Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) αποτελούν οι Διεργασίες και η Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών όπως ακριβώς περιγράφεται στον τίτλο του.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: Η εκπαίδευση μιας επίλεκτης μερίδας αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε βασικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας προηγμένων υλικών, όπως και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε προβλήματα αιχμής της σύγχρονης τεχνολογίας υλικών. Απόφοιτοι του προγράμματος θα καλύψουν μία κρίσιμη ανάγκη για ερευνητές, εκπαιδευτές και στελέχη επιχειρήσεων στην περιοχή των υλικών με ευρεία αντίληψη, εφόδια και ενδιαφέροντα απαραίτητα για την αντιμετώπιση μίας σειράς προβλημάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα υπάρχοντα προπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η  Ε.Δ.Ε.  του  Διατμηματικού  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  «ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ  &  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ»  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.,  (8/20‐5‐2020)  αποφάσισε την προκήρυξη εικοσιπέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στον 12ο κύκλο  σπουδών του Προγράμματος (έναρξη: Οκτώβριος 2020).

   Το  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  απονέμει  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  (Μ.Δ.Ε.)  στις  Διεργασίες  &  Τεχνολογία  Προηγμένων  Υλικών.  Η  διάρκεια  φοίτησης  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και δεν απαιτούνται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής.

   Στο  πρόγραμμα, λόγω  της  ειδίκευσής  του,  γίνονται  δεκτοί  απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών,  Τμημάτων  Θετικών  Επιστημών  και  Επιστήμης  Υλικών  Πανεπιστημίων  καθώς  και  απόφοιτοι  αντίστοιχων  Τμημάτων  ΤΕΙ  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένων  ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής.  Επίσης,  γίνονται  δεκτοί  και  απόφοιτοι  Τμημάτων  συγγενούς  γνωστικού  αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από  θετικές ή  τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό  (έως 20%) επί των εισαγομένων φοιτητών  και για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού  διπλώματος του Παν/κού ή Πολυτεχνικού Τμήματος. Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται  κατ’  αρχήν  δεκτές  προς  εξέταση  και  αιτήσεις  υποψηφιότητας  κατόχων  τίτλων  σπουδών  λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ‐ΔΤΠΥ  έντυπα  ή  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση [email protected] το  διάστημα  από  1/6/2020  έως  30/6/2020.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς υποβολή περιλαμβάνουν:

   1. Αίτηση, (διατίθεται από τη Γραμματεία και από την ιστοσελίδα του προγράμματος) .
   2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
   6. Άλλους τίτλους σπουδών (εάν υπάρχουν).
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν). Αποδεικτικά  επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλης ξένης γλώσσας .

   Οι υποψήφιοι που δεν έχουν λάβει ακόμη πτυχίο/δίπλωμα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν  τα δικαιολογητικά τους και να προσκομίσουν βεβαίωση  της Γραμματείας που να βεβαιώνει  τον  αριθμό  των  μαθημάτων  ή  άλλων  υποχρεώσεών  τους  (π.χ.  πτυχιακή/διπλωματική  εργασία)  και  τον  τρέχοντα  μέσο  όρο  βαθμολογίας  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση,  και  εφόσον  βρίσκονται  στον  κατάλογο  των  επιτυχόντων,  το  πτυχίο/δίπλωμά  τους  πρέπει  να  υποβληθεί  κατά την εγγραφή τους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ορκωμοσία απαιτείται βεβαίωση της  Γραμματείας  του  Τμήματός  τους  που  να  βεβαιώνει  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  των  σπουδών  τους  και  κατάθεση  του  τίτλου  σπουδών  μετά  την  ορκωμοσία  τους.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  απορρίπτονται και καλούνται οι επιλαχόντες.

   Η  αξιολόγηση  πραγματοποιείται  σε  δύο  φάσεις.  Στην  πρώτη  φάση  η  αξιολόγηση  των  υποψηφίων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Γενικός βαθμός πτυχίου.
   2. Ικανοποιητική γνώση ενός τουλάχιστον συναφούς προπτυχιακού μαθήματος
   3. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.
   4. Πιστοποίηση ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας ή/και μιας άλλης ξένης  γλώσσας.
   5. Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων από την Συντονιστική Επιτροπή του  Προγράμματος.

   Η  δεύτερη  φάση  περιλαμβάνει  προσωπική  συνέντευξη  των  υποψηφίων  ενώπιον  της  Επιτροπής επιλογής. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το  χρονικό  διάστημα  από  20/7/2020  έως  31/7/2020,  ενώ  η  ανακοίνωση των  αποτελεσμάτων  εκτιμάται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

   Για  τη  διεξαγωγή  του  προγράμματος  σπουδών  θα  ακολουθηθούν  οι  εκάστοτε  οδηγίες  και  κανόνες λειτουργίας και προστασίας έναντι της επιδημίας COVID‐19, όπως θα ορίζονται από  τα  όργανα  διοίκησης  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  το  Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

   Περισσότερες  πληροφορίες:  από  τη  Γραμματεία  του  ΔΠΜΣ  (τηλ  2310  996588,  email:  [email protected]).

  • Οι απαιτήσεις για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε (5) υποχρεωτικών,
   τεσσάρων (4) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών (συνολικά 90 ECTS)

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
   • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
   • ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
   • ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 7,5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4

   Μαθήματα Επιλογής (4):

   • ΒΙΟΫΛΙΚΑ 6,5
   • ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 6,5
   • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 6,5
   • ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6,5
   • ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ 6,5
   • ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 6,5
   • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6,5
   • ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 6,5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 4,0 + 4×6,5 = 30

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email