Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
   • η μελέτη και έρευνα της εκπαίδευσης ως θεσμού της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
   • η απόκτηση από τους φοιτητές θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής ικανότητας για την επιστημονική προσέγγιση του σύγχρονου κόσμου που διαμορφώνεται από τη συνεργασία και τη σύγκρουση πολιτισμών,
   • η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, που ενισχύουν την εμψύχωση και τη δυναμική πολυπολιτισμικών ομάδων,
   • ο συνδυασμός των παραδοσιακών τρόπων χρήσης των τεχνών (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, κ.α.) με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές ώστε οι φοιτητές να καθίστανται ικανοί ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του “edutainment” (education and entertainment: εκπαίδευση και ψυχαγωγία).

    

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με απόφαση της αριθμ.8/05.05.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσής του, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1671/04.05.2020, τεύχος δεύτερο) προκηρύσσει 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021.

   Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 24 μήνες (έναρξη κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020/2021-λήξη κατά το εαρινό εξάμηνο 2021/2022). Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ και ΤΕΙ.

   Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του Α ́ Εξαμήνου Σπουδών είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2020.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

   • Αίτηση.
   • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά Α.Ε.Ι. τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λάβει ακόμη το πτυχίο του, μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης με αναφορά του βαθμού πτυχίου.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μέσο Όρο).
   • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   • Πτυχίο ξένης γλώσσας στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και άνω. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’».
   • Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας (ΦΕΚ 458/30-12-2009, άρθρο 7).

   Για κάθε υποψηφιότητα δημιουργείται φάκελος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των φακέλων είναι τα ακόλουθα:

   • Βαθμός πτυχίου x 2.
   • Πτυχίο (εκτός του πρώτου με βάση το οποίο δηλώνεται η υποψηφιότητα): 5 μόρια. Δεν μοριοδοτείται πτυχίο πέραν του δεύτερου.
   • Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και το διδακτορικό λαμβάνονται υπ’ όψη για τη συνολική εικόνα της υποψηφιότητας, αλλά δεν μοριοδοτούνται.
   • Πτυχίο ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά επίπεδο Β2 και άνω): 5 μόρια για το πτυχίο της δεύτερης ξένης γλώσσας. Δεν μοριοδοτείται πτυχίο ξένης γλώσσας πέραν της δεύτερης.
   • Συνέντευξη: 20 μόρια.

   Η συμμετοχή στην προφορική συνέντευξη είναι απαραίτητη. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2020 με ηλεκτρονικό τρόπο (περισσότερες λεπτομέρειες θα σταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποψηφίων μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

   Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχονται σε 2.800 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται ως εξής:

   • Εγγραφή Α ́ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
   • Εγγραφή Β ́ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
   • Εγγραφή Γ ́ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
   • Εγγραφή Δ ́ εξαμήνου: 25% του συνολικού ποσού των διδάκτρων.

   Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής διδάκτρων όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθρ.35 του ν.4485/2017. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών μοριοδοτείται βάσει των κριτηρίων του αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης (Ν. 4589/2019 A 13/29.01.2019): Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, είκοσι μονάδες. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, οκτώ μονάδες.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 30 του ν.4485/2017, υπάρχει η δυνατότητα τα μαθήματα του προγράμματος να προσφέρονται με εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ποσοστό 35%. Τα μαθήματα με δια ζώσης παρουσία θα πραγματοποιούνται κατά βάση Σάββατο και Κυριακή, δύο φορές ανά μήνα.

   Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με ηλεκτρονική αποστολή σε μορφή pdf στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier) στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κτίριο Διοίκησης, Νέα Χηλή) από 18 Μαΐου μέχρι 18 Ιουνίου 2020.

   Επικοινωνία και πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Π.Τ.Δ.Ε., Νέα Χηλή, Αλεξανδρούπολη), τηλ. 25510 30023 και 25510 30028 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120).

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (8 ECTS)
   • Ετερότητα και Σύγχρονος Κόσμος (8 ECTS)
   • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο Σύγχρονο Πολυπολιτισμικό Σχολείο (8 ECTS)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται ένα μάθημα)
   • Παιδαγωγική του Θεάτρου (6 ECTS)
   • Ειδικά Θέματα Ανθρωπογεωγραφίας (6 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   • Λειτουργίες της Ομάδας, Παιδαγωγική της Ένταξης (8 ECTS)
   • Διδασκαλία της Ελληνικής σε Αλλόγλωσσους Ομιλητές (8 ECTS)
   • Σύγχρονη Επιστημονική ΤεχνογραφίαςΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται ένα μάθημα)
   • Ποσοτική ανάλυση δεδομένων (6 ECTS)
   • Πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές (6 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Εκπαιδευτική Πραγματικότητα και Κρατικές Πολιτικές (8 ECTS)
   • Εφαρμοσμένη Μουσειοπαιδαγωγική (8 ECTS)
   • Ποιοτική ανάλυση δεδομένων (8 ECTS)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται ένα μάθημα)
   • Κοινωνική και Συλλογική Ταυτότητα (6 ECTS)
    Πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και θεατρικό παιχνίδι (6 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email