Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) συνεχίζουν για 23ο έτος το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, “Athens ΜΒΑ”. 

   Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α. 5619, Φ.Ε.Κ. 4149/ 21‐09‐2018, τ.Β’) και του Ν.4485/2017″ 

   Κατά το Ακαδ. Έτος 2020‐21 θα λειτουργήσει τμήμα Μερικής Φοίτησης και θα προσφερθεί η κατεύθυνση «Μάνατζμεντ». Τα μαθήματα του προγράμματος υπάρχουν στη διεύθυνση: http://athensmba.ntua.gr/el/courses.html 

   Σε ποιους απευθύνεται
   Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής:
   α) αναγνωρισμένος τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και
   β) τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική απασχόληση μετά τη λήψη του πτυχίου. 

   Φοίτηση
   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ), μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας 5 εξαμήνων. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 20 μαθήματα (4 εξάμηνα) καθώς και η εκπόνηση ατομικής διπλωματικής εργασίας. 

   Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινές 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και ώρες 18:00‐21:30. Απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση, αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή στην τάξη, καθώς και εκπόνηση εργασιών. 

   Οι φοιτητές καλούνται να συνεισφέρουν στο κόστος φοίτησης ποσό ύψους € 7.500 (τέλη φοίτησης). Η συνεισφορά μπορεί να καλυφθεί και από τον εργοδότη του φοιτητή ή άλλους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ, πρόγραμμα ΛΑΕΚ). Για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017. 

   Υποβολή Υποψηφιοτήτων
   Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://e‐graduate.applications.aueb.gr/ μέχρι και την Παρασκευή 5/6/2020. 

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

   1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
   2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων‐Athens MBA
   3. Να επιλέξετε τμήμα μερικής φοίτησης
   4. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης. Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.
   5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει

   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών:
   Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – AthensMBA, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 (καθημερινά 12.00 – 16.00, τηλ. 210‐8203690) 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά

   1. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία από Ιδρύματα του εξωτερικού (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο)
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές ( περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής)
   6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1), πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σπουδές ή αποδεδειγμένη εργασία σε αγγλόφωνη χώρα 7. Πιστοποίηση εργοδοτών για προϋπηρεσία και τρέχουσα απασχόληση ή βεβαίωση ενσήμων ή άλλα αποδεικτικά προϋπηρεσίας 8. Μία έγχρωμη φωτογραφία

   Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://athensmba.ntua.gr και στις ακόλουθες γραμματείες: 

   Γραμματεία Athens MBA ΟΠΑ, κα. Ψηλού, τηλ. 210.8203690, Ώρες 12:00‐14:00 Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 913 

   Γραμματεία Athens MBA ΕΜΠ, κα. Τζίμα, τηλ. 210.7723695, Ώρες 12:00‐14:00 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Μηχανολόγων, 1ος όροφος, Γραφείο Ε‐102 Ε

   Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από Επιτροπή, η εισήγηση της οποίας επικυρώνεται από το όργανο διοίκησης του Προγράμματος που είναι η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ). Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, η τυχούσα κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων καθώς και το είδος και η διάρκεια της εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή. 

   Τα μαθήματα του Ακαδημαϊκού Έτους 2020‐21 θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2020. 

   Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. 

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος αποκτούν τον τίτλο σπουδών (MBA) με την ολοκλήρωση πέντε εξαμήνων σπουδών φοίτησης. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 20 μαθήματα (12 υποχρεωτικά και 8 μαθήματα επιλογής), να συμμετέχουν στις γραπτές εξετάσεις και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 εώς 3 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες (από 18:00 έως 21:30).

   Κάθε έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα και κάθε εξάμηνο έχει δύο περιόδους. Κάθε περίοδος έχει 7 εβδομάδες μαθημάτων που ακολουθούνται από δύο εβδομάδες εξετάσεων. Κάθε μάθημα έχει 28 διδακτικές ώρες.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

   ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Managerial Economics) 5 ECTS
   2. Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις (Applied Statistics and Forecasting) 5 ECTS
   3. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) 5 ECTS
   4. Επιστήμη Διοίκησης / Επιχειρησιακή Έρευνα (Management Science / Operations Research) 5 ECTS
   5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι (Financial Management I) 5 ECTS
   6. Μάρκετινγκ (Marketing) 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1. Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική (Business Strategy) 5 ECTS
   2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) 5 ECTS
   3. Μάνατζμεντ Παραγωγής (Προϊόντων, Υπηρεσιών και Έργων) (Operations Management) 5 ECTS
   4. Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα (Industrial Policy και International Competitiveness) 5 ECTS
   5. Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) 5 ECTS
   6. Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ» (SPECIALIZATION MANAGEMENT)

   ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΟ

   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 6)
   1. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Organizational Behavior and Human Resource Management) 5 ECTS
   2. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration and Management) 5 ECTS
   3. Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού (Business and Competition Law) 5 ECTS
   4. Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Games) 5 ECTS
   5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) 5 ECTS
   6. Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Επιχείρηση και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Corporate Environmental Management and Occupational Health and Safety) 5 ECTS
   7. Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS
   8. Εξαγωγικό και Διεθνές Μάρκετινγκ (Export and International Marketing) 5 ECTS
   9. Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ (Financial Management II) 5 ECTS
   10. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία (E-commerce) 5 ECTS
   11. Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 2)
   1. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) 5 ECTS
   2. Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία (Public Relations and Communication) 5 ECTS
   3. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis) 5 ECTS
   4. Έρευνα Αγοράς (Market Research and Consumer Behavior) 5 ECTS
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Πρόγραμμα 120 ECTS

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» (SPECIALISATION PROJECT AND PROGRAMME MANAGEMENT) ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΡΙΤΟ

   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 6)
   1. Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS
   2. Λογισμικό Διοίκησης Έργων – Διεργασίες Ενοποίησης (Project Management Software– Integration Management) 5 ECTS
   3. Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ –Θεωρία Αποφάσεων /Επιχειρησιακή Έρευνα (Quantitative Methods IΙ – Decision Theory/Operations Research) 5 ECTS
   4. Διαχείριση Κινδύνων Έργων (Project Risk Management) 5 ECTS
   5. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας Έργων (Environmental Management and Project Health and Safety Management) 5 ECTS
   6. Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών Έργων (Contract and Procurement Management for Projects) 5 ECTS
   7. Διαχείριση Έργων Ενδιαφέροντος Δημόσιας Διοίκησης (Public Interest Projects) 5 ECTS
   8. Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα – Συμβάσεις Παραχώρησης Τεχνικών Έργων (Public-Private Partnerships (PPPs) – Concession Contracts) 5 ECTS
   9. Διαχείριση Έργων Καινοτομίας (Project Management of Innovation Projects) 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

   ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγονται τα 2)
   1. Διαχείριση Κόστους (Cost Management) 5 ECTS
   2. Επαγγελματική Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων (Professional Certification in Project 5 ECTS
   3. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis) 5 ECTS
   4. Συστήματα Αποφάσεων (Decision Systems) 5 ECTS
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Πρόγραμμα 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email