Εμπορικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μελέτη και η εις βάθος ανάλυση των
   σημαντικότερων κλάδων του εμπορικού δικαίου. Οι κλάδοι του Εμπορικού δικαίου που ειδικότερα αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

   • το δίκαιο των εμπορικών εταιριών,
   • το δίκαιο των εμπορικών δικαιοπραξιών,
   • το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας,
   • το δίκαιο προστασίας καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου,
   • το δίκαιο του τραπεζικού συστήματος και των τραπεζικών συμβάσεων,
   • το ναυτικό δίκαιο και
   • το δίκαιο μεταφοράς.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 164/7-7-2020) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3605/τ.Β ́/24-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1881/τ.Β ́/28-5-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. 

   Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://commercial.law.auth.gr Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αρ. 3030/29-7-2020, έχει εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 4-5 του Κανονισμού ΠΜΣ αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής και αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Στο Β ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο (Α ́ και Β ́) είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). 

   Χρονική διάρκεια σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

   Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). 

   Τέλη φοίτησης Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. 

   Υποτροφίες Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ. 

   Τρόπος εισαγωγής Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, απαρτίζεται από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνει σε δύο φάσεις: 

   1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη. 
   2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες βαθμολογίες είναι οι ακόλουθες: 

   α) Γενικός βαθμός πτυχίου (5-10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή (τρία) 3, με ανώτατο όριο τα τριάντα (30) μόρια. 

   β) Βαθμός του υποχρεωτικού, ενιαίου μαθήματος Σύνθεσης –άλλως, Εμβάθυνσης- του Εμπορικού Δικαίου (συντιθέμενου από το Δίκαιο Εταιριών, το Δίκαιο Αξιογράφων και το Πτωχευτικό Δίκαιο- Εξυγίανση επιχειρήσεων), άλλως, ο μέσος όρος βαθμολογίας των ως άνω επί μέρους υποχρεωτικών μαθημάτων της σύνθεσης, πολλαπλασιαζόμενος, σε κάθε περίπτωση, με τον συντελεστή πέντε (5). 

   γ) Μέσος όρος της βαθμολογίας των λοιπών μαθημάτων επιλογής του Εμπορικού Δικαίου (Ναυτικού, Ανταγωνισμού, Διανοητικής Ιδιοκτησίας), πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή τέσσερα (4). 

   Αν δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοίχιση με τα παραπάνω υπό β) και γ) μαθήματα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του εμπορικού δικαίου του υποψηφίου, που πρέπει πάντως να περιλαμβάνει τα παραπάνω υποχρεωτικά μαθήματα και ένα τουλάχιστον από τα επιλογής, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή (5,5). 

   δ) Δημοσιευμένες μελέτες σε νομικά περιοδικά ή/και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα: δύο (2) μόρια για κάθε δημοσίευση ή πρόγραμμα. 

   ε) Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Erasmus): δύο (2) έως τέσσερα (4) μόρια (2 ανά εξάμηνο). 

   στ) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας -σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ- (με υποχρεωτική την αγγλική, γαλλική ή γερμανική), η οποία, ανάλογα με αν είναι επιπέδου Β2 (καλή γνώση), C1 (πολύ καλή γνώση) ή C2(άριστη γνώση), λαμβάνει ένα (1), τρία (3) ή πέντε (5) μόρια, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι η μέγιστη βαθμολογία είναι πέντε (5) μόρια, δίχως δυνατότητα υπέρβασης των μορίων λόγω γνώσης πολλών ξένων γλωσσών. 

   ζ) Σχετική επαγγελματική εμπειρία: από δύο (2) έως έξι (6) μόρια, με αντιστοίχιση δύο (2) μορίων ανά τριετία. 

   η) Επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: πέντε (5) μόρια. 

   1. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ας, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. 
   2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, εφόσον μαζί με τους λοιπούς επιτυχόντες δεν υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών, εισάγεται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Τομέα, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να έχει διδαχθεί. 

   Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά (σε διεύθυνση που θα τους ανακοινωθεί), εντός τριών (3) ημερών από τη σχετική ενημέρωση, για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο ΠΜΣ και στους όρους λειτουργίας του. Η παράλειψη απάντησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο επιτυχόντων. 

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών Η αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 24 Αυγούστου 2020 έως και 4 Σεπτεμβρίου 2020

   Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Γραφείο 407 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κας Καραλή Χρυσούλας) με την ένδειξη: [Υποβολή δικαιολογητικών για συμμετοχή στο ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο»]. Επίσης θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών. 

   Αίτηση συμμετοχής και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

   1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: (https://commercial.law.auth.gr). 
   2. Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Νομικής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής και, στη δεύτερη περίπτωση, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Επίσης γίνεται αποδεκτό το παράρτημα διπλώματος. 
   4. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (Εrasmus), η τυχόν επιτυχής εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και η λοιπή επιστημονική δράση και η επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας. 
   5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερου, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 
   6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα

   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί

   γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

   δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: 1. βεβαίωση περάτωσης σπουδών και 2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Δίκαιο Εταιριών Ι (προσωπικές και μικρές κεφαλαιουχικές εταιρίες) 7,5 ECTS
   • Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών Ι (Συμβάσεις διαρκούς εμπορικού χαρακτήρα) 7,5 ECTS
   • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή – Ηλεκτρονικό Εμπόριο 7,5 ECTS
   • Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος – Γενικό μέρος του Δικαίου των Τραπεζικών Συμβάσεων 7,5 ECTS
   • Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Μεταφοράς 7,5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Δίκαιο Εταιριών ΙΙ (ανώνυμη εταιρία με ιδιαίτερη έμφαση σε διατάξεις ενωσιακής προέλευσης) 7,5 ECTS
   • Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών ΙΙ (ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις δικαίου μεταφοράς και τουρισμού, αξιογραφικές ενοχές, συμβάσεις στην πτώχευση) 7,5 ECTS
   • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 7,5 ECTS
   • Οι κατ’ ιδίαν Τραπεζικές Συμβάσεις 7,5 ECTS
   • Ειδικά θέματα ναυτικού δικαίου 7,5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email