Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική (Master of Science in Paediatric Dentistry)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 15.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΔΜΣ) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική (Master of Science in Paediatric Dentistry)».

   Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   στην Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» καλύπτει τις περιοχές του γνωστικού αντικειμένου της Παιδοδοντιατρικής και πιο συγκεκριμένα: περιλαμβάνει τη συνολική οδοντιατρική αντιμετώπιση και φροντίδα παιδιών και εφήβων,
   ενώ στην περίπτωση αυτών με αναπηρίες επεκτείνεται και στους ενήλικες.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» είναι να καλύψει την ανάγκη υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής με τη θεωρητική, πρακτική/
   κλινική και ερευνητική εκπαίδευση που προσφέρει και έχει ως γενικούς στόχους:

   • να εκπαιδεύει οδοντιάτρους κατά τρόπο ώστε ναγίνουν ειδικοί και με ολοκληρωμένη γνώση στο αντικείμενο και στο περιεχόμενο της Παιδοδοντιατρικής.
   • να παράγει επιτυχημένους κλινικούς στην Παιδοδοντιατρική οι οποίοι θα αναζητούν επιπρόσθετη γνώση και εκπαίδευση διαμέσου της καριέρας τους.
   • να παράγει δασκάλους στην Παιδοδοντιατρική ικανούς για κλινική διδασκαλία.
   • να παράγει επιστήμονες ικανούς να εκπονήσουν επιστημονική και ερευνητική εργασία.
   • να παράγει επιστήμονες ικανούς να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με ομάδα άλλων ειδικών για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ειδικών ασθενών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / PAEDIATRIC DENTIRSTRY»

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / PAEDIATRIC DENTISTRY» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και απόφ. Αρ. (ΦΕΚ τ.Β 1419/24-4-2019) Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program in Paediatric Dentistry) του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

   Οι Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

   1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (που αναφέρει αναλυτικά διδακτικές μονάδες, αναλυτική βαθμολογία με συνοπτική περιγραφή του περιεχόμενου και ακριβή περιγραφή της κλινικής άσκησης κάθε γνωστικού αντικειμένου) είναι γραμμένα στην Αγγλική
   γλώσσα, ή μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση από την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας όπου λειτουργεί το αντίστοιχο Ίδρυμα και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. της Παιδοδοντιατρικής θα κρίνει την επάρκεια και καταλληλότητα των υποψηφίων κατά περίπτωση και, σε περίπτωση επιλογής, για να λάβουν αυτοί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master) θα πρέπει το αργότερο ως το τέλος του 1ου εξαμήνου να έχουν λάβει την αναγνώριση του τίτλου
   σπουδών πρώτου κύκλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν δήλωση ότι, αμέσως μετά την επιλογή τους το αργότερο, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου.

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
   Τα κριτήρια επιλογής και ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 15 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Παιδοδοντιατρική σε ποσοστό 10 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου σε ποσοστό 8 %
   – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
   – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης
   – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και
   παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.
   – εμπειρία κλινικής άσκησης στην οδοντιατρική μετά το πτυχίο
   δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι
   αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. στην
   «Παιδοδοντιατρική». σε ποσοστό 30 %
   στ. Ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών σπουδών ή τίτλων σε ποσοστό 22%

   Περισσότερες λεπτομέρειες για τη μοριοδότηση της αξιολόγησης υποψηφίου αναφέρονται στο αρχείο «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική» στο παράρτημα 3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Γ.Σ. του Τμήματος αναρτάται στον πίνακα
   ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδοντιατρικής.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
   Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Πτυχίο Οδοντιατρικής (υποψήφιοι με πτυχίο από χώρες εκτός Ε.Ε. απαιτείται να υποβάλλουν δήλωση ότι αν επιλεγούν θα αιτηθούν άμεσα την αναγνώριση του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού ΠΜΣ Παιδοδοντιατρικής, ώστε η διαδικασία αναγνώρισης να ολοκληρωθεί απαραίτητα μέσα στο 1ο
   εξάμηνο φοίτησης και πριν αναλάβουν την οδοντιατρική θεραπεία ασθενών)
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικό οδοντιατρικής κλινικής εμπειρίας στην άσκηση γενικής οδοντιατρικής τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας μετά τη λήψη του πτυχίου. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή σε ιδιωτικό
   οδοντιατρείο.
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας που περιγράφεται μέσα στο βιογραφικό σημείωμα.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (Παράρτημα ΙI), τα οποία θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   7. Αποδεικτικά πιθανής γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Η επιλογή αλλοδαπών υποψηφίων απαιτεί βεβαιωμένη γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 το αργότερο ως την έναρξη του 2ου εξαμήνου. Αν δεν προσκομιστεί βεβαίωση εκ των προτέρων, οι υποψήφιοι υποβάλλουν δήλωση ότι, αμέσως μετά την επιλογή τους το αργότερο, υποχρεούνται να αρχίσουν παρακολούθηση του θερινού τμήματος Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. για το σκοπό
   αυτό.
   9. Για τους υποψηφίους που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων εκτός του Α.Π.Θ., απαιτούνται τρεις συστατικές επιστολές, μία από τον Κοσμήτορα ή Πρόεδρο της Σχολής, και δύο από καθηγητές της Οδοντιατρικής Σχολής από την οποία αποφοίτησαν, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής.

   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από χώρες εκτός Ε.Ε. χωρίς προηγούμενη αναγνώριση πτυχίου Οδοντιατρικής από το ΔΟΑΤΑΠ θα εξετάζονται για επάρκεια οδοντιατρικών δεξιοτήτων σε εκμαγείο μικτού φραγμού και θα συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία αξιολόγησης μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

   Οι συνεντεύξεις με την 3μελή Επιτροπή Επιλογής του ΠΜΣ (και η τυχόν πρακτική εξέταση δεξιοτήτων για υποψηφίους με πτυχίο από Οδοντιατρικές Σχολές εκτός Ε.Ε.) θα πραγματοποιηθούν στις 6/9/2019 και ώρα 09:00, στη Γραμματεία Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής, στον 7ο όροφο του κτηρίου. Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει αμέσως μετά την έγκρισή της από τη Γ.Σ. του Τμήματος, μετά την παραπάνω ημερομηνία και ως ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
   Παιδοδοντιατρική στο https://www.dent.auth.gr/?q=en/node/17.

   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΠΜΣ στην Παιδοδοντιατρική υποχρεούνται να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του μηνός έναρξης του αντίστοιχου εξαμήνου. Η πρώτη δόση εξοφλείται νωρίτερα, το αργότερο 1 εβδομάδα μετά την αποδοχή τους στο Π.Μ.Σ. Παιδοδοντιατρικής. Εφόσον η αντίστοιχη δόση του τέλους φοίτησης δεν καταβληθεί εγκαίρως, τότε ο
   Μ.Φ. θα υποχρεούται σε αποχώρηση από την κλινική και θεωρητική άσκηση του Π.Μ.Σ. Παιδοδοντιατρικής.

   Απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με Ελληνική υπηκοότητα των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος (άρθρο 35 παρ. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων για την απαλλαγή τελών φοίτησης). Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών
   φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 2/9/2019.
   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   https://www.dent.auth.gr/?q=en/node/17
   Πληροφορίες:
   Άννα Καρυδά
   Τηλ.: 2310 999477
   Email: [email protected]
   Κατερίνα Κανελλάκη
   Τηλ.: 2310 999582
   Email: [email protected]
   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και [email protected] με μορφή αρχείου .pdf και να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την ένδειξη :
   «Για το Π.Μ.Σ»
   «ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ / PAEDIATRIC DENTISTRY»

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών ανέρχονται σε τριάντα (30) ECTS και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. σε εκατόν ογδόντα (180) ECTS.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλική (εκτός όπου απαιτείται κατά την κλινική εκπαίδευση η
   Ελληνική).

   Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών εδώ

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email