Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» (Governance – Regional Development), οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με ειδίκευση την «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη».

   Επιστημονικός σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευνας και της διδασκαλίας στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στη Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη.

   Το Πρόγραμμα Σπουδών μελετά τα εθνικά και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρφωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών. Μέρος των σπουδών στοχεύει – μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης των φοιτητών – στην αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Το Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστηµών του Α.Π.Θ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόµενους/ες να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή τους στον νέο κύκλο του Προγράµµατος (2020-2021).

   Το Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Διακυβέρνηση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Ανάπτυξη» των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστηµών γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης του εσωτερικού καθώς και αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

   Η αίτηση για τη συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράµµατος, µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών Α.Π.Θ., αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά (courier), από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου µέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεµβρίου 2020.

   Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα:

   1. Αντίγραφο πτυχίου (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιµίας του ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας για το σύνολο των σπουδών.
   3. Φάκελο µε τυχόν δημοσιευμένες µελέτες του/της υποψηφίου/ας.
   4. Εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση 1.500-2.500 λέξεων, η οποία θα αναφέρεται ενδεικτικά σε επιστημονική θεµατική την οποία ενδεχοµένως προτίθεται ο/η υποψήφιος/α να διερευνήσει στην καταληκτική διπλωµατική εργασία του.Από την πρόταση θα πρέπει να προκύπτουν τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα και ερωτήµατα, οι υποθέσεις εργασίας, η µεθοδολογία, οι σχετικές πηγές και ο βαθµός της βιβλιογραφικής ενηµέρωσής του/της σε µια συγκεκριµένη θεµατική περιορισµένου εύρους. Η πρόταση θα χρησιµεύσει στη φάση της προφορικής συνέντευξης για την αξιολόγηση της ικανότητάς του/της στην εκπόνηση σχεδίου επιστηµονικής µελέτης.
   5. Τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας πέραν αυτής στην οποία διεξάγεται το µεταπτυχιακό (ή της ελληνικής στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων), από τον οποίο να προκύπτει «καλή γνώση» κατά τον ορισµό του άρθρου 1 του ΠΔ 147/2007 [ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α΄].

   Εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραµµα

   Η αξιολόγηση και η κατάταξη των υποψήφιων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγµατοποιείται µετά από την συµµετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις* και συνέντευξη σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού του Π.Μ.Σ. Πτυχιούχοι που έχουν εξασφαλίσει -µετά από ειδικές εξετάσεις- υποτροφία του ΙΚΥ ή αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ως υπεράριθμοι.

   Α) Γραπτή εξέταση*

   1. Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται γραπτώς στο µάθηµα «Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα μετά τον Β ΠΠ (Εκλογές, Κόμματα, Θεσμοί και Ανταγωνισμοί».
   2.  Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθµολογούνται από δύο (2) βαθµολογητές, σε κλίµακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), µε βάση το πέντε (5).
   3. Τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται από τη Γραµµατεία και περιλαµβάνουν αναλυτικά: τους βαθµούς που έλαβε ο/η υποψήφιος/α και το τελικό άθροισµα της βαθµολογίας του.
   4. Επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (µέσος όρος των βαθµών των δύο βαθµολογητών µεγαλύτερος ή ίσος του 5 σε κλίµακα 0-10).

    Β) Συνέντευξη

   Οι επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις προσέρχονται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Αντικείµενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειµένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου/ας και οι τυχόν δηµοσιεύσεις του/της. Η συνέντευξη βαθµολογείται από όλα τα παρόντα µέλη της ΕΕΜΦ (σε κλίµακα 0-10, άριστα=10, βάση=5). Υπολογίζεται κατόπιν για κάθε υποψήφιο/α ο µέσος όρος των βαθµών. Επιτυχόντες/ούσες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι/ες έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση (5) ως µέσο όρο.

   Οι εξετάσεις* και η επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 2020 σε ηµεροµηνίες που θα ανακοινωθούν µετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων εισαγωγής. Τα µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου προβλέπεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος www.polsci.auth.gr, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών του Α.Π.Θ., Πανεπιστηµιούπολη Α.Π.Θ., κτίριο Σχολών Νοµικής και Ο.Π.Ε., ισόγειο, Τ.Κ.54124, Τηλ. 2310995270, Fax 2310995391, e-mail: [email protected]

   * Σε περίπτωση που οι γραπτές εξετάσεις δεν θα είναι δυνατόν να διεξαχθούν διά ζώσης τον Σεπτέμβριο, εξαιτίας υγειονομικών μέτρων προφύλαξης από την πανδημία του κορονοϊού, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. δύναται να λάβει αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των υποψηφίων.

  • Tο σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων και οι 30 με την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

    Α΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά

   • Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών
   • Εισαγωγή στη Διακυβέρνηση

   Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

   • Διεθνής Πολιτική Οικονομία
   • Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
   • Θεωρία αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής
   • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Θεσμοί Διαβούλευσης
   • Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές, Δημόσια Διοίκηση

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

   Β΄ Εξάμηνο: Επιλογής Υποχρεωτικά (3 από τα παρακάτω)

   • Ευρωπαϊκή Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις
   • Πολιτικό Μάρκετινγκ
   • Διοικητική οργάνωση του Κράτους
   • Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια
   • Αντιπροσώπευση, Διαβούλευση, Συμμετοχή
   • Οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση στη δημόσια διοίκηση

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email