Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης (Instructional Design for Online Distance Education)

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η εμβάθυνση στις επιστήμες της εκπαίδευσης, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στις τεχνολογίες μάθησης και η ανάπτυξη διαδικτυακών μαθημάτων με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και των διαδικτυακών εφαρμογών που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

   Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» είναι η παροχεξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους Καθηγητικών Σχολών και Παιδαγωγικών Τμημάτων, κ.ά. Το ΔΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που απαιτούνται τόσο στην τυπική όσο και στην μη τυπική εκπαίδευση, αλλά και στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

   Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με:
   • τη θεωρητική, παιδαγωγική και τεχνολογική τεκμηρίωση της διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,
   • τη μελέτη και σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος διαδικτυακής (online) εκπαίδευσης,
   • την τεχνολογική υποδομή, συναρτήσει και οικονομοτεχνικών παραγόντων,
   • την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
   • την οργάνωση του ψηφιακού μαθήματος και την υλοποίηση της διδασκαλίας,
   • την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

   Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (επισπεύδον Τμήμα). Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το ΠΤΔΕ του ΠΑ.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπο-υδών (Π.Μ.Σ.) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5317/27.11.2018) με τίτλο: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» (“Instructional Design for Online Distance Education”) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. 

   Απονεμόμενος τίτλος 

   Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος θα απονέμεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

   Αριθμός εισακτέων 

   Ο αριθμός εισακτέων στο Κοινό Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι. 

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής 

   Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες: 

   α. Στο κοινό Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής. 

   β. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις κατωτέρω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: 

   Αγγλική γλώσσα 

   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations. 
   • Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 
   • (ECCE) – EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2). 
   • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit). 
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).
   • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
   • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. 
   • Test of Interactive English, B2 + Level. 
   • Test of Interactive English, B2 Level. 
   • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
   • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
   • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
   • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS. 
   • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

   (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

   ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

   Γαλλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996). 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 
   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2. 
   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Γερμανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. 
   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

   Ιταλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

   Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών- Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

   Ισπανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
   • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 
   • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας). 

   Απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν απαραιτήτως τα κατωτέρω έντυπα και δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. (Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. www.primedu.uoa.gr). 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 
   • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.: www.primedu.uoa.gr). 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (εάν υπάρχουν) 

   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). 
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας. 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών, ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. 
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.). 
   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά συναφών επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας. 
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου. 

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του κοινού Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Ίδρυσης 4156/21.09.2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Σπουδών 5317/27.11.2018, τα οποία επισυνάπτονται) καλούνται να υποβάλουν από 29/04/2020 έως 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] είτε ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. στην παρακάτω διεύθυνση: 

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13Α, Ισόγειο, Τ.Κ. 10680. 

   Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 

   Η διάρκεια σπουδών στο ανωτέρω Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Τέλη φοίτησης 

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πρυτανική Πράξη ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγονται διαζώσης σε τέσσερις (4) κύκλους μαθημάτων ανά εξάμηνο (Παρασκευή και ώρες 15.00-21.00, Σάββατο και Κυριακή και ώρες 9.00-18:00) και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεδιάσκεψη) σε ποσοστό μέχρι 35%. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο. 

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζονται στο ποσό των 3.000 ευρώ και για τα δύο Ιδρύματα (Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως: 

   Το ποσό των 750 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (750 € × 4 εξάμηνα). 

   Η διαδικασία καταβολής των τελών φοίτησης για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ήτριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. 

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 

   1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται: 

   1. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης αξιολογείται έως 50 α.μ. Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

   Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά είτε το χειμερινό είτε το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με συνολικό αριθμό ECTS ενενήντα (90: 12 μαθήματα με 7,5 ECTS το καθένα), αριθμό στον οποίο προστίθενται οι 30 ECTS της διπλωματικής εργασίας (γενικό σύνολο 120 ECTS).

   Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξάμηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης (Instructional Design for Online Distance Education)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email