Εμπορικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η μελέτη και η εις βάθος ανάλυση των
   σημαντικότερων κλάδων του εμπορικού δικαίου. Οι κλάδοι του Εμπορικού δικαίου που ειδικότερα αποτελούν αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

   • το δίκαιο των εμπορικών εταιριών,
   • το δίκαιο των εμπορικών δικαιοπραξιών,
   • το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας,
   • το δίκαιο προστασίας καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου,
   • το δίκαιο του τραπεζικού συστήματος και των τραπεζικών συμβάσεων,
   • το ναυτικό δίκαιο και
   • το δίκαιο μεταφοράς.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτκά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
   «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εμπορικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3605/τ.Β΄/24-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1881/τ.Β΄/28-5-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://commercial.law.auth.gr

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο (Α΄ και Β΄) είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη
   μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του
   Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90).

   Χρονική διάρκεια σπουδών
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Κατηγορίες πτυχιούχων
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αριθμός εισακτέων
   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

   Τέλη φοίτησης
   Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

   Υποτροφίες
   Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.

   Τρόπος εξέτασης
   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα, από τα οποία το ένα είναι υποχρεωτικό και το άλλο επιλέγεται από έναν κατάλογο τριών μαθημάτων. Ως υποχρεωτικό μάθημα ορίζεται το Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Αξιογράφων, Πτωχευτικό Δίκαιο – Εξυγίανση Επιχειρήσεων).
   Ως μαθήματα επιλογής ορίζονται τα: (α) Δίκαιο Ανταγωνισμού (β) Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (γ) Ναυτικό Δίκαιο.
   Απαιτείται, επίσης, η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν οι υποψήφιοι έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας). Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων ορίζεται παρακάτω:

   Υποχρεωτικό μάθημα:
   Εμπορικό Δίκαιο
   Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών: Προσωπικές και κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Δίκαιο Αξιογράφων. Πτωχευτικό Δίκαιο: Κήρυξη της Πτώχευσης, ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο, διαδικασία της πτώχευσης και περάτωση της πτώχευσης. Η εξέταση στο υποχρεωτικό μάθημα θα γίνει σε πρακτικό θέμα με τη χρήση Κώδικα.
   Εξεταστές: καθηγητής Σπυρίδων Ψυχομάνης, καθηγητής Νικόλαος Τέλλης και αναπληρωματικό μέλος η  αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθούλα Παπαδοπούλου.

   Μαθήματα κατ’ επιλογήν με τη χρήση Κώδικα: Κατά την εξέταση στο κατ’ επιλογήν μάθημα επιτρέπεται η χρήση Κώδικα.
   α. Δίκαιο Ανταγωνισμού
   Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με το ν. 2251/1994
   περί προστασίας του καταναλωτή.
   Εξεταστές: καθηγητής Νικόλαος Τέλλης, επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Ελευθεριάδης και αναπληρωματικό μέλος η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθούλα Παπαδοπούλου.
   β. Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
   Σήμα και πνευματική ιδιοκτησία.
   Εξεταστές: καθηγητής Νικόλαος Τέλλης, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανθούλα Παπαδοπούλου και αναπληρωματικό μέλος ο καθηγητής Σπυρίδων Ψυχομάνης.
   γ. Ναυτικό Δίκαιο
   Ι. Πλοίο – Πλωτό ναυπήγημα. ΙΙ. Τα κύρια πρόσωπα στη ναυτιλιακή επιχείρηση. ΙΙΙ. Συμπλοιοκτησία. ΙV. Τα βοηθητικά πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχείρησης. V. Ναύλωση.
   Εξεταστές: καθηγητής Σπυρίδων Ψυχομάνης, επίκουρος καθηγητής Αχιλλέας Μπεχλιβάνης και αναπληρωματικό μέλος ο καθηγητής Νικόλαος Τέλλης.

   Ξένες Γλώσσες
   Όλοι οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, θα εξεταστούν στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας). Στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.
   Εξεταστές:
   1. Αγγλικά: Μ. Αρχιμανδρίτου, Α.-Μ. Κώνστα
   2. Γαλλικά: Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Κ. Βλάχος
   3. Γερμανικά: Θ. Παπακυριάκου, Α. Δάφφα

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων
   Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, απαρτίζεται από τους εξεταστές των μαθημάτων. Οι δύο εξεταστές του κάθε μαθήματος βαθμολογούν ισότιμα.
   Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και την παρούσα Προκήρυξη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με καλυμμένα τα στοιχεία των υποψηφίων.
   Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ, όταν το άθροισμα των βαθμών των δυο εξεταστών σε καθένα από τα δύο εξετασθέντα μαθήματα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12), και παράλληλα επιτυγχάνει στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε εξεταστή είναι μηδέν ως δέκα (0 – 10). Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό χαρακτηρισμό: «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.
   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποκάλυψη των ονομάτων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων. Κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη των επιτυχόντων είναι:
   α) Η βαθμολογία σε κάθε εξετασθέν μάθημα, με βαθμολογική κλίμακα δώδεκα ως είκοσι (12 – 20), με συντελεστή αξιολόγησης 0,35 και μέγιστη βαθμολογία για κάθε μάθημα τα επτά (7) μόρια (20 Χ 0,35=7). Το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνει συντελεστή αξιολόγησης και αρκεί η επιτυχής εξέτασή του.
   β) Ο βαθμός πτυχίου, με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5 – 10), με συντελεστή αξιολόγησης 0,5 και μέγιστη βαθμολογία τα πέντε (5) μόρια (10 Χ 0,5=5).
   γ) Η πιστοποιημένη άριστη γνώση σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2) δύο ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), με βαθμολογία ένα (1) μόριο.
   Για την τελική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη ο ακέραιος αριθμός και τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θεωρούνται όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ως επιτυχόντες. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 20-30 Αυγούστου 2019.

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών
   α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 09:00-11:00.
   β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της
   ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης
   α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://commercial.law.auth.gr).
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
   δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   ε) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

   Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος, αν επιθυμεί να απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, υποβάλλει πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση σε δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών
   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.
   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
   γ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά:
   α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία
   τους.

   Ημερομηνίες εξετάσεων
   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019.

   Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

   Ξένες Γλώσσες:
   Αγγλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   Γαλλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   Γερμανική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00

   Μαθήματα ΠΜΣ:
   Εμπορικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 08:00-11:00
   Δίκαιο Ανταγωνισμού 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00
   Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00
   Ναυτικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Εξάμηνο:

  • Δίκαιο Εταιριών Ι (προσωπικές και μικρές κεφαλαιουχικές εταιρίες) 7,5 ECTS
  • Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών Ι (Συμβάσεις διαρκούς εμπορικού χαρακτήρα) 7,5 ECTS
  • Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή – Ηλεκτρονικό Εμπόριο 7,5 ECTS
  • Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος – Γενικό μέρος του Δικαίου των Τραπεζικών Συμβάσεων 7,5 ECTS
  • Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο Μεταφοράς 7,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  Β’ Εξάμηνο:

  • Δίκαιο Εταιριών ΙΙ (ανώνυμη εταιρία με ιδιαίτερη έμφαση σε διατάξεις ενωσιακής προέλευσης) 7,5 ECTS
  • Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών ΙΙ (ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις δικαίου μεταφοράς και τουρισμού, αξιογραφικές ενοχές, συμβάσεις στην πτώχευση) 7,5 ECTS
  • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 7,5 ECTS
  • Οι κατ’ ιδίαν Τραπεζικές Συμβάσεις 7,5 ECTS
  • Ειδικά θέματα ναυτικού δικαίου 7,5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email