Χειρουργικές Επιστήμες

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Χειρουργικές Επιστήμες» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης και Κανονισμού Σπουδών 2593Β’/28.6.2019), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

   Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences),
   Β) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με κατεύθυνση «Χειρουργική»
   Γ) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με κατεύθυνση «Ορθοπεδική»

   μετά από σπουδές δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Σκοπός – Αντικείμενο του Προγράμματος

   Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, στις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα σε θεμελιώδη αλλά και νεωτερικά πεδία των Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και διεθνώς.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων και Τμημάτων Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που σκοπεύουν να ακολουθήσουν χειρουργική ειδικότητα όπως Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική, Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Ουρολογία, Γυναικολογία και Γναθοχειρουργική.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Χειρουργικές Επιστήμες» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης και Κανονισμού Σπουδών 2593Β’/28.6.2019), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), Β) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με κατεύθυνση «Χειρουργική» Γ) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical Sciences), με κατεύθυνση «Ορθοπεδική» μετά από σπουδές δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων

   Σκοπός – Αντικείμενο του Προγράμματος 

   Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, στις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα σε θεμελιώδη αλλά και νεωτερικά πεδία των Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και διεθνώς. 

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων και Τμημάτων Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που σκοπεύουν να ακολουθήσουν χειρουργική ειδικότητα όπως Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική, Αγγειοχειρουργική, Θωρακοχειρουργική, Ουρολογία, Γυναικολογία και Γναθοχειρουργική. 

   Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών – Χρονοδιάγραμμα 

   Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσδιορίζεται σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων. Οι επιμέρους κατευθύνσεις του Προγράμματος (Χειρουργική – Ορθοπεδική) καθορίζονται με βάση τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής. 

   Δεκτοί γίνονται: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Ιατρικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 25 φοιτητές ανά έτος. 

   Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου AEI του Εξωτερικού. 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που δεν έχουν πάρει ακόμη το πτυχίο τους προσκομίζοντας βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος κάθε έτος). 

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
   2. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
    2.2.
    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

    Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ) Για τελειόφοιτους: Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει) 

   1. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.
   2.  Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών 
   3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την διδακτική/επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου
   4. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους 
   5. Φωτογραφία 

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB 

   Για τη Φωτογραφία Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200px x 200px 

   Για τις Συστατικές Επιστολές Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

   Η αποστολή του e-mail θα πρέπει: 

   1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ στις «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
   2. να γίνει μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2020
   3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη 
   4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 

   Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής

   Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν α) βαθμό πτυχίου, β) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, γ) ερευνητική δραστηριότητα, δ) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, ε) επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και στ) αποτελέσματα συνέντευξης η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του. 

   Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες

   Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης ή υποτροφίες. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών είτε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε από διάφορα Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

   Χρονοδιάγραμμα 

   15 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2020: Διάρκεια υποβολής αιτήσεων 

   22 Ιουνίου 2020: Συνέντευξη 

   Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail. 

   Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020:

   Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών: Έντυπο εγγραφής Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους Βεβαίωση υποβολής των δικαιολογητικών για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς στον ΔΟΑΤΑΠ (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους 

   Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή. 

   Β. Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2020 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος email: [email protected], τηλ. 2810 394526/394868

  • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Χειρουργικές Επιστήμες ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του Δ.Μ.Σ ο Μ.Φ. πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS που κατανέμεται ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30.

   Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση στο πρόγραμμα γίνεται με την τήρηση της αλληλουχίας των εξαμήνων. Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Δεν προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

   Ως Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική αφού ορισμένες εκ των διαλέξεων από διδάσκοντες της αλλοδαπής θα πραγματοποιούνται στην αγγλική. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με τη φυσική παρουσία των Μ.Φ. και των διδασκόντων (δια ζώσης) είτε με την φυσική παρουσία των ΜΦ και τη διαδικτυακή παρουσία του διδάσκοντα (έως 30% των συνολικών ωρών του προγράμματος).

   Σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί άλλη μια φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο Μ.Φ. εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (Ν. 4485/17, αρθρ. 34, παρ. 6).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Αρχές των Χειρουργικών επιστημών 4 ECTS
   • Γενική Τραυματολογία 6 ECTS
   • Χειρουργικές Λοιμώξεις 4 ECTS
   • Ερευνητική Μεθοδολογία – Βιοστατιστική 5 ECTS
   • Ειδική Τραυματολογία Ι (Γεν. Χειρουργική / Α-Χ) 6 ECTS
   • Ειδική Τραυματολογία ΙΙ (Ορθοπαιδική) 6 ECTS
   • Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού 5 ECTS
   • Χειρουργικές Ανατομία Κοιλιάς 5 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού ασθενούς 5 ECTS
   • Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων 6 Y
   • Γενική – Περιοχική Αναισθησία & Μετεγχειριτική Αναγλησία – Ανάνηψη 4 Y
   • Ο Χειρουργικός Ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ 5 Y
   • Επαγγελματική Ανάπτυξη στις Χειρουργικές Επιστήμες 5 Y
   • Εργαστήριο Απεικόνισης Κοιλιάς 5 E
   • Eλάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην Ορθοπεδική 5 Ε
   • Κλινικο-παθολογοανατομικές συζητήσεις στην Ογκολογία της Κοιλιάς 5 Y

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email