Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – Executive MBA

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Απευθύνεται σε εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που αναζητούν διεύρυνση των γνώσεών τους και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώνονται σ’ ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον όπου μόνο η γνώση και η τεχνογνωσία παραμένουν αναλλοίωτες αξίες. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Ελεγκτικής – Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διοικητικής Επιστήμης, της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Μηχανικής.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη – EXECUTIVE ΜΒΑ, με 4 κατευθύνσεις.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χαρακτηρίζεται ως εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους (περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η θερινή περίοδος).

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA» (ΦΕΚ επανίδρυσης 4356/01.10.2018 τ. Β’), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Επιχειρηματικότητας και της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του (Δ.Μ.Σ.) είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 21, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Εxecutive MBA» κατ’ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

   Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4485/17 είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010, ΦΕΚ 167/24.09.2010, τ. Α’). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α’). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν.3328/2005 (Α’ 80) – σχετ. άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 4.800 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις κατά την εγγραφή και κατά την έναρξη των εξαμήνων. Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Νόμο και στους Κανονισμούς – Αποφάσεις του Ιδρύματος.

   H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 20%.
   • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 5%.
   • Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των δύο ετών, σε ποσοστό 10%.
   • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 10%.
   • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση, επιπέδου Β2 και άνω, σε ποσοστό 10%.
    (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
    – Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
    – Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
    – Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
    – Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
    – Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
   • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
   • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31 Μαΐου 19 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ενδεικτικά και πάντα λαμβανομένων υπόψη των νομικών προβλέψεων):
   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Αναγνωρισμένη με αποδεικτικά, επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα τουλάχιστον δύο ετών.
   4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   5. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω.
   10. Οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Οι φοιτητές/τριες της από Ιδρύματα της αλλοδαπής με τις προϋποθέσεις της παρ. 9 που κατέχουν πτυχίο από αγγλόφωνο Πρόγραμμα Σπουδών, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ και για κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής τους κ.λπ. να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Περισσότερες πληροφορίες: http://emba.aegean.gr/ &
   https://www.facebook.com/eMBAAegean
   Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
   Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82 132, Χίος.
   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 35120, ώρες 08:00 – 15:00, fax: 22710 35129.
   E–mail: [email protected]

   Παράταση Πρόσκλησης έως τις 19 Ιουλίου 2020.

  • Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, σε κάθε ένα από αυτά αντιστοιχούν από 6 έως 8 πιστωτικές μονάδες:

   Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

   Α΄ Εξάμηνο
   Τα μαθήματα κορμού του 1ου εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε αυτούς.

   Μαθήματα κορμού

   Μαθήματα πρώτου κύκλου

   1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
   2. Επιχειρησιακή Έρευνα
   3. Λογιστική

   Τα μαθήματα του 2ου και του 3ου κύκλου των Κατευθύνσεων είναι όλα υποχρεωτικά και κατανέμονται ως ακολούθως:

   Μαθήματα Δεύτερου Κύκλου

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   1. Στρατηγική Επιχειρήσεων
   2. Διοίκηση Καινοτομίας

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   1. Στρατηγική Επιχειρήσεων
   2. Διοίκηση Καινοτομίας

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   1. Στρατηγική Επιχειρήσεων
   2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

   Β΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα τρίτου κύκλου

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
   2. Μάρκετινγκ
   3. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
   4. Μεθοδολογία Έρευνας

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   1. Μεθοδολογία Έρευνας
   2. Νέες Μορφές Επιχειρηματικότητας
   3. Διοικητική Οικονομική
   4. Επιχειρησιακές Εφαρμογές ΤΠΕ

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   1. Μεθοδολογία Έρευνας
   2. Διοικητική Λογιστική
   3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
   4. Διαχείριση Κινδύνου

   4ος Κύκλος για Όλες τις Κατευθύνσεις

   Στη διάρκεια του 4ου κύκλου οι φοιτητές εκπονούν κατά τη θερινή περίοδο τη διπλωματική τους εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και σε ξένη γλώσσα.

   Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι και η αγγλική.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email