Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος και τη διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος. Παράλληλα οι φοιτητές θα κατανοήσουν την έννοια και το περιεχόμενο της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και θα ενημερωθούν για τη μετάβαση από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου (υπό την στενή και την ευρεία έννοια του όρου) και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών για την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Συναφώς, η εμπλοκή τους στη σχετική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνιστά κεντρικό προσανατολισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

   Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι να ενισχύσει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, των υπευθύνων για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση    του    Διατμηματικού    Προγράμματος    Μεταπτυχιακών    Σπουδών    (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και προϋποθέτουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ συνολικά (8) μαθήματα [έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) επιλογής] τέσσερα (4) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Επίσης, ο φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει και να υποστηρίξει επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (60 ECTS συνολικά). Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο

   «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον».

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα.

   Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 2.500 €. Αναλυτικότερα, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται ως εξής: 1η δόση ύψους 1.000 € εντός μιας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, 2η δόση ύψους 1.000 € μετά το πέρας του α’ εξαμήνου και η 3η δόση ύψους 500 € με το πέρας των διαλέξεων του β’ εξαμήνου.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο. Η διδασκαλία των μαθημάτων ενδέχεται να είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και όπως προβλέπεται στην παρ. 3, άρθρ. 30, καθώς και στην παρ. 1, εδ. στ, αρθρ. 45 του Ν. 4485/2017.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

   Η αποδοχή του φακέλου του υποψηφίου βασίζεται στα κριτήρια επιλογής όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και αναλύονται ως εξής: α) Ο βαθμός πτυχίου, β) Οι βαθμολογίες στα μαθήματα που έχουν σχέση με τα προπτυχιακά μαθήματα των συνεργαζόμενων Τμημάτων, γ) Ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται), δ) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (προβλέπεται εξέταση αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιημένου τίτλου), ε) Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (πιστοποιημένο τίτλο), στ) Η επαγγελματική εμπειρία, ζ) Η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η) Προφορική συνέντευξη, θ) Άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία (π.χ. κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δεύτερο πτυχίο, γνώση Η/Υ, κ.λπ.).

   Πρώτη  περίοδος υποβολής:   Από 22 Μάϊου έως 13 Ιουλίου 2020.

   Δεύτερη  περίοδος υποβολής: Από 21 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2020

   Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

   Από τις αιτήσεις θα επιλεγεί ο αριθμός των υποψηφίων μέχρι την συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού των φοιτητών στην τάξη, ήτοι σαράντα (40), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

   Δικαιολογητικά:  Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected],   είτε  ταχυδρομικώς  στο  γραμματεία  του  Δ.Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλέπε δικαιολογητικό με α/α 10) θα πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (https://www.dpmseap.diae.uth.gr).
   2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
   3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο1 πτυχίου ή διπλώματος.
   5. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
   6. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
   7. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
   8. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.
   9. Δύο συστατικές επιστολές πρωτότυπες σε κλειστούς ανεξάρτητους φακέλους.
   10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγραφα. Η υπεύθυνη δήλωση να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

   Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

   (α) Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα,
   (β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού,
   (γ) Αντίγραφο άλλου πτυχίου

   Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., (δ) Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κάθε άλλο στοιχείο, που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

   Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποστέλλεται στη διεύθυνση:

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,
   ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»,
   Τέρμα Φυτόκου, ΤΚ 38446, Βόλος, (Υπόψη κ. Δρ. Α. Γκαργκαβούζη, τηλ. 24210-93174).

   Για  περισσότερες  πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  ανατρέξουν  στον  ιστότοπο https://www.dpmseap.diae.uth.gr ή να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΠΜΣ (κ.  Δρ. Αναστασία Γκαργκαβούζη, τηλ., 24210-3174, 24210-93251, 24210-93242, e-mail:  [email protected]).

   • 6 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο (60 ECTS).
   • 4 μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο (χειμερινό) και 2 μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο (εαρινό).
   • Διδασκαλία μαθημάτων Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

   Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

   A΄ Εξάμηνο

   • Διαχείριση Οικοσυστημάτων 5 ECTS
   • Οικονομία – Παγκόσμια Αδικία και Πορεία προς την Αειφορία 5 ECTS
   • Κοινωνία – Περιβαλλοντικές Αξίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη 5 ECTS
   • Εκπαίδευση για την αειφορία: Δυνατότητες και Προοπτικές 5 ECTS
   • Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 10 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση και αειφορία 5 ECTS
   • Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαίδευση για την αειφορία 5 ECTS
   • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 20 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email