Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Ο κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

   Στόχος

   Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές εισάγονται συστηματικά στις θεωρίες κατάκτησης γλώσσας, στη μεθοδολογία της έρευνας και τις τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών, στις διδακτικές-παιδαγωγικές αρχές για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στις επικοινωνιακές δραστηριότητες και τις ικανότητες του μαθητή και στη μεθοδολογία σχεδιασμού και αξιολόγησης του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

   Μαθησιακά αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση

   •  να περιγράφουν τις θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας, τις παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που συνδέονται με αυτές,
   • να κατανοούν και να περιγράφουν τις βασικές αρχές της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στη ξένη γλώσσα,
   • να αναλύουν και να επιλέγουν με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο κατάλληλα προφορικά και γραπτά (συμβατικά και πολυτροπικά) κείμενα για την ανάπτυξη των προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας,
   • να αναλύουν κριτικά ξενόγλωσσο διδακτικό υλικό στη βάση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων,
   • να σχεδιάζουν μονάδες διδασκαλίας με στόχο την προαγωγή των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου και την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων στη βάση παραδοσιακών μέσων και ψηφιακών τεχνολογιών αξιοποιώντας τα πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να τεκμηριώνουν τις διδακτικές τους επιλογές και να αξιολογούν τη ροή του μαθήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα,
   • να περιγράφουν τις αρχές της αξιολόγησης, να αναστοχάζονται σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της γλωσσομάθειας και να εφαρμόζουν τεχνικές για την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων,
   • να σχεδιάζουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο ερευνητικές μελέτες συναφείς με το επιστημονικό τους αντικείμενο, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

   Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

   Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

   Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Master of Education

   Διάρκεια φοίτησης

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Γερμανική. Η γλώσσα επεξεργασίας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι επίσης η Γερμανική.


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 100

   Γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι των Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ή Μεσογειακών Σπουδών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Προϋπόθεση είναι η πιστοποιημένη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο επίπεδο Γ2 (του Κ.Ε.Π.Α). Επιπλέον, απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας ή της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1 (του Κ.Ε.Π.Α).

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

   α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

   (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

   • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen) τουΙνστιτούτου Goethe.

   • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), τουΠανεπιστημίου Ludwig-Maximilian τουΜονάχουκαιτουΙνστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).

   • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), τουΠανεπιστημίου Ludwig-Maximilian τουΜονάχουκαιτουΙνστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).

   • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011).

   • OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2 (Ενότητες: Lesen, Horen, Schreiben, Sprechen).

   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

   Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

   Επίσης:

   α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

   (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

   (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

   (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

   (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής της περίπτωσης (iv) πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

   Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00

  • Διάρθρωση του Προγράμματος

   A’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΓΕΡ10Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών(15 ECTS)
   ΓΕΡ11Διδακτικές-παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία(15 ECTS)

    

   Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΓΕΡ12Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής(15 ECTS)
   ΓΕΡ13Επικοινωνιακές δραστηριότητες(15 ECTS)

    

   Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΓΕΡ20Ικανότητες του μαθητή        (15 ECTS)
   ΓΕΡ21Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση        (15 ECTS)
   Δ’ Εξάμηνο: 30 ECTS
   ΓΕΡ ΔΕΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία(30 ECTS)

    

   Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

   Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Προγράμματος είναι υποχρεωτικές.

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.

   Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο εργασίας που συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΓΕΡ10 Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΓΕΡ10 και ΓΕΡ11.

   Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) επιθυμείτε από τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του εξαμήνου, επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από προηγούμενα εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) σε ένα εξάμηνο.

   Στο τρίτο εξάμηνο, για να επιλέξετε τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ20, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ10. Στο τρίτο εξάμηνο πάλι, για να επιλέξετε τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ21, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΓΕΡ10 καθώς και δύο από τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ΓΕΡ11, ΓΕΡ12 και ΓΕΡ13.

   Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των έξι (6) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) μπορείτε να προχωρήσετε στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (βλ. παρακάτω, ΓΕΡ ΔΕ).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email