Προκήρυξη Βιομηχανικών Υποτροφιών ¨Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος¨

bookmark

 

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για την αίτηση

Με την προκήρυξη αυτή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ») προσκαλεί υποψηφίους που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα βιομηχανικού προσδανατολισμού, να υποβάλουν υποψηφιότητα για Υποτροφίες Βιομηχανικών Διδακτόρων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος», με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2017.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος»

To Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» διαβλέποντας στην ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των επιστημονικών επιτευγμάτων, των πόλων αριστείας και των τεχνολογικών επιταγών της Βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), εισάγει για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο το θεσμό των Βιομηχανικών Διδακτορικών, Μετα-Διδακτορικών & Adjunct Researchers Υποτροφιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική χορηγία και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Πρόκειται για ένα θεσμό άκρως διαδεδομένο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών, όπως πρόσβαση σε βιομηχανικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον αλλά και προοπτικές εργασίας μετέπειτα.

Οι υποτροφίες των βιομηχανικών ερευνητών (με σύμβαση υποτροφίας) βασίζονται στην πρωτοβουλία του ΕΚΕΦΕ «Δ» να συμβάλει στην αναθέρμανση της οικονομίας, στοχεύοντας στην αναχαίτιση της διαρροής αξιόλογων νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και στην προοπτική της δημιουργίας ισχυρών δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό κλάδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συνεργαζόμενους φορείς.

 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ;

Ως Βιομηχανικό Διδακτορικό ορίζεται ένα τετραετές ερευνητικό Διδακτορικό πρόγραμμα με βιομηχανικό προσανατολισμό, το οποίο πραγματοποιείται με τη συνεργασία οργανισμών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Ελλάδος ή του εξωτερικού μιας ιδιωτικής εταιρείας και του/της υποτρόφου.

Ο τύπος αυτός Διδακτορικής υποτροφίας επιτρέπει στους υποψηφίους να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, όπου τα αποτελέσματα τους βρίσκουν άμεση εφαρμογή και δίνουν λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα, ενισχύοντας έτσι το τμήμα έρευνας μικρομεσαίων -και μη- επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ προωθείται η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εταιρεία από την άλλη, εντάσσει στο δυναμικό της έναν υποψήφιο που είναι σε θέση να φέρει εις πέρας  ερευνητικό πρόγραμμα άμεσου ενδιαφέροντός της με ταυτόχρονη δυναμική οικονομικού οφέλους για την ίδια. Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει τους δεσμούς συνεργασίας της σε ερευνητικό επίπεδο με υπάρχοντες ή και νέους συνεργάτες εντός του κέντρου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» και του συμβαλλόμενου ακαδημαϊκού εταίρου.

 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια πενήντα ευρώ (950 €). Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 3+1 έτη. Το ΕΚΕΦΕ «Δ», μέσω της χρηματοδότησης που έλαβε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θα καλύψει:

(α) την υποτροφία των υποψηφίων για τα δύο πρώτα έτη και το ήμισυ των ετών 3ο και 4ο ,

(β) τα έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια συνολικού ύψους 2.000 ευρώ για κάθε άτομο, καθώς και

(γ) την ένταξη του υποτρόφου σε ομαδικό ασφαλιστήριο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

στο σύνολο των ετών υλοποίησης του προγράμματος.

(δ)       το υπόλοιπο ήμισυ του κόστους των ετών 3ο και 4ο της υποτροφίας καθώς και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα καλύπτεται από την εταιρεία.

 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο. Υπόκειται σε παρακράτηση 3,6% (χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων μίας εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν την πρόταση ακολουθώντας των οδηγό συμπλήρωσης που έχει αναρτηθεί για την κατηγορία του Βιομηχανικού Διδακτορικού στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δ» http://www.demokritos.gr/Contents.aspx?CatId=1936. Η πρόταση υποβάλλεται με τη συνεργασία ενός ερευνητή του Κέντρου, ο οποίος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη και εξασφαλίζει τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.

Για την αξιολόγηση της πρότασης η εταιρεία καλείται να συμπληρώσει ένα έντυπο κριτηρίων με στοιχεία που αφορούν την ίδια.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

Στο στάδιο της υποβολής δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται το Πανεπιστημιακό ίδρυμα που θα χορηγήσει τον τίτλο. Εάν η πρόταση του  υποψήφιου διδάκτορα, σε συνεργασία με μια εταιρεία και έναν Ερευνητή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», τελικά εγκριθεί, τότε η τριμελής επιτροπή σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Ελλάδος ή η αντίστοιχη σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα πρέπει να ορισθεί εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-6503022
e-mail: [email protected] Σοφία Μαγκιά
 

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email