Loading...

Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Βαρεία Νόσος αποτελεί μια άμεσα επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου κατάσταση, που μπορεί να προκληθεί, είτε από μια ποικιλία νοσολογικών καταστάσεων, είτε από εξωγενείς παράγοντες που έχουν επιφέρει σοβαρή ανεπάρκεια σε ένα ή περισσότερα όργανα του
   ανθρώπινου σώματος και κατά κανόνα η διαχείριση των παραπάνω απαιτεί σε πρώτο χρόνο θεραπεία και φροντίδα σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας, σε δεύτερο χρόνο σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε τμήμα νοσοκομείου και σε απώτερο χρόνο φροντίδα σταδιακής αποκατάστασης σε μονάδες αποκατάστασης ή κατ’ οίκον φροντίδα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας, όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών, που παρουσιάζουν βαρεία νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο
   αποκατάστασης μετά από βαρεία νόσο, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης βαρέως πάσχοντα, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το
   δημόσιο τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσικοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων  ομοταγών αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ  της αλλοδαπής οφείλουν  να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας.

    

   Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια) οι συστατικές επιστολές, η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ καθώς και η συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

    

   Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 40. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: [email protected] και στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά* τα παρακάτω δικαιολογητικά έως  τις  15 Σεπτεμβρίου 2019:

    

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.med.uth.gr/pmsDABP-> έντυπα -> Έντυπη μορφή αίτησης εισαγωγής).
   2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.med.uth.gr/pmsDABP-> έντυπα -> Υπόδειγμα CV).

    

   Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

    

   α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

    

   β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

    

   γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο. δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

   Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (προμήθεια από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και από την σχετική ιστοσελίδα).
   2. Βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού  (προμήθεια από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και από την σχετική ιστοσελίδα).

   Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

   α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

    

   β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

   γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο. δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

   1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.

   Στις  περιπτώσεις  πτυχιούχων  πανεπιστημίων  της  αλλοδαπής  συνυποβάλλεται  πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

   1. Αναλυτική Βαθμολογία.
   2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις,   διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   5. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
   6. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

    

   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

   Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Βιόπολις,

   Μεζούρλο, 41110, Λάρισα,

   Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, 2ος όροφος, Γραφείο 31–Ποταμιάνος Σπύρος

   (Υπόψη κας Κουλιοπούλου Νάντιας)

   Τηλέφωνα: 2413502806, 2413501280, 2413502964

    

  • Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως:

    

    

   ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
    

   ΜΑ01

   Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων 1ο 10
    

   ΜΑ02

   Λοιμώξεις και σήψη 1ο 10
    

   ΜA03

   Τραύμα και επείγουσα ιατρική 1ο 10
    

    

   ΜΒ01

   Μηχανική αναπνοή: Επεμβατικός-μη

    

   επεμβατικός αερισμός

    

   2ο

    

   10

    

   ΜΒ02

   Αρχές αποκατάστασης 2ο 10
    

   ΜΒ03

   Φυσικοθεραπεία 2ο 10
    

   ΜΓ01

   Αποκατάσταση και Ψυχο-κοινωνική

   διαχείριση

    

   3ο

    

   10

    

   ΜΓ02

   Πληροφορική και Οργάνωση 3ο 10
    

   ΜΓ03

   Μεθοδολογία της Έρευνας 3ο 10
    

   ΜΕ

   Εργαστήρια – Πρακτική άσκηση 4ο 10
    

   ΜΔΕ

   Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής

   Εργασίας

    

   4ο

    

   20

       ΣΥΝΟΛΟ: 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ