Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η καλλιέργεια σε μεταπτυχιακό επίπεδο των Μαθηματικών και των Εφαρμογών αυτών στην Τεχνολογία.

   2. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εκπαίδευση επιστημόνων Θετικής Κατεύθυνσης και Μηχανικών στα θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Επιστημών και των Τεχνολογικών τους Εφαρμογών και η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του οποίου οι κάτοχοι να διαθέτουν το απαραίτητο επίπεδο εμβάθυνσης ώστε να μπορούν να εργαστούν με επιτυχία στην έρευνα και την ανάπτυξη συντείνοντας στη διαμόρφωση ενός επιστημονικού δυναμικού με υψηλή ανταγωνιστικότητα και ικανότητα στην παραγωγή γνώσης και καινοτομίας.

   Δείτε την προκήρυξη εδώ

  • Στο ΔΠΜΣ ΕΜΕ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά ροής (Υ), υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ροής (KEY) και ελεύθερης επιλογής (Ε). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής:
   – Παρακολουθεί τα 2 υποχρεωτικά της ροής(ECTS=2X8=16).
   – Επιλέγει από 4 μέχρι 6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογή ροής (ΕΟΤ8=από 4X6=24 μέχρι 6X6=36).
   – Επιλέγει 1 από τα μαθήματα που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες Σχολές
   – Συμπληρώνει τα υπόλοιπα ECTS από τα συνολικά ελάχιστα απαιτούμενα 30 ECTS σε κάθε εξάμηνο από όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα. Επίσης μπορεί μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά από συνεννόηση με τον σύμβουλο σπουδών και έγκριση της αίτησης του από την ΕΔΕ, να ζητήσει να παρακολουθήσει μέχρι δύο το πολύ μαθήματα από άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
   Σπουδών (ΙΓΜΣ) ή ΔΠΜΣ, τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο του παρόντος ΔΠΜΣ και είναι συμβατά με αυτό. Στην αίτηση του θα πρέπει να αναφέρει τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ, τον τίτλο του κάθε μαθήματος, την ύλη, τον διδάσκοντα και τις ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα. Σε περίπτωση έγκρισης η ΕΔΕ καθορίζει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
   κάθε μαθήματος. Το δελτίο βαθμολογίας μετά την εξέταση θα πρέπει να σταλεί επίσημα από την Γραμματεία του ΠΜΣ, που προσφέρει τα μαθήματα, στην Γραμματεία του παρόντος ΔΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά λογίζονται μόνο
   ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
   – Η ανάληψη μεταπτυχιακής ΔΕ μπορεί να γίνει μετά το τέλος του πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΔΠΜΣ. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική και ορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή ΔΕ θα περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
   Ροή Α: Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις
   Υποχρεωτικά μαθήματα: Συναρτησιακή Ανάλυση, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
   Υποχρεωτικά μαθήματα κατ’επιλογή: Θεωρία Μέτρου,
   Μη-γραμμική Συναρτησιακή Ανάλυση, Γενική Τοπολογία,
   Θεωρία Τελεστών, Πιθανότητες, Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος, Διατεταγμένοι Τοπολογικοί Γραμμικοί
   Χώροι, Προβλήματα Βελτιστοποίησης και Μεταβολικές
   Αρχές της Μαθηματικής Φυσικής, Οικονομικά Μαθηματικά (Θεωρία Ισορροπίας), Δυναμικά Συστήματα, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις.
   Ροή Β: Υπολογιστικά Μαθηματικά
   Υποχρεωτικά μαθήματα: Αριθμητική Ανάλυση, Πεπερασμένες Διαφορές και Πεπερασμένα Στοιχεία για ΜΔΕ
   Υποχρεωτικά μαθήματα κατ’επιλογή: Μη-γραμμική
   Ανάλυση, Μη Γραμμικά Συστήματα και Έλεγχος, Στοχαστικές ΔΕ και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά, Συναρτησιακή Ανάλυση, Προβλήματα Βελτιστοποίησης και Μεταβολικές αρχές της Μαθηματικής Φυσικής, Ανάλυση Πινάκων, Επιχειρησιακή Ερευνα Ι, Επιχειρησιακή Ερευνα Π.Ροή Γ: Πιθανότητες και Στατιστική Υποχρεωτικά μαθήματα: Πιθανότητες, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
   Υποχρεωτικά μαθήματα κατ’επιλογή: Στοχαστικές Διαδικασίες, Θεωρία Μέτρου, Στοχαστικές ΔΕ και Εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά, Στατιστικοί Σχεδιασμοί, Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC, Ανάλυση Επιβίωσης και Αξιοπιστίας, Επιχειρησιακή Ερευνα Ι, Επιχειρησιακή Ερευνα Π, Μη- Μαρκοβιανές Στοχαστικές Συναρτήσεις-Στοχαστική Δυναμική.
   Ροή Δ: Μαθηματικά της Πληροφορικής
   Υποχρεωτικά μαθήματα: Αλγόριθμοι, Μαθηματική Λογική.
   Υποχρεωτικά μαθήματα κατ’επιλογή: Απεικόνιση Γραφημάτων, Τυπικές Μέθοδοι, Υπολογιστική Κρυπτογραφία, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση,
   Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού, Προχωρημένα Θέματα Πληροφορικής, Τεχνορύθμιση και Επιστήμη των
   Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα Λογικής, Αλγόριθμοι Δικτύων και Πολυπλοκότητα, Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής των Δεδομένων, Προχωρημένα
   Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής, Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων, Απεικόνιση Δεδομένων.
   Ροή Ε: Αλγεβρικές, Γεωμετρικές και Τοπολογικές Δομές
   Υποχρεωτικά μαθήματα: Γεωμετρική Τοπολογία, Άλγεβρα.
   Υποχρεωτικά μαθήματα κατ’επιλογή: Γενική Τοπολογία, Τοπικά Ευκλείδειες Γεωμετρίες, Θεωρία Γραφημάτων, Αλγεβρική Τοπολογία, Θεωρία Κόμβων Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων και Εφαρμογές, Ανάλυση Πινάκων,
   Γεωμετρική Προσομοίωση – Καμπύλες – Επιφάνειες, Άλγεβρα Π, Άλγεβρες Lie και Ομάδες Lie.
   Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται ο τίτλος των μαθημάτων, ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων, η ροή και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email