Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018).

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (ΦΕΚ 3245/08.08.2018 τομ. Β ́), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο (Master in Education, 90 ECTS) και σε πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ 102/02.06.2018 τομ. Α ́) 

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

   Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν α) η οριζόντια αξιοποίηση των Νέων Μέσων και των διαδικτυακών υπηρεσιών σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, β) ο ευρύτερος λειτουργικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ο εστιασμένος διδακτικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Νέων Μέσων, γ) ο συνδυασμός των θεωρητικών προσεγγίσεων για την εκπαίδευση με τα ψηφιακά πολιτισμικά επιτεύγματα και τα μιντιακά τεχνουργήματα, δ) η συνεισφορά στην προώθηση της ψηφιακής μάθησης και τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί, πέραν του Δ.Μ.Σ. και σε πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ 102/02.06.2018 τομ. Α ́). 

   ΦΟΙΤΗΣΗ 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. 

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα (4 υποχρεωτικά και 4 επιλογής) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο. 

   Σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142/03.08.2018 τομ. Α ́), το Πρόγραμμα προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

   Πιο συγκεκριμένα κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

   [α] δύο διήμερους κύκλους διαλέξεων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος κατά Σαββατοκύριακα, 

   [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

   Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. 

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. 

   ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

   Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

   Για την επιλογή των εισακτέων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (βασικός τίτλος σπουδών, επαρκής γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1, η οποία αποδεικνύεται είτε με σχετικό αποδεικτικό είτε με γραπτή εξέταση τους στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ., εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει αποδεικτικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1). Αξιολογούνται και συνεκτιμώνται: 

   1. Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%)
   2. Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%).

   Η αξιολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

   Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf 

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. (Οι κάτοχοι πτυχίων/διπλωμάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου-διπλώματος του ή βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών του κατά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., εφόσον επιλεγεί (βλ. στο Παράρτημα)
   4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
    Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
    Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική γλώσσα το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις.
   7. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο του εξωφύλλου (αν έχει εκπονηθεί). Η πτυχιακή θα μοριοδοτηθεί μόνο αν έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών και αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων σπουδών ΑΕΙ που έχει καταθέσει ο υποψήφιος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του επιβλέποντα του (για το πρότυπο βλ. στο Παράρτημα). Οι υποψήφιοι που δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το αντίγραφο θα τους επιστραφεί.
   8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλίων ή μονογραφιών του υποψηφίου (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου κλπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του υποψήφιου.
   9. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας νοούνται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από τον αντίστοιχο εργοδότη και δηλώνουν το αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου ή αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΟΑΕΕ αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.
   10. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών (άλλο πτυχίο ΑΕΙ, Δ.Μ.Σ., Δ.Δ.Σ.) (εάν υπάρχουν). (Οι κάτοχοι πτυχίων/διπλωμάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17).
   11. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου ή αντίγραφο πιστοποιητικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από την «Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.» (Β ́ Επιπέδου) (εάν υπάρχουν).

   Οι τρόποι απόδειξης της γλωσσομάθειας και της γνώσης χειρισμού Η/Υ, επικύρωσης τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (ξενόγλωσσων ή μη) αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. 

   Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής επιπέδου τουλάχιστον Γ1) μπορούν να εξετασθούν γραπτώς στην κατανόηση και απόδοση επιστημονικού κειμένου από τη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική, Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα εξ αποστάσεως κατά το χρονικό διάστημα που θα διεξαχθούν και οι συνεντεύξεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παρασχεθούν. 

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.ΜΣ. 

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500,00 €, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση ύψους 1.000 € εντός μίας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, 2η δόση ύψους 750 € κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του α ́ εξαμήνου και 3η δόση ύψους 750 € κατά τη διάρκεια του Απριλίου-Μάϊου του β ́ εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Σε περιπτώσεις μη εγγραφής, οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

   Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ 

   Το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφίες αποφοίτησης και αριστείας ύψους 1.000 και 1.500 ευρώ ετησίως, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξης του. Η υποτροφία αποφοίτησης, ύψους 1.000 ευρώ, απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο. Η υποτροφία αριστείας ύψους 1.500 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ. 

   Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται, επίσης, αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 

   • στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., κτίριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, 85132, Ρόδος (τηλ. Επικοινωνίας 2241099274 και ώρες 10:00 – 14:00) 
   • στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και 
   • στις ιστοσελίδες http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/ & https://www.facebook.com/MEd.edutech/ 
  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Πιο συγκεκριμένα κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

   [α] δύο διήμερους κύκλους διαλέξεων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος κατά Σαββατοκύριακα,

   [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

   Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

   Οικογένεια, Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες 7,5 ECTS
   Νεοελληνική Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες 7,5 ECTS
   Θρησκείες και Διαδίκτυο 7,5 ECTS
   Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Παιδεία και τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών εργαλείων 7,5 ECTS
   Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία με χρήση πολυμέσων 7,5 ECTS
   Εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής: Εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών, Εικονικής Πραγματικότητας και εικονικών περιβαλλόντων πολλών χρηστών 7,5 ECTS
   Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων 7,5 ECTS
   Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Υλικού για την Ηλεκτρονική Μάθηση 7,5 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ – ΕΑΡΙΝΟ

   Εργαστήριο δημιουργίας εκπαιδευτικής ταινίας για τη σχολική δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 7,5 ECTS
   Σχεδιασμός, Ποιότητα και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας: Εργαστηριακή προσέγγιση με μικροδιδασκαλία 7,5 ECTS
   Παιδαγωγική του Θεάτρου και ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση 7,5 ECTS
   Πολυγραμματισμοί, Νέοι Τρόποι Μάθησης και Διδασκαλία Γλώσσας σε Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα 7,5 ECTS
   Οι λαογραφικές σπουδές στη σύγχρονη εποχή -μορφές λαϊκού πολιτισμού στον κόσμο της τεχνολογίας 7,5 ECTS
   Διδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με χρήση Νέων Τεχνολογιών 7,5 ECTS
   Εκπαιδευτικές προεκτάσεις των ΤΠΕ 7,5 ECTS
   Μεθοδολογία Έρευνας 7,5 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email