Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και δευτερευόντως σε αυτές του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός του νομικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί η οικονομία, αφ’ ετέρου των οικονομικών αποτελεσμάτων των διαφόρων δικαιϊκών ρυθμίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα επιλογής τριών ειδικεύσεων, που καταγράφονται ακολούθως στο άρθρο 3 του παρόντος.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Δίκαιο και Οικονομικά, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στο «Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics)».

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Νομικών και Οικονομικών Σχολών και συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ που εμφανίζουν σαφή και επαρκή συνάφεια γνωστικού αντικειμένου με τις Επιστήμες του Δικαίου και της Οικονομίας. Μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), στο Δ.Π.Μ.Σ. δύνανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι άλλων σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν , πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

   Στον 5ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2020, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα έξι (36) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 24 Ιουλίου 2020 μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2020. στη Γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (συμπληρώνεται τη φόρμα και πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ).

   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί και παράρτημα διπλώματος.

   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   ε) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΔΠΜΣ.

   στ) Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

   Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

   Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

   ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

   η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   θ) Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ . Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη γραμματεία του προγράμματος με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2020-2021, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e-mail της γραμματείας [email protected] από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το e-mail του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά

   Τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό είναι:

   1. Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα τριάντα δύο (32) μόρια,
   2. Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, με ανώτατο όριο τα είκοσι οχτώ (28) μόρια,
   3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια.
   4. Ενδεχόμενη συναφή επαγγελματική εμπειρία, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια
   5. Προφορική συνέντευξη με ανώτατο όριο (20) μόρια.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ.  στο τηλέφωνο 2310 891-531, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected] ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://mle.uom.gr. Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας, στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη.  .

   Σε συνέχεια του αυξημένου ενδιαφέροντος από υποψήφιους φοιτητές ανακοινώνεται παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Οικονομικά μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2020.

  • Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Οικονομικά» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Στο Α΄ εξάμηνο διδάσκονται τα δύο προαιρετικά Μαθήματα Υποβάθρου και τα τέσσερα Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (κοινά για όλες τις ειδικεύσεις).

   Στο Β΄ εξάμηνο διδάσκονται δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής για κάθε ειδίκευση. Ο ορισμός των κατ’ επιλογή μαθημάτων γίνεται με βάση την διαθεσιμότητα διδασκόντων κατ’ έτος και τις επιλογές των φοιτητών.

   Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

   Επειδή το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακροατήριο με διαφορετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, των μαθημάτων κορμού του Α΄ εξαμήνου προηγούνται δύο προαιρετικά μαθήματα υποβάθρου, που στόχο έχουν να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και ορολογία ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά καλύπτουν 1) την Εισαγωγή στα Οικονομικά και 2) την Εισαγωγή στο Δίκαιο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική.

   Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος.

   Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

   1ο Εξάμηνο:

   2ο Εξάμηνο:

   Ειδίκευση Ι: Δίκαιο και Οικονομικά στον τομέα των Επιχειρήσεων

   Ειδίκευση ΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά της Κυβερνητικής Πολιτικής

   Ειδίκευση ΙΙΙ: Δίκαιο και Οικονομικά

   Η επιλογή του συνδυασμού των υποχρεωτικών μαθημάτων της τρίτης ειδίκευσης θα γίνεται υπό συγκεκριμένους περιορισμούς οι οποίοι θα προσδιορίζονται ετησίως από την Ε.Δ.Ε..

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Δίκαιο και Οικονομικά (MSc Law and Economics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email