Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Βαρεία Νόσος αποτελεί μια άμεσα επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου κατάσταση, που μπορεί να προκληθεί, είτε από μια ποικιλία νοσολογικών καταστάσεων, είτε από εξωγενείς παράγοντες που έχουν επιφέρει σοβαρή ανεπάρκεια σε ένα ή περισσότερα όργανα του ανθρώπινου σώματος και κατά κανόνα η διαχείριση των παραπάνω απαιτεί σε πρώτο χρόνο θεραπεία και φροντίδα σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας, σε δεύτερο χρόνο σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε τμήμα νοσοκομείου και σε απώτερο χρόνο φροντίδα σταδιακής αποκατάστασης σε μονάδες αποκατάστασης ή κατ’ οίκον φροντίδα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση και αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας, όσον αφορά τη διαχείριση ασθενών, που παρουσιάζουν βαρεία νόσο ή βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης μετά από βαρεία νόσο, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διαχείρισης βαρέως πάσχοντα, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερóμενους να υποβάλουν υποψηφιóτητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» για το ακαδημαϊκó έτος 2020-2021. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά απó κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπóνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απóφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσικοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους απó το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απóφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπó προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας. 

   Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιóτητας και θα γίνει με κριτήρια óπως ο βαθμóς πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η τυχóν ερευνητική δραστηριóτητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια) οι συστατικές επιστολές, η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ καθώς και η συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη απó τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

   Ο αριθμóς των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 40. Οι ενδιαφερóμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικó τους σημείωμα στο e-mail: [email protected] και στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω δικαιολογητικά από τις 15 Μαΐου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2020 από τις 21 Αυγούστου 2020 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsDABP/entypa/ -> Έντυπη μορφή αίτησης εισαγωγής).
   2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (υπάρχει υπóδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
    http://www.med.uth.gr/pmsDABP/entypa/ -> Υπóδειγμα CV).
    Σε αυτó πρέπει να περιλαμβάνονται:
    α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερóντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λóγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
    β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφóσον υπάρχουν.
    γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφóσον έχει εκπονηθεί τέτοια απó τον υποψήφιο.
    δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

   Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

   1. Αίτηση Συμμετοχής (προμήθεια απó τη Γραμματεία του ΠΜΣ και απó την σχετική ιστοσελίδα).
   2. Βιογραφικó σημείωμα (φóρμα βιογραφικού (προμήθεια απó τη Γραμματεία του ΠΜΣ και απó την σχετική ιστοσελίδα).
    Σε αυτó πρέπει να περιλαμβάνονται:
    α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερóντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λóγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
    β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφóσον υπάρχουν.
    γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφóσον έχει εκπονηθεί τέτοια απó τον υποψήφιο.
    δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση óτι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικó αναγνώρισης απó ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Αναλυτική Βαθμολογία.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριóτητας (εάν υπάρχουν)
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   7. Φωτοτυπία δύο óψεων της αστυνομικής ταυτóτητας.
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
   9. Δύο φωτογραφίες ταυτóτητας.
   10. Δύο συστατικές επιστολές. 

   Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης. Ωστóσο υποστηρίζεται η δυνατóτητα διαδικτυακής διδασκαλίας. Οι καθηγητές του Π.Μ.Σ. έχουν την απαραίτητη εμπειρία και η ομάδα υποστήριξης τεχνικών θεμάτων έχει την επάρκεια διεξαγωγής διδασκαλίας εξ αποστάσεως. 

   Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 3.000 ευρώ (750 € με την έναρξη του Α ́ εξαμήνου, 750 € με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, 750 € με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου, 750 € με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου). 

   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Βιóπολις, Μεζούρλο, 41500, Λάρισα,
   Κτίριο Βιβλιοθήκης 1
   ος óροφος
   (Υπóψη κ. Σπανού Μιχαήλ)
   Τηλέφωνα: 6986711941, 2410685602
   e-mail:
   [email protected] 

  • Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως:

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων 10 ECTS
   • Λοιμώξεις και σήψη 10 ECTS
   • Τραύμα και επείγουσα ιατρική 10 ECTS
   • Μηχανική αναπνοή: Επεμβατικός-μη επεμβατικός αερισμός 10 ECTS

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Αρχές αποκατάστασης 10 ECTS
   • Φυσικοθεραπεία 10 ECTS
   • Αποκατάσταση και Ψυχο-κοινωνική διαχείριση 10 ECTS

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Πληροφορική και Οργάνωση 10 ECTS
   • Μεθοδολογία της Έρευνας 10 ECTS

   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εργαστήρια – Πρακτική άσκηση 10 ECTS
   • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 4ο 20 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email