Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός

   Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού υποβάθρου για:

   α) Για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος σε σχέση με τον τουρισμό με έμφαση στο μεσογειακό χώρο. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και ανοιχτή σε καινοτόμες προσεγγίσεις εξέταση της επιρροής του τουρισμού στον μεσογειακό χώρο που στοχεύει στην ένταξη αλλά και στον καινοτόμο διάλογο με αυτόν. Η σχέση που αναπτύσσει ο τουρισμός με το κτηριακό πολιτιστικό απόθεμα και το φυσικό περιβάλλον θα αποτελέσουν τους άξονες των προσεγγίσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πεδίο ενδιαφέροντος του μεταπτυχιακού θα εστιάσει στη διερευνητική συσχέτιση της νέας αρχιτεκτονικής/χωρικής πρότασης που αφορά τον τουρισμό με αυτό που ήδη υπάρχει (φυσικό, δομικό, αστικό, περιβαλλοντικό, νοητικό) και
   β) την διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας του και
   γ) την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με το ΦΕΚ (2815/τ. Β’/16-7-2018).

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

   H Ειδίκευση στοχεύει στην διεπιστημονική διαχείριση του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος στην ειδίκευση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού και της προστασίας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητικών πρακτικών για την προστασία του, με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και την εφαρμογή νέων προηγμένων τεχνολογιών για τα υλικά και τις κατασκευές.

   Κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ κατά την προσέγγιση και επεξεργασία των γνωστικών του αντικειμένων είναι η διεπιστημονικότητα και πολυεπιστημονικότητα, η σύνδεση του σχεδιασμού, σε όλες τις κλίμακες, με αρχές και στρατηγικές αειφορίας και οικολογίας, η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών (έξυπνα συστήματα, έξυπνα υλικά) όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τεχνολογία, στην θεώρηση του πολιτιστικού τοπίου καθώς και του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος όχι μόνον ως πολιτιστικών αγαθών αλλά και ως σημαντικών παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης.

   Η τυπική χρονική διάρκεια για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο τελευταία εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

   Όλα τα μαθήματα έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Από την φετινή χρονιά 2020-21 η εκπαιδευτική διαδικασία θα περιλάβει:
   Α. παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω online διαλέξεων (χωρίς αυτά να ξεπερνούν το 35% του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.),
   Β. συμμετοχή σε εντατικά τριήμερα ή τετραήμερα εργαστήρια των οποίων οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

   Για κάθε διδακτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται τέλος εγγραφής 500 ευρώ. Από τα ίδια έσοδα του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται αριθμός υποτροφιών σε φοιτητές του προγράμματος που δε θα ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ.

   Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020.

   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: α) διπλωματούχοι Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας/Χωροταξίας, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών, Επιστημόνων Υλικών, Χημικών και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών, β) πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, και Γεωγραφίας, καθώς και Τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων και ομοταγών και γ) πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων εκτός από την υποχρεωτική συνέντευξη, είναι η αναλυτική βαθμολογία του διπλώματος ή του πτυχίου τους, καθώς και οι επιδόσεις τους σε μαθήματα συγγενή/συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συνεκτιμώνται η τυχόν γνώση επιπρόσθετων ξένων γλωσσών, οι τυχόν εργασίες και επιστημονικές δημοσιεύσεις τους και η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές, η προσωπικότητα των υποψηφίων.

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση https://e-graduate.tuc.gr/ έως 18 Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά μέσω του παραπάνω συστήματος ή να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο πτυχίο ή πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους (για όσους θα γίνουν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο 2020)
   2. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού)
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα
   5. Υπόμνημα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εκθέτει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ (Υποβάλλεται μόνο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων)
   6. Δύο συστατικές επιστολές, που αποστέλλονται ,από τους συντάκτες τους, απευθείας στη Γραμματεία της Σχολής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων
   7. Τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση και άλλης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής)
   8. Φάκελο τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων
   9. Ειδικά για τους διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς portfolio εργασιών, οι οποίες θα πιστοποιούν τις ιδιαίτερες ικανότητες και την έφεσή τους για το υπό φοίτηση αντικείμενο

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
   i. στηνιστοσελίδα της Σχολής στην οποία θα υπάρχει συνεχής πληροφόρηση: https://www.arch.tuc.gr/el/spoydes/metaptychiakes-spoydes
   ii. στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης Τηλ.: 28210-37111, FAX: 28210-37183 Emails: [email protected] [email protected]

  • Θεματικά εργαστήρια Α’ ειδίκευσης

   Στην 1η ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Α1α-β, Α2α-β). Στο θεματικό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το θεματικό εργαστήριο αυτό διαχωρίζεται σε «α» και «β», καθώς απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον συνεργαζόμενα μαθήματα (6 διδακτικών μονάδων το καθένα) τα οποία άπτονται διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.Tα συνεργαζόμενα μαθήματα κάθε θεματικού εργαστηρίου γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα που μπορούν να συνεργασθούν στα θεματικά εργαστήρια άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αστικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός.

   Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:

   • Τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
   • Δύο (2) υποχρεωτικά θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1) θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από την ίδια ειδίκευση.
   • Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό, διαρκείας ενός (1) εξαμήνου

   Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

   Α’ ειδίκευση : Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και 1 θεματικό εργαστήριο)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικά

   • Θεματικό Α1α-β 1×12 12

   Ελεύθερης επιλογής

   Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω 2×9= 18

   • Θεωρητικές προσεγγίσεις στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό: χώρος και μετακίνηση 9
   • Πολιτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού 9
   • Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες 9

   Σύνολο 30

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικά

   • Θεματικό Α2α-β 1×12 12

   Ελεύθερης επιλογής

   Δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω 2×9= 18

   • Προηγμένα ψηφιακά εργαλεία στο σχεδιασμό και την κατασκευή 9
   • Διαδραστικοί Χώροι και Τουριστική Εμπειρία 9
   • Σχεδιασμός τουριστικών εγκαταστάσεων, σύνθεση και τοπίο 9
   • Νεοελληνική αρχιτεκτονική: Τουρισμός και πολιτισμός 9

   Σύνολο 30

    

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1εργαστήριο υποχρεωτικό)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικό

   • Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας 30

   ΣΥΝΟΛΟ 30

    

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικό

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30

   ΣΥΝΟΛΟ 30

    

   Θεματικά εργαστήρια Β’ ειδίκευσης

   Στην Β’ ειδίκευση προβλέπεται ένα θεματικό εργαστήριο ανά εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών (Β1, Β2). Στο θεματικό αυτό εργαστήριο αντιστοιχούν 12 πιστωτικές μονάδες. Για κάθε θεματικό εργαστήριο της Β’ ειδίκευσης επιλέγονται από τους διδάσκοντες θεματικές ενότητες που αναφέρονται σε εργασίες αποκατάστασης μνημείων και επανάχρησης συνόλων. Οι θεματικές αυτές ενότητες γνωστοποιούνται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Δημιουργούνται ομάδες από φοιτητές κατά προτίμηση διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να μελετηθούν τα προτεινόμενα θέματα με τρόπο ολιστικό που περιλαμβάνει π.χ. αρχές, ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στη μνημειακή προστασία, παθολογία, εξειδικευμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και επανάχρησης, προηγμένες μέθοδοι ανίχνευσης βλάβης και παρακολούθησης στο χρόνο, κ.λπ.

   Ο ελάχιστος αριθμός των μαθημάτων για απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:

   • Έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ανά εξάμηνο θα απαιτούνται τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
   • Δύο (2) υποχρεωτικά θεματικά εργαστήρια. Ανά εξάμηνο θα απαιτείται ένα (1) θεματικό εργαστήριο που θα συνδυάζει μαθήματα από την ίδια ειδίκευση.
   • Ένα (1) εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας υποχρεωτικό, διαρκείας ενός (1) εξαμήνου.

    

   Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

   Β’ ειδίκευση: Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικά

   • Θεματικό εργαστήριο Β1 1×12 12

   Ελεύθερης επιλογής

   Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω 3×6= 18

   • Παθολογία και μηχανισμοί φθοράς υλικών μνημείων από περιβαλλοντικά αίτια – Τεχνικές διάγνωσης 6
   • Δομικές βλάβες και μέθοδοι επέμβασης σε μνημειακές κατασκευές 6
   • Προηγμένες τεχνολογίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης μνημείων 6
   • Τεχνολογία της Πληροφορίας και Πολιτιστική Κληρονομιά 6
   • Ειδικά θέματα στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής 6
   • Συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων. Θεωρητικές αρχές και εφαρμογή 6

   ΣΥΝΟΛΟ 30

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ (3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 1 θεματικό εργαστήριο)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικά

   • Θεματικό εργαστήριο Β2 1×12 12

   Ελεύθερης επιλογής

   Τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα παρακάτω 3×6= 18

   • Μη καταστροφικός έλεγχος δομικών υλικών σε μνημειακές κατασκευές για την έγκαιρη διάγνωση δομικών βλαβών και την αξιολόγηση επεμβάσεων 6
   • Νέα υλικά και τεχνολογίες για την συντήρηση δομικών υλικών μνημείων 6
   • Υπολογιστική μηχανική και μνημειακές κατασκευές 6
   • Σχεδιάζοντας ιστορικά σύνολα υπό το πρίσμα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού 6
   • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον 6
   • Αντισεισμική προστασία μνημειακών και υφιστάμενων κατασκευών 6

   ΣΥΝΟΛΟ 30

    

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1εργαστήριο υποχρεωτικό)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικό

   • Εργαστήριο μεθοδολογίας της έρευνας 30

   ΣΥΝΟΛΟ 30

    

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (1μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποχρεωτική)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Υποχρεωτικό

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30

   ΣΥΝΟΛΟ 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email