Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» είναι:

   Η παροχή νέας γνώσης και η εξειδικευμένη κατάρτιση των αποφοίτων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν νέα θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη γνώση είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα του Αθλητικού Τουρισμού, της Οργάνωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Δρώμενων καθώς και του Χορού.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» ορίζεται
   από Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

   Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 534/09.07.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως προς την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός», στις ειδικεύσεις:

   • Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
   • Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
   • Σπουδές στο Χορό

   α) Tην εισαγωγή 60 φοιτητών (20 εισακτέοι/ειδίκευση) στο Πρόγραμμα και
   β) Την περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο Π.Μ.Σ.:

   από Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 έως Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

   Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους αποκλειστικά σε μορφή PDF, αποστέλλοντας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Αίτηση υποψηφιότητας (1 αρχείο PDF) και Δικαιολογητικά υποψηφιότητας (1 ενιαίο αρχείο PDF με όλα τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση και όχι ξεχωριστό PDF αρχείο για κάθε δικαιολογητικό)

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας

   Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους.

   Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

   Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679)

   Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας

   ! Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης και στις τρεις (3) ειδικεύσεις. Για κάθε ειδίκευση υποβάλλεται χωριστή αίτηση υποψηφιότητας.
   Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την ειδίκευση Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή
   Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την ειδίκευση Οργάνωση Αθλητικών Δρωμένων
   Κατεβάστε εδώ την αίτηση για την ειδίκευση Σπουδές στο Χορό

   2. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

   Στην περίπτωση τίτλου σπουδών ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατίθεται σε επικυρωμένο αντίγραφο και να συνοδεύεται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας και της αντιστοιχίας καθώς και βεβαίωσης αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

   Όσοι δεν έχουν ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν: α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

   3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

   4. Μία (1) συστατική επιστολή

   5. Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική)

   Επιπρόσθετα μοριοδοτούνται:

   — Δικαιολογητικά ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
   — Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής
   — Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
   — Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα
   — Άλλο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
   — Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
   — Διδακτορικό Δίπλωμα

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα [π.χ. πτυχίο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, τίτλο ξένης γλώσσας, κλπ], όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κλπ).
   Σημείωση: Γίνονται αποδεκτά ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται στο φάκελο υποψηφιότητας, όταν έχουν εκδοθεί:
   α) από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, οι αναλυτικές βαθμολογίες)
   β) από την αλλοδαπή (π.χ. οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών), υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

   Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

   Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.
   Διαδικασία επιλογής φοιτητών : Αξιολόγηση των υποψηφίων με συνυπολογισμό κριτηρίων που μοριοδοτούνται

   Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:

   α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.).

   β) Μία (1) συστατική επιστολή

   Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κλπ) , είτε από εργοδότη του φορέα απασχόλησης.

   γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

   Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

   Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

   Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

   • Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια): Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 2
   • Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε ανακοίνωση
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 7,5 μόρια η κάθε δημοσίευση.
   • Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 15 μόρια).
   Μοριοδοτείται διετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 24 μήνες μέγιστο, με 0,625 μόρια ο μήνας.

   • Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα/ερευνητικά προγράμματα (10 μόρια)
   • Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα ΑΕΙ (25 μόρια) ή ΤΕΙ (15 μόρια)

   Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

   • Άλλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (15 μόρια)
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (25 μόρια)

   Διαδικασία επιλογής

   1) Καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αρχικά ένας πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

   2) Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων:

   • απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
   • ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην προδημοσίευση του προσωρινού πίνακα επιλογής και ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των ενστάσεων.

   Μετά την εξέταση των ενστάσεων και με βάση τη τελική βαθμολογία του υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά τον τελικό πίνακα επιλογής.

   3) Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους 60. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

   Επίσης ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους και μόνο ένας κατ΄ έτος να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

   Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν εγγράφως σε προθεσμία τριών (3) ημερών για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας του επιλεγέντα υποψηφίου ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα επιτυχόντων.

   Τέλη φοίτησης

   Τα τέλη φοίτησης για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι 2.400 ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις:
   1η δόση : 800 ευρώ (κατά την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.)
   2η δόση : 800 ευρώ (πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου)
   3η δόση : 800 ευρώ (πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου)

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης (Απαλλαγή τελών φοίτησης):
   οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 2020-2021).

   Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

   Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

   Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσοστό (30%), επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
   Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

  • Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του  ΤΕΦΑΑ  (στη Κομοτηνή) του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και απαιτεί περιορισμένη φυσική παρουσία για το συνολικό χρόνο εκπαίδευσης ενώ η υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών  για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι:

   Α΄ εξάμηνο εντατικών μαθημάτων :

   Ένα τετραήμερο του Δεκεμβρίου και του Φεβρουαρίου κάθε έτους (συνήθως Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

   Β΄ εξάμηνο εντατικών μαθημάτων :

   Ένα τετραήμερο του Μαρτίου και Μαΐου κάθε έτους (συνήθως Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος). Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

   Γ΄ εξάμηνο

   Ο υποψήφιος επιλέγει είτε την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής είτε την  παρακολούθηση/ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση δύο ανεξάρτητων μελετών (Ανεξάρτητη Μελέτη Ι – Ανεξάρτητη Μελέτη ΙΙ).

   Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος (ΤΕΦΑΑ στη Κομοτηνή) είτε σε τόπο επιλογής του υποψηφίου- και καταλαμβάνουν όλο το Γ’ εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σε 6 μαθήματα των πρώτων 2 εξαμήνων (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email