Διδακτική και τεχνολογίες μάθησης των Φυσικών Επιστημών

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ: Το ΠΜΣ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την αξιοποίηση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών, όπως οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, στο ίδιο πεδίο.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι α) η δημιουργία αποφοίτων υψηλού επιπέδου οι οποίοι θα γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, και θα έχουν εμπλουτίσει τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και δεξιότητες για μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία του αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να παράγουν πρωτότυπη έρευνα στο ανωτέρω πεδίο και για τη στελέχωση της Εκπαίδευσης με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του, β) να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, γ) να συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί 15 μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης Φυσικών Επιστημών» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διδακτική και Τεχνολογίες Μάθησης Φυσικών Επιστημών και η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική διαδικασία.

   Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 1 η έως την 13 η Σεπτεμβρίου 2020. Στην ηλεκτρονική δήλωση (https://pms.ptde.uoi.gr/) θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) τα ακόλουθα:

   1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Την πτυχιακή εργασία τους (αν έχουν εκπονήσει)
   4. Τις δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν)

   Οι επιτυχούσες/όντες υποψήφιες/οι είναι υποχρεωμένες/οι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης:

   1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
   2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

   Επιτυχούσα/ών υποψήφια/ος η/ο οποία/ος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει η/ο πρώτη/ος επιλαχούσα/ών στη σειρά κατάταξης.

   Διαδικασία Επιλογής

   Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Β1 και άνω ή και αντίστοιχο με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.

   Επίσης, θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Φυσική και Διδακτική της Φυσικής (για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. παράρτημα). Στην διάρκεια αυτής της εξέτασης θα γίνει και γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου.

   Τέλος, οι επιτυχούσες/όντες στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη.

   Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, θα ληφθούν τα κριτήρια, όπως αναφέρεται, αναλυτικά, στο Παράρτημα.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το πρώτο ή δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2651007187, 2651007455).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα.

   Το ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Υποχρεωτικό 10
   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ECTS

   Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο ECTS 30

   Ο Κατάλογος των παρεχόμενων γνωστικών αντικειμένων (Μαθήματα) είναι ο εξής:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα   Πιστωτικές μονάδες (EC TS)
   1 Διδακτική Φυσικών Επιστημών 10
   2 Στατιστική ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμός έρευνας στις Φυσικές Επιστήμες 10
   3 Εκπαιδευτική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες 10
   4 Πειράματα για τη διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών 10
   5 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 10
   6 Περιβαλλοντικά ζητήματα και διδακτικές μέθοδοι 10
   7 Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 10
   8 Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση στις Φυσικές Επιστήμες 10
   9 Μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 10
   10 Διπλωματική Εργασία 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email