθήματα επιλογής για όλες τις ειδικεύσεις (βλ. Πίνακα 2), ή (γ) και από μαθήματα άλλων ΔΠΜΣ ή προγραμμάτων σπουδών, μετά από συνεννόηση με τον Σύμβουλο Σπουδών του και έγκριση από την ΕΔΕ.
   4. Οι πειραματικές εργασίες των μαθημάτων και οι σχετικές ΔΕ πραγματοποιούνται στα Εργαστήρια των Σχολών που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Οι υπολογιστικές εργασίες των μαθημάτων και οι σχετικές ΔΕ πραγματοποιούνται στα κέντρα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΥ) των Εργαστηρίων.
   5. Στο ΔΠΜΣ προβλέπεται η διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων, καθώς και η παρακολούθηση
   2 εξαμηνιαίων σεμιναρίων, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες δεν πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μαθήματα του ΔΠΜΣ. Κάθε σεμινάριο αντιστοιχεί σε 1 ECTS και δεν έχει εξέταση. Για την οργάνωση των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών εκδρομών ορίζεται κάθε έτος ως υπεύθυνο ένα μέλος ΔΕΠ.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email