Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στη διοικητική επιστήμη παρέχοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να καλύψουν ανάγκες της αγοράς εργασίας αναπτύσσοντας κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες σχετικές με την οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΦΕΚ 3067/τ. Α’/31- 07/2019).

   Εισακτέοι

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά από επιλογή, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Κριτήρια Επιλογής

   Νέοι πτυχιούχοι
   Πτυχιούχοι τελευταίας τριετίας, με έως 12 μήνες αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα για το αντικείμενο εργασίας:

   • Βαθμός πτυχίου Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (40 μόρια μέγιστο) Βαθμός πτυχίου μη συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (30 μόρια μέγιστο)
   • ΜΟ (μέσος όρος) βαθμού μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (20 μόρια μέγιστο)
   • Επαγγελματική εμπειρία έως 12 Μήνες συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ (10 μόρια μέγιστο) έως 12 Μήνες μη συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ (5 μόρια μέγιστο)
   • Επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια) (10 μόρια μέγιστο)
   • Συνέντευξη υποψηφίων (20 μόρια μέγιστο)

   Πτυχιούχοι παλαιότερων ετών
   Πτυχιούχοι πέραν της τελευταίας τριετίας, με αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς άνω των 12 μηνών, η οποία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα για το αντικείμενο εργασίας:

   • Βαθμός πτυχίου Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (20 μόρια μέγιστο) Βαθμός πτυχίου μη συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (10 μόρια μέγιστο)
   • ΜΟ (μέσος όρος) βαθμού μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ (20 μόρια μέγιστο)
   • Επαγγελματική εμπειρία έως 36 μήνες συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ (30 μόρια μέγιστο) έως 36 μήνες μη συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ (15 μόρια μέγιστο)
   • Επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια) (10 μόρια μέγιστο)
   • Συνέντευξη υποψηφίων (20 μόρια μέγιστο)

   Διάρκεια

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2020 και θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και κάθε δεύτερη Παρασκευή, 16:00- 21:00.

   Δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπο αίτησης (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου (Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για κατόχους τίτλων από ΑΕΙ της αλλοδαπής)
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας (Βεβαίωση Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα & βεβαίωση εργοδότη), μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες
   7. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας πέραν της γλώσσας του Π.Μ.Σ. (Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, άρθ. 34, παρ. 2, προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας)

   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

   Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

   Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά έως 26 Ιουνίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
   Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας
   Ψαθάκι, 481 00 Πρέβεζα

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26820 50550 και 26820 50621) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://accfin.teiep.gr/master)

  • Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικό και για τις δυο κατευθύνσεις)

   Α/ΑΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1ΜΙΚΡΟ-ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
   MICRO-MACROECONOMICS
   6
   2ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
   FINANCIAL MANAGEMENT
   6
   3ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ KAI  ΑΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   FINANCIAL ANALYSIS AND BUSINESS VALUATION
   6
   4ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   BUSINESS LAW
   6
   5ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
   BANKING SYSTEM AND GLOBAL MONEY MARKETS
   6
   Σύνολο 30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Β’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

   Α/ΑΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
   SPECIAL ACCOUNTING ISSUES
   6
   2ΕΛΛΗΝΙΚΑ KAI ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
   GREEK & INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
   6
   3ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ KAI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
   AUDITING AND CORPORATE GOVERNANCE
   6
   4ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ PORTFOLIO MANAGEMENT AND RISK APRAISAL6
   5ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
   MANAGERIAL AND COST  ACCOUNTING
   6
   Σύνολο 30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Β’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

   Α/ΑΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
   OPERATIONS RESEARCH
   6
   2ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
   HUMAN RESOURVES MANAGEMENT AND LABOR RELATIONS
   6
   3ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   MANAGEMENT  INFORMATION SYSTEMS
   6
   4ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MARKETING
   STRATEGIC MARKETING
   6
   5ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
   BUSINESS MANAGEMENT AND STRATEGY
   6
   Σύνολο 30

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Γ’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

   Α/ΑΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ  ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   STATISTIC AND QUANTITATIVE METHODS ON BUSINESS DECISION MAKING
   6
   ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   2ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  &  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
   SPECIAL ISSUES OF TAX ACCOUNTING AND TAX AUDITING
   6
   2ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
   6
   +Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ( Dissertation)20
   Σύνολο 32

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Γ’ Εξάμηνο ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

   Α/ΑΜάθημαΠιστωτικές μονάδες (ECTS)
   1ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ KAI ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
   STATISTIC AND QUANTITATIVE METHODS ON BUSINESS DECISION MAKING
   6
   2ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ SPECIAL MANAGEMENT ISSUES OF GROUP COMPANIES AND ORGANIZATIONS6
   +Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Dissertation)20
   Σύνολο 32
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email