Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τα εξής πεδία:

   α) Ανάλυση δεδομένων β) Βιοστατιστική γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες.

   Ειδικότερα το Πρόγραμμα στοχεύει:

   1. Στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στους τομείς που είναι συμβατοί με την ερευνητική δραστηριότητα, τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και με το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος.
   2. Στην επιμόρφωση ανωτέρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους στην ανάλυση δεδομένων.
   3. Στην προβολή του Πανεπιστημίου διεθνώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τη μεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση μέσα στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται σε Ευρωπαϊκό και ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο.
   4. Στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στατιστική σε επίπεδο Master. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση δεδομένων, β) βιοστατιστική, γ) υπολογιστική στατιστική μεγάλων δεδομένων, δ) εφαρμοσμένες πιθανότητες. 

   1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι – εφόσον γίνουν δεκτοί – έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

   2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και ποιοτικά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά): πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:
   i.
    Ο Διευθυντής του ΠΜΣ καταρτίζει κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (π.χ. απόφοιτος μη σχετικού τμήματος κλπ.).
   ii. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους 
   απέμειναν.
   iii. Διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
   iv. Ιεραρχούνται οι υποψήφιοι και η Επιτροπή προβαίνει στην τελική επιλογή.
   v. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   3. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.

   4. Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ είναι ενενήντα (90 ECTS). Για την ε- πιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων (60 ECTS). Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική εργασία (30 ΕCTS). H διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική.

   5. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ συνεπάγεται καταβολή τελών φοίτησης. Για το ακαδη- μαϊκό έτος 2020-21 τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.500€ ανά φοιτητή και κατα- βάλλονται τμηματικά.

   6. Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής: 

   • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων του ΠΜΣ. 
   • Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέ- τουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερ- βαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου ει- σοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φό- ρου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

   7. Αριθμός θέσεων φοιτητών: Είκοσι τρεις (23).

   8. Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020.

   9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-graduate.applications.aueb.gr τα εξής:

   i. Αίτηση.
   ii.
   Πρόσφατη φωτογραφία.
   iii.
   Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη που ακολουθεί.
   iv. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν 
   πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. v. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών.
   vi.
   Συστατικές επιστολές (αποστέλλονται/παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία).
   vii.
   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
   viii.
   Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
   ix.
   Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό ενδέχεται να εξεταστούν στη γνώση της γλώσσας.

   Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης (επισύναψη αρχείων) και στη συνέχεια, εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα, θα καταθέσει τα εκτυπωμένα αντίγραφα που θα του ζητηθούν.

   10. Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020.

   11. Οι συνεντεύξεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις θα προκηρυχθεί συμπληρωματικός κύκλος αιτήσεων μέχρι το Σεπτέμβριο 2020. Στη συνέχεια, θα καταρτισθεί πίνακας ε- πιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου οι επιτυχόντες να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΠΜΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η κατάσταση των επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνει αρχές Ιουλίου 2020. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης (500€) στο Πρόγραμμα δεν επιστρέφεται στον υποψήφιο, εκτός εάν γίνει δεκτή από το ΠΜΣ η αίτησή του για απαλλαγή διδάκτρων λόγω οικονομικών κριτηρίων (βλ. παραπάνω, παράγραφος 6).

   12. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   13. Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706, κα Αργυρώ Σμυρνάκη, τηλ. 2108203681, και κα Μάρω Χρυσανθοπούλου, τηλ. 210-8203692, e-mail: [email protected]). Αναλυτικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://aueb- analytics.wixsite.com/msc-stats/gr

  • Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά 8 μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα επιλογής, προερχόμενα από μια λίστα μαθημάτων.

   Πρώτο Εξάμηνο

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   Εφαρμοσμένες Πιθανότητες – Εκτιμητική (5 ΠΜ)
   Έλεγχοι υποθέσεων – Γραμμικά Μοντέλα (5 ΠΜ)
   Στατιστικές Εφαρμογές με R (5 ΠΜ)

   Δεύτερο Εξάμηνο

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   Τεχνικές Βελτιστοποίησης (5 ΠΜ)
   Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (5 ΠΜ)
   Ανάλυση Χρονοσειρών και Προβλέψεις με R (5 ΠΜ)

   Τρίτο Εξάμηνο

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   Ιατρική Στατιστική (5 ΠΜ)
   Υπολογιστική Στατιστική με R (5 ΠΜ)
   Μάθημα Επιλογής από την παρακάτω λίστα προαιρετικών μαθημάτων (5 ΠΜ)

   Τέταρτο Εξάμηνο

   3 Μαθήματα Επιλογής από την παρακάτω λίστα προαιρετικών μαθημάτων (15 ΠΜ στο σύνολο)

   Λίστα Μαθημάτων Επιλογής

   Εφαρμοσμένη Μπευζιανή Στατιστική (5 ΠΜ)
   Στατιστική Μάθηση (5 ΠΜ)
   Ανάλυση Επιβίωσης (5 ΠΜ)
   Στοχαστικός Δυναμικός Προγραμματισμός (5 ΠΜ)
   Δειγματοληψία (5 ΠΜ)
   Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστίας (5 ΠΜ)
   Δημογραφία (5 ΠΜ)
   Στατιστική Μεγάλων Διαστάσεων (5 ΠΜ)
   Κλινικές Δοκιμές (5 ΠΜ)
   Ανάλυση Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων (5 ΠΜ)
   Θεωρία Αποθεμάτων και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (5 ΠΜ)
   Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά με υπολογιστικές εφαρμογές σε MATLAB και PYTHON (5 ΠΜ)

   Πέμπτο Εξάμηνο

   Εκπόνηση Εργασίας (30 ΠΜ)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email