Πρόσκληση υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

bookmark

 

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών προσκαλεί ενδιαφερόμενους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται στο Τμήμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Υποψήφιοι:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορική διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του Ν.4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σοβαρό επιστημονικό έργο, δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και σε εκδόσεις της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).

Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα/σεμινάρια του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντάσσεται η ερευνητική του πρόταση.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από 1 – 20 Νοεμβρίου 2020 επισυνάπτοντας απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:
— προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής
— προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
— προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής
2. Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
4. Αντίγραφο Πτυχίου
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
6. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων των μεταπτυχιακών σπουδών
7. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
8. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, (εάν υπάρχουν)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Αναλυτικά η πρόσκληση

 

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email