Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης των Χρόνιων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρωμένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική.

   Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

   • Η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας χρόνιων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας, της Διαβητολογικής Φροντίδας και των Νευροεπιστημών.
   • Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας.
   • Η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή με εξειδικευμένα στελέχη-επαγγελματίες υγείας
   • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

   Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση ανάλογα με την ειδίκευση:

   • Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
   • Να στελεχώσουν Διαβητολογικά ιατρεία, Διαβητολογικά κέντρα, Ενδοκρινολογικές και Παθολογικές μονάδες, Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
   • Να στελεχώσουν Νευρολογικές και Νευροχειρουργικές Μονάδες, Κέντρα Θεραπείας και Αποκατάστασης Νευρολογικών και Νευροχειρουργικών Ασθενών
   • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά, διαβητολογικά ή νευρολογικά).
   • Να παράγουν και να εφαρμόζουν τη νέα γνώση.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), ΦΕΚ 3310/τ. Β΄/ 10-8-2018, με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» και με ειδικεύσεις: «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα», «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» και «Νευροεπιστήμες». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων.

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διά ζώσης, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα εκπαίδευσης με μέσα εξ αποστάσεως σε ποσοστό έως και 35% σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).

   Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων και τμημάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας, καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/01(ΦΕΚ114Α’).

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (45). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 4485/2017. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Η παρακολούθηση του ΠΜΣ «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδικεύσεις «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα», «Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» και «Νευροεπιστήμες» συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων ανά φοιτητή τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 3.500 € και προορίζονται για λειτουργικά έξοδα. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις και οι φοιτητές προσκομίζουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης στην οποία αναγράφεται ως αιτιολογία «καταβολή διδάκτρων». Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα νομοθεσία. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί, μετά την αξιολόγησή τους για τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη. Η συνέντευξη έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον καθώς και η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητα του υποψηφίου. Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα.

   Για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα παρακάτω :

   • Βαθμός Πτυχίου.
   • Συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ επαγγελματική / εκπαιδευτική εμπειρία.
   • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα
   • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος.
   • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
   • Συστατικές επιστολές (2)

   Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ., καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

   1. Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι)
   2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, νομίμως επικυρωμένα. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Παράρτημα ΙΙ).
   5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
   7. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., δύο (2) σελίδων
   8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 2 η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 12 Οκτωβρίου 2020.

   Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής, ΠΜΣ «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων», Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243. Για κάθε αίτηση που αποστέλλεται, η Γραμματεία του ΠΜΣ απαντά ηλεκτρονικά αποστέλλοντας στους υποψήφιους τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Εάν η γραμματεία εντός 5 ημερών δεν απαντήσει στην αίτησή σας, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε στο email: [email protected].

   Οι ενδιαφερόμενοι για καλύτερη ενημέρωση μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ogdn.uniwa.gr, όπου έχουν αναρτηθεί το ΦΕΚ ίδρυσης και ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:
   A. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα
   B. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου

   Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα δικαιολογητικά (1- 9) και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις Α και Β.

   Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης μέσω e-mail.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : 10:00 – 12:00 στο τηλ. 6936137345 και 19.30 – 21.30 στο τηλ. 6944149368 ή στο email: [email protected]

   Η ονομαστική κατάσταση με τους επιτυχόντες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ogdn.uniwa.gr στο διάστημα από 20 έως 25 Σεπτεμβρίου 2020 και οι ίδιοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά στο e-mail που έχουν δηλώσει.

  • Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
   Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email