Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η απόκτηση θεωρητικού και εμπειρικού υποβάθρου στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και της ενταξιακής Εκπαίδευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στους διπλωματούχους να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις πολυάριθμες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην Ειδική Αγωγή και ενταξιακή Εκπαίδευση, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων με αναπηρία/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και παράλληλα να αξιολογούν κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις καθώς και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα τεχνογνωσία στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Γενικότερα, απώτερος σκοπός καθίσταται η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών αναφορικά με την Ειδική Εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, υποστήριξη και συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

   Σήμερα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για το μεγαλύτερο μέρος των πολιτισμένων χωρών. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για την εκπαίδευση και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στο πλαίσιο της «γενικής» εκπαίδευσης, όσο και στις υφιστάμενες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), με σκοπό τη μείωση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αυτών των μαθητών. Επιπρόσθετα, έχει αναδυθεί η ανάγκη για τη στελέχωση της ειδικής εκπαίδευσης με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στη χώρα μας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία δεν καλύπτεται επαρκώς στις μέρες μας.

   Η εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση και τροποποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας, θα συνδράμει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
   • Να εντοπίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μορφής αναπηρίας/ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
   • Να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά το άτομο με αναπηρία / ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στο μικροεπίπεδο της τάξης και το μακροεπίπεδο της ζωής τους.
   • Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης ανταποκρινόμενοι/ες αποτελεσματικά στο εύρος της διαφορετικότητας και των αναγκών των μαθητών.
   • Να αξιολογούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, να προτείνουν και να ενσωματώνουν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί 14 μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και παρέχεται δωρεάν. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι πρώην ΤΕΙ. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική διαδικασία.

   Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 1 η έως την 13η Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι επιτυχούσες/όντες υποψήφιες/οι είναι υποχρεωμένες/οι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης:

   1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
   2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

   Επιτυχούσα/ών υποψήφια/ος η/ο οποία/ος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει η/ο πρώτη/ος επιλαχούσα/ών στη σειρά κατάταξης.

   Διαδικασία Επιλογής

   Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. Παράρτημα).

   Επίσης, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Επιπέδου C1 και άνω ή και αντίστοιχο με αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που ακολουθεί.

   Οι επιτυχούσες/όντες στη γραπτή δοκιμασία, δηλαδή, που βαθμολογήθηκαν με ≥30 θα κληθούν να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη.

   Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη ειδικά κριτήρια, όπως: ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας, ο βαθμός της συνέντευξης, η πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι δημοσιεύσεις της/ου υποψήφιας/ου σε έγκριτα περιοδικά και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί πτυχιακή εργασία), κ.ά. Ο συντελεστής βαρύτητας καθενός από τα παραπάνω κριτήρια αναφέρεται, αναλυτικά, στο Παράρτημα.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου ή το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2651007454, 2651007455).

  • Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής:
   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής 10
   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Υποχρεωτικό 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής 10
   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Πρακτική Άσκηση Ι (σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή
   σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) 10
   Υποχρεωτικό 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής ή 10
   Επιλογής 10
   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήμα ένταξης ή σε Τμήμα Παράλληλης Στήριξης ή
   σε Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) 10
   Διπλωματική Εργασία 20
   Σύνολο ECTS 30

   Κατάλογος παρεχόμενων γνωστικών αντικειμένων (Μαθήματα)
   Υποχρεωτικά Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες ECTS

   Ερευνητικός Σχεδιασμός – Μεθοδολογία Έρευνας στην Ειδική Εκπαίδευση Ι 10
   Ειδική Αγωγή 10
   Μαθησιακές Δυσκολίες 10
   Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίαςκαι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητώ ν με Αναπηρί α/ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10

   Μαθήματα Επιλογής

   Ερευνητικός Σχεδιασμός – Μεθοδολογία στην Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ 10
   Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές 10
   Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
   Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Οι ΤΠΕ στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Διδακτικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών 10
   Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Διαχείριση και αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. 10
   Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 10
   Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της Αναπηρίας 10
   Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας 10
   Η Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο «Σχολείο για Όλους» 10
   Εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία στην Eιδική Εκπαίδευση 10
   Λογοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Εργοθεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση 10
   Το θέατρο ως διδακτική μέθοδος στα άτομα με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Εναλλακτικές Μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία/ ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10
   Πρακτικές Ασκήσεις – Διπλωματική Εργασία
   Πρακτική Άσκηση Ι (Υποχρεωτική) 10
   Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Υποχρεωτική) 10
   Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική) 20

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email