Δίκαιο και Πληροφορική (MSc Law and Informatics)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και συμπληρωματικά σε αυτές του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός του νομικού πλαισίου που διέπει την Πληροφορική και τις εφαρμογές της, αφ’ ετέρου της Πληροφορικής ως επιστήμης που συμβάλλει στην προαγωγή της νομικής έρευνας και της νομικής πράξης στις ποικίλες εκφάνσεις της.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, ενόψει και των αναγκών της χώρας να αφομοιώνει και να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές της Πληροφορικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσα από τον εφοδιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών με διεπιστημονικές εξειδικευμένες γνώσεις στο Δίκαιο, στην Πληροφορική και στις εφαρμογές της, για μια επιτυχημένη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική», το οποίο οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Πληροφορική» (MSc «Law and Informatics»).

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μόνο όσοι έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

   Η διάρκεια σπουδών είναι τρία εξάμηνα και τα συνολικά δίδακτρα 3.000 ευρώ. Στον 5ο κύκλο του προγράμματος, που θα ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου 2021, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ως υπεράριθμοι, χωρίς διαδικασία επιλογής, εισάγονται οι δικαστές, καθώς και οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Νομικής ή Πληροφορικής.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 16 Νοεμβρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2020 τον φάκελο υποψηφιότητάς τουςταχυδρομικά στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»  (υπόψη  Γραμματείας ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Πληροφορική»θυρίδα 35).

   Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση εισαγωγής (έντυπο αναρτάται στην ιστοσελίδα: https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes)
    1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
    2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας της βαθμολογίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου πτυχίου, υποβάλλεται αντίγραφό του.
    3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
    4. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορεί να χρησιμοποιηθεί  το αναρτημένο έντυπο σε https://www.uom.gr/mli/entypa-gia-ypopshfioys-foithtes)
    5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας*. Απαιτείται α) αποδεικτικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (Lower ή αντίστοιχο, σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ) ή ανώτερο ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας αγγλόφωνης εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αγγλόφωνου ΑΕΙ (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή γ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

   *Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το οποίο έχει εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς (ήτοι εκτός Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, το οποίο προσκομίζεται σε αντίγραφο), προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο (Άρθρο 58 Ν. 4674/2020), εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Οι επιπλέον τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γίνονται δεκτοί σε ευανάγνωστο αντίγραφο (Άρθρο 58 Ν. 4674/2020), εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Οι λοιποί επιπλέον τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί μεταφρασμένοι σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

   1. Αποδεικτικά για τυχόν συναφή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και για συναφή επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχουν).
   2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, ο υποψήφιος προσκομίζει στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ επιπλέον δύο (2) φωτογραφίες.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε εκατονταβάθμια κλίμακα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ

   • Συνάφεια και Βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 45%),
   • Γνώση αγγλικής γλώσσας (συντελεστής βαρύτητας 10%),
   • Συναφής ερευνητική δραστηριότητα/επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 15%),
   • Λοιποί συναφείς τίτλοι σπουδών (συντελεστής βαρύτητας 10%),
   • Τίτλοι ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής (συντελεστής βαρύτητας 5%),
   • Συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 15%).

   Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στις ιστοσελίδες https://www.uom.gr/mli (www.mli.uom.gr)  και http://www.itlaw.uom.gr/ ή επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, e-mail: [email protected].

  • Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται σε μια Ειδίκευση και διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι 39, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης. Για την αναπλήρωση διαλέξεων προβλέπονται 1 ή 2 εβδομάδες αναπληρώσεων πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, με απόφαση της ΕΔΕ.

   Στο Α’ εξάμηνο διδάσκονται οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα για τους έχοντες υπόβαθρο Νομικής και άλλα τέσσερα για τους έχοντες υπόβαθρο Πληροφορικής. Καθένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκεται μόνο εφόσον οφείλουν να το παρακολουθήσουν
   τουλάχιστον τέσσερις (4) επιτυχόντες.

   Στο Β’ εξάμηνο διδάσκονται ένδεκα μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν και σε μέχρι δύο επιπλέον μαθήματα επιλογής, για τα οποία λαμβάνουν σχετική βεβαίωση, χωρίς αυτά να προσμετρώνται στον τελικό βαθμό αξιολόγησής τους. Η καταβολή επιπλέον τέλους για την παρακολούθηση και εξέταση των επιπλέον μαθημάτων επιλογής αποφασίζεται από την ΕΔΕ. Στο Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα, τέσσερα για κάθε εξάμηνο σπουδών, πλέον της διπλωματικής του εργασίας. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’ και Β’. Στην αρχή του Γ’ εξαμήνου, ο φοιτητής μπορεί να αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας, κατά τη διαδικασία του οικείου άρθρου του παρόντος, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 6 μαθήματα, αλλά η εξέταση στη διπλωματική του εργασία γίνεται μόνον εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων. Εκτός αν η ΕΔΕ αποφασίσει άλλως, η εξέταση της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιείται κατά την 3η ή 4η εβδομάδα του Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αλλά όχι πριν την λήξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων των μαθημάτων του ΔΠΜΣ είναι 90 πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και συγκεκριμένα 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα και 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τη Διπλωματική Εργασία.

   Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων – European Credit Transfer System (ECTS) έχουν ως εξής:

   Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και μπορούν να πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπεται μέχρι το οριζόμενο από τον νόμο ποσοστό, με απόφαση της ΕΔΕ.

   Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορεί να λαμβάνουν χώρα προπαρασκευαστικά μαθήματα ή μαθήματα εμπέδωσης της ύλης των διδασκόμενων μαθημάτων, με ή χωρίς τέλη παρακολούθησης, με απόφαση της ΕΔΕ.

   Δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται μόνο για εργαζόμενους φοιτητές. Κατόπιν αίτησης, με απόφαση της ΕΔΕ, δυνατότητα μερικής φοίτησης είναι δυνατό να δοθεί και σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε μη εργαζόμενους φοιτητές (ενδεικτικά για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας, οικονομικούς και οικογενειακούς λόγους, διαμονής σε απομακρυσμένες περιοχές). Αλλαγή φοίτησης από πλήρους σε μερικής και από μερικής σε πλήρους επιτρέπεται μόνο πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, με απόφαση της ΕΔΕ.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες και μπορεί επίσης να γίνεται και το Σάββατο ή/και την Κυριακή, για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων πλήρους φοίτησης είναι το παρακάτω:

   Α’ εξάμηνο Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με πτυχίο Νομικής και συναφών Επιστημών (Σύνολο ECTS 30)

   Α’ εξάμηνο Μαθήματα υποχρεωτικά για φοιτητές με πτυχίο Πληροφορικής και συναφών Επιστημών (Σύνολο ECTS 30)

   Β’ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
   Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα από τα παρακάτω μαθήματα:

   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων μερικής φοίτησης είναι το ίδιο με το αντίστοιχο Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) μαθήματα από τα προσφερόμενα, αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για τον φοιτητή μερικής φοίτησης εκπονείται στο 5ο εξάμηνο φοίτησής του.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email