Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο μία ευρεία περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών, όπως:
   (α) Τη σύνθεση και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας.
   (β) Την ανάλυση των σχέσεων δομής-ιδιοτήτων σε πολύ-λειτουργικά πολυμερή, βιοπολυμερή και σύνθετα υλικά.
   (γ) Την υπολογιστική σχεδίαση και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας με τη βοήθεια μεθόδων μοριακής προσομοίωσης και αριθμητικής ανάλυσης.
   (δ) Σύγχρονες εφαρμογές των πολυμερών και σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας στα πεδία της παραγωγής προϊόντων και δομών, της Νανοτεχνολογίας, της ενέργειας, και του περιβάλλοντος.
   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:
   (α) Στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην ευρύτερη περιοχή της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Πολυμερών και των Σύνθετων υλικών πολυμερούς μήτρας.
   (β) Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου σε τεχνολογικούς τομείς αιχμής.
   (γ) Στη δημιουργία νέου, κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού δυναμικού ικανού να στελεχώσει Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιομηχανίες, και Οργανισμούς Πιστοποίησης και Ελέγχου Υλικών.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στην Συνεδρίαση της με αριθμ. 9/04.06.2020 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το πρόγραμμα απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (διάρκειας 3 εξαμήνων).

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκπονείται ερευνητική εργασία σε πεδία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (http://polymers-composites.upatras.gr/ Πεδία Διπλωματικών Εργασιών).

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Τμήματα (Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχ/κών, Χημείας και Χημικών Μηχανικών).

   Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το άρθρο 16 του Ν. 2327/95.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  μέχρι 18/09/2020 αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι θα καταθέσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση μέσω συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
   • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
   • Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
   • Δύο Συστατικές Επιστολές (κατατίθενται στη Γραμματεία)
   • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (αφορά όσους προέρχονται από παν/μια του εξωτερικού)

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:

   • Γενικός βαθμός και χρόνος λήψης πτυχίου/διπλώματος.
   • Βαθμός διπλωματικής εργασίας.
   • Συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι την 23/09/2020 ενώπιον της επιτροπής επιλογής.
   • Ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων, εάν υπάρχει.
   • Η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.

   Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχ/κών στο τηλέφωνο 2610-969500, και τον Καθηγητή κ. Γ. Ψαρρά, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών τηλ. 2610-996316.

   Πληροφορίες:
   Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
   Πανεπιστήμιο Πατρών
   Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
   GR 265 04 Πάτρα
   Τηλέφωνα: +30 2610969500, Fax: +30 2610 969532, E-mail: [email protected]

  • Οι Μ.Φ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα της ειδίκευσης στην οποία επιλέχθηκαν.

   Η κατανομή των μαθημάτων των ειδικεύσεων του Δ.Π.Μ.Σ. παρουσιάζεται παρακάτω.

   1ο εξάμηνο
   Στο 1ο εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα παρακάτω υποχρεωτικά μαθήματα, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

   Χημεία πολυμερών Υποχρεωτικό 7 ECTS
   Φυσική και φυσικοχημεία πολυμερών Υποχρεωτικό 8 ECTS
   Ρεολογία πολυμερών Υποχρεωτικό 7 ECTS
   Σύνθετα Υλικά Υποχρεωτικό 8 ECTS
   Σύνολο μονάδων ECTS 1ου εξαμήνου 30

   2ο εξάμηνο.
   Στο 2ο εξάμηνο, οι φοιτητές αρχίζουν την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα υποχρεωτικό μάθημα, ένα εκ των δύο προσφερόμενων μαθημάτων περιορισμένης επιλογής και 1 εκ των 5 προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής, έτσι ώστε το σύνολο των πιστωτικών τους μονάδων να είναι 30:

   Έναρξη Διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτικό 15 ECTS
   Χαρακτηρισμός πολυμερών: θεωρία και εργαστήριο Υποχρεωτικό 5 ECTS

   Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των δύο: (Περιορισμένης επιλογής)
   Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος και πειραματικός χαρακτηρισμός συνθέτων υλικών 5 ECTS
   Στατιστική μηχανική πολυμερών 5 ECTS

   Οι φοιτητές επιλέγουν ένα εκ των πέντε: (Επιλογής)
   Νανοδομημένα πολυμερή και νανοσύνθετα υλικά 5 ECTS
   Βιοπολυμερή, αμφίφιλα πολυμερή, αυτό-οργάνωση 5 ECTS
   Προσομοίωση πολυμερών 5 ECTS
   Υπολογιστικές μέθοδοι μακρομοριακών συστημάτων 5 ECTS
   Μηχανική των Πολυμερών και των Σύνθετων Υλικών 5 ECTS
   Σύνολο μονάδων ECTS 2ου εξαμήνου 30 ECTS

   3ο εξάμηνο.
   Στο 3ο εξάμηνο, οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας (Δ301), τη συγγράφουν και την παρουσιάζουν δημόσια ενώπιον της προβλεπόμενης εξεταστικής επιτροπής:

   Ολοκλήρωση Διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτικό 30 ECTS
   Σύνολο μονάδων ECTS 3ου εξαμήνου 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email