Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2880
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός – Περιγραφή

   Το ΠΜΣ “Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση” έχει μία διττή στόχευση. Την θεωρητική αλλά και την πρακτική (εργαστηριακή) εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της “Χημικής Ανάλυσης” και της “Βιομοριακής Ανάλυσης”, τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών, αλλά κατέχουν επίσης, κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής – οικονομικής ζωής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και για παροχή υπηρεσιών υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθιστά τη σύγχρονη χημική ανάλυση μια διαδικασία κρίσιμη και

   ουσιαστική σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως η Φυσική, η Βιολογία, η Χημεία, η Χημική Μηχανική, η Φαρμακευτική, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Εγκληματολογία, η Τέχνη, το Περιβάλλον και η Οικολογία κ.ά. Σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, όπως π.χ. η φαρμακοβιομηχανία, η πετροχημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και πολλές άλλες, η χημική ανάλυση έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στην αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αφετέρου, οι βιομοριακές αναλύσεις βασίζονται σήμερα, κυρίως, στη χρήση προηγμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς της υγείας, των τροφίμων, της βιομηχανίας κτλ. Οι τρέχουσες πειραματικές τεχνικές δίνουν αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, υποστηρίζουν μεγάλο όγκο αναλύσεων, ενώ παράλληλα έχουν συμβάλει στη μείωση του κόστους κάθε ανάλυσης.

   Οι σύγχρονες βιομοριακές αναλύσεις έχουν γίνει πιο προσιτές στο ευρύ κοινό και στην καθημερινή χρήση, οδηγώντας παράλληλα τις εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.

   Στόχος

   Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση” (ΧΒΑ), είναι:

   • Η κατάρτιση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους και την οργανολογία της σύγχρονης χημικής και βιομοριακής ανάλυσης.
   • Η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές της σύγχρονης χημικής και βιομοριακής ανάλυσης στην έρευνα, στη βιομηχανία, στην ιατρική, στην εγκληματολογία, στην τέχνη και στο περιβάλλον.
   • Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με σύγχρονο σχετικό εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό.
   • Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα οργάνωσης εργαστηρίων και εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας.
   • Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορέσει να στελεχώσει τα αναλυτικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας βιομηχανιών (π.χ. φαρμάκων, τροφίμων, πετροχημικών, διαφόρων υλικών και προϊόντων), τα κρατικά ή ιδιωτικά αναλυτικά εργαστήρια ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος καθώς και μονάδες εργαστηριακής Βιοϊατρικής.

   Μαθησιακά αποτελέσματα

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

   • περιγράφουν τις αρχές, τις μεθόδους και την οργανολογία της χημικής και βιομοριακής ανάλυσης
   • εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους χημικής και βιομοριακής ανάλυσης σε διάφορους τομείς της επιστημονικής, οικονομικής, βιομηχανικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπου απαιτούνται σύγχρονες αναλύσεις
   • χειρίζονται σύγχρονο εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση διαφόρων αναλύσεων
   • στελεχώνουν και οργανώνουν αναλυτικά εργαστήρια και εργαστήρια ελέγχου ποιότητας
   • επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο ανάλυσης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή
   • αναπτύσσουν νέες μεθόδους χημικής και βιομοριακής ανάλυσης
   • αξιολογούν τις τρέχουσες εξελίξεις στην εφαρμοσμένη χημική και βιομοριακή ανάλυση
   • ερευνούν την επιστημονική βιβλιογραφία και χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες πειραματικές διαδικασίες για τη μελέτη των χημικών και βιολογικών συστημάτων
   • αναγνωρίζουν και διατυπώνουν τα σύγχρονα επιτεύγματα του κλάδου της Εφαρμοσμένης Μοριακής βιολογίας – Βιοχημείας και το ρόλο τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων βιολογικής και κλινικής φύσεως
   • σχεδιάζουν και διεξάγουν σύγχρονα και κλασικά πειραματικά πρωτόκολλα
   • εφαρμόζουν δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση

   Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» είναι 90 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   Master of Science (MSc)

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

   -με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0512 – Biochemistry

   -με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Διάρκεια φοίτησης

   Το Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ή/και πρακτικής άσκησης). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

   Γλώσσα Διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

   Μέθοδος Διδασκαλίας

   Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) (ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52) του Προγράμματος προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) (ΧΒΑ53 και ΧΒΑ54), εκτός από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, περιλαμβάνουν και μία πενταήμερη εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση στα Εργαστήρια του ΕΑΠ, στην Πάτρα.

   Διδακτικό Υλικό

   Το διδακτικό υλικό, στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα και το οποίο οφείλουν οι φοιτήτριες και φοιτητές να μελετούν σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποτελείται από έντυπο υλικό το οποίο τους διανέμεται, καθώς και από υλικό που τίθεται στη διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για βασικό και συμπληρωματικό υλικό που αφορά στο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 60

   Γίνονται δεκτοί/ές:

   Απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» του ΕΑΠ ή απόφοιτοι Πανεπιστημίου των τμημάτων Χημείας ή Χημικής Μηχανικής ή Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Επιστήμης Υλικών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή Περιβάλλοντος ή Βιολογίας ή Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Βιοτεχνολογίας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Φαρμακευτικής ή Ιατρικής ή Κτηνιατρικής ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας ή Γεωγραφίας ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Γεωπονίας ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής ή Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών ή Μηχανικών Βιοιατρικής ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Μαιευτικής ή Νοσηλευτικής ή Φυσικοθεραπείας ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή συναφών τμημάτων, καθώς και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των τμημάτων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολόγων Γεωπόνων ή Διατροφής και Διαιτολογίας ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών ή Αισθητικής και Κοσμητολογίας ή Ιατρικών Εργαστηρίων ή Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής ή Φυσικοθεραπείας ή συναφών τμημάτων.

   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, η οποία βεβαιώνεται από σχετικά πιστοποιητικά ή από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

   α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00

  • Διάθρωση / Θ.Ε.

   1ο  Εξάμηνο
   ΧΒΑ50 Σύγχρονη Χημική Ανάλυση(Υ¹, 15 ECTS)
   ΧΒΑ51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας(Υ, 15 ECTS)
   2ο  Εξάμηνο
   ΧΒΑ52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας(Υ, 15 ECTS)
   Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.²
   ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης(Υ, 15 ECTS)
   ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης(Υ, 15 ECTS)

    

   3ο  Εξάμηνο
   Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.
   ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης(Υ, 15 ECTS)
   ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης(Υ, 15 ECTS)
   ΧΒΑΔΕ  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία(Υ, 15 ECTS)

    

   Σημειώσεις:
   ¹Υ = Υποχρεωτική
   ² Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε. = ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54

   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο.

   Στο α’ εξάμηνο, επιλέγετε είτε τη XΒΑ50 είτε τη XΒΑ51, με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, είτε και τις δύο Θ.Ε. ταυτόχρονα.

   Στο β’ εξάμηνο, επιλέγετε τη ΧΒΑ52 και μία εκ των ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54, με όποια σειρά επιθυμείτε.

   Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να τις δηλώνετε παράλληλα.

   Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις Θ.Ε.: ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52.

   Στο γ’ εξάμηνο,  επιλέγετε την εναπομείνασα Ε.Θ.Ε. (ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54) και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

   Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54.

   Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

   Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι το ενάμιση (1 ½ ) έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων, των δύο (2) Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   7 thoughts on “Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση

   1. I simply wanted to thank you so much once more. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of the type of points provided by you concerning that subject matter. It truly was a real depressing matter in my view, however , seeing the very specialised fashion you dealt with that made me to leap with joy. Now i’m thankful for your support and thus hope you are aware of an amazing job your are accomplishing instructing others with the aid of your webpage. Probably you’ve never got to know all of us.

   2. I simply wanted to thank you so much once again. I am not sure the things I would’ve made to happen without the type of techniques shared by you over my topic. It had been an absolute distressing circumstance for me, nevertheless coming across the well-written avenue you dealt with the issue took me to cry for fulfillment. I’m grateful for this work and then pray you really know what a great job your are accomplishing instructing the mediocre ones through your webpage. Most likely you’ve never come across all of us.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email