Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems) παρέχεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε τρία γνωστικά πεδία: πρώτον της διοίκησης επιχειρήσεων, δεύτερον των πληροφοριακών συστημάτων και τρίτον της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων.

   Η διοίκηση επιχειρήσεων αναπτύσσεται κατά την τελευταία εκατονταετία και υποστηρίζει τις οργανωτικές πρακτικές, τις διοικητικές δραστηριότητες, τη διαχείριση διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων, για την αποτελεσματική λειτουργία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

   Τα πληροφοριακά συστήματα απετέλεσαν τον κύριο συντελεστή μεγέθυνσης της παραγωγικότητας κατά τις πρόσφατες δεκαετίες και έχουν καίρια σημασία για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και των οργανισμών, μέσα σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομία.

   Η πρόοδος της τεχνολογίας στο υλικό και το λογισμικό επιτρέπει να συλλέγομε, αποθηκεύομε και αναλύομε μεγάλα ποσά δεδομένων, από ποικίλες πηγές, για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Η επιστήμη δεδομένων (data science), σχεδόν συνώνυμη με τον όρο business analytics, εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές στα δεδομένα για την εύρεση υποκείμενων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και την παραγωγή αξίας.

   Το Πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες, είναι ποιοτικό, σύγχρονο και πρωτοποριακό, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, απαιτεί μελέτη και έχει εργαστηριακή πρακτική. Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι εκπαιδευτές είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων πανεπιστημίων, καθώς επίσης συμμετέχουν και έμπειρα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση, την Αναλυτική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων στοχεύει στη διαμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων με πολυμέρεια, γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την επιστήμη δεδομένων για τη στήριξη της επιχείρησης, τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

   Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται με υπευθυνότητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, για το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ενδελεχής επιστημονική εκπαίδευση του Προγράμματος παρέχει επίσης τα θεμέλια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

   Η Δομή και τα Όργανα του ΠΜΣ περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό (βλπ ΦΕΚ Τεύχος Β’ 215/01.02.2019). Ωστόσο ας αναφερθεί ότι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας για τη λειτουργία του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Στο ΠΜΣ «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (Business Administration, Analytics and Information Systems)» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών τμημάτων οικονομικών, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών τμημάτων, νομικών, κοινωνικών, πολιτικών, από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Η σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   Αίτηση Συμμετοχής
   Βιογραφικό σημείωμα
   Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   Δύο συστατικές επιστολές
   Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής ή και άλλης γλώσσας, όπως γαλλικής επιπέδου Β2
   Οδηγίες και διευκρινίσεις παρέχονται στον Κανονισμό Σπουδών (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 215/01.02.2019).

   Αιτήσεις έως 11 Σεπτεμβρίου 2020

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι, το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Είναι δυνατόν να παρασχεθεί διδακτική υποστήριξη και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων διαδικτυακών μαθημάτων.

   Η φοίτηση και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων. Αναπόσπαστο μέρος του ΠΜΣ είναι η εκπόνηση και συγγραφή εργασιών, η εργαστηριακή πρακτική, η ερευνητική απασχόληση και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή και την αγγλική γλώσσα. Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ως εξής.

   Κάθε υποχρεωτικό ή επιλογής μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας. Η διπλωματική εργασία του Γ΄ εξαμήνου ισοδυναμεί με 15 πιστωτικές μονάδες. Σε Εναλλακτικώς στο Γ΄ εξάμηνο η διπλωματική εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από εκτεταμένη εργασία (7.5 ECTS) και ένα μάθημα επιλογής. Άρα κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα, το δεύτερο εξάμηνο τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής και το τρίτο εξάμηνο δύο μαθήματα επιλογής. Στο τρίτο εξάμηνο λαμβάνει χώρα η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ή η παρακολούθηση ενός μαθήματος επιλογής και η συγγραφή του project που θα εγκριθεί από τη ΣΕ. Τα εργαστήρια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης του ΠΜΣ. Τα μαθήματα μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια ελεύθερης επιλογής που βοηθούν τους φοιτητές στο να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους, να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση των οικονομικών εννοιών και να πειραματισθούν με πραγματικά δεδομένα.

   Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να αναπροσαρμόζει την ύλη των μαθημάτων ανάλογα με τις εξελίξεις της επιστήμης, τις ανάγκες των φοιτητών και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού. Επίσης μπορεί να εντάσσει στο
   πρόγραμμα μαθημάτων και κατ’ επιλογήν μαθήματα εναλλακτικώς των ήδη προσφερόμενων.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Πίνακας 1. Μαθήματα ανά εξάμηνο

   *Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ συμπληρώνεται με τα εργαστήρια, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εν γένει η χρήση τεχνολογιών σε όλα τα μαθήματα αναλυτικής φύσεως αποτελεί κανόνα για το ΠΜΣ.

   Πίνακας 2: Διπλωματική Εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email