Loading...
Υποτροφίες

Υποτροφίες για σπουδές και μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ από το Ίδρυμα Αναστασίου Αντωνάτου

bookmark
Share

 

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 τη χορήγηση 7 υποτροφιών με επιλογή, που αφορούν σε πανεπιστημιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και σε μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Πληροφορίες: τηλ. 26913 60631

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 7, 2020

Ως υποτροφία ορίζεται το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει:

Α Να διαμένουν και να κατάγονται από τον Δήμο Αιγίου

Β Να είναι προπτυχιακοί φοιτητέε σε Α.Ε.Ι ms Ελλάδαβ ή μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Α.Ε.Ι ms Ελλάδας ή του Εξωτερικού

Γ Να είναι οικονομικά αδύνατοι ήτοι τα εισοδήματά tous ατομικά και οικογενειακά και η εν γένει περιουσιακή tous κατάσταση να μην επιτρέπουν m με ίδια μέσα οικονομική κάλυψη των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών tous

Δ Να μη λαμβάνουν υποτροφία από άλλο κληροδότημα

Ε Η διάρκεια υποτροφίας είναι για ένα 1 έτος

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Α Αίτηση επισυνάπτεται

Β Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Γ Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Δ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Ε Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

ΣΤ Βεβαίωση cporrnons σε σχολή Α.Ε.Ι ms Ελλάδαε ή μεταπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Ζ Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματοε του τελευταίου οικονομικού érous ή οικογενειακού οε περίπτωση εγγάμων υποψηφίων ή υποψηφίων που
είναι προστατευόμενα τέκνα ή Βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολή φορολογικής δήλωσης

Η Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 ότι στον υποψήφιο υπότροφο δεν χορηγείται υποτροφία για ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομιά ή δωρεά και ότι δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από προηγούμενη υποτροφία που απονεμήθηκε σε αυτόν.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενημέρωση
0

Δύο θέσεις έμμισθης πρακτικής στην Mastercard

Η μεγάλη πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή , πραγματοποιήθηκε ως εκδήλωση τον Οκτώβριο, συνεχίζεται όμως με υποτροφίες mentoring από το WoT και με έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης, τόσο στην ίδια την Mastercard όσο και σε συνεργαζόμενες τράπεζες, για όλη τη διάρκεια της […]

arrow
Ενημέρωση
0

Φοιτητικός διαγωνισμός από το ΙΜΔΑ για φοιτητές Ελλάδας και Κύπρου

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 14η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών (3) βραβείων και τριών (3) επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων. Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες […]

arrow
Ενημέρωση
0

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των […]

arrow
Ενημέρωση
0

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Μπορεί να είναι αμειβόμενη (1.350 ευρώ μηνιαίως) ή μη, αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι τρεις περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται ετησίως: […]

arrow