Loading...

Ειδική Αγωγή: Πόσο μοριοδοτούν τα σεμινάρια και τα μεταπτυχιακά

bookmark
Share

 

Τι ισχύει για τα μεταπτυχιακά και τα σεμινάρια στην Ειδική Αγωγή αναφορικά με τους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών;

Τα πρώτα σε ζήτηση σεμινάρια και μεταπτυχιακά αφορούν αυτά που σχετίζονται με την σχολική εκπαίδευση και συγκεκριμένα με την Ειδική Αγωγή

Ο λόγος είναι πως  δεκάδες χιλιάδες απόφοιτοι παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσληφθούν πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές και σεμινάρια από δημόσια πανεπιστήμια πάντα πάνω στην Ειδική Αγωγή

Όπως ρητά αναφέρει ο νόμος μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ειδική Αγωγή και Σεμινάρια μοριοδοτούν για τις προσλήψεις – διορισμούς των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ειδική Αγωγή (Φτάνει να είναι ανανγωρισμένα και να πληρούν και τις προϋποθέσεις του ΙΕΠ και της επιτροπής συνάφειας) μοριοδοτεί με 20 μονάδες ενώ τα σεμινάρια δημόσιων Πανεπιστημίων μοριοδοτούν με 2 μονάδες και όλα αυτά είναι προσθετικά./

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ισχύουσα νομοθεσία (προσοντολόγιο Γαβρόγλου) ισχύουν τα εξής για τα κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής:

Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Β΄ καταρτίζεται με βάση τα  ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια,
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.

ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι οκτώ (28) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.

γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πτυχίο με κύρια ειδικότητα «Ε.Α.Ε.» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική
Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) μονάδες.

δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.

εε) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή. στστ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) μονάδες για καθεμία εξ αυτών.

ζζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5) μονάδες για καθεμία εξ αυτών.
ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) μονάδες για καθεμία εξ αυτών.
θθ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.

ιι) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες

Προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, μοριοδοτούνται (άρθρο 134 παρ. 1β του ν. 4604/2019).

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ

114 Α΄) ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι οκτώ (28) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών

Πως μπαίνετε στους επικουρικούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής

Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.

β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:

αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που
πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών ή

ββ) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή

γγ) Εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω.

γ) Ο επικουρικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. καταρτίζεται με βάση τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών.

Ενημέρωση
0

Παραμένουν στις εστίες οι φοιτητές την Κρήτη: Έγιναν δεκτά τα αιτήματα τους

Κέρδισαν οι φοιτητές σε Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παραμένουν στις Εστίες καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματα τους. Ύστερα από τη συλλογική απόφαση των εστιακών φοιτητών να παραμείνουν στα “σπίτια” τους και να μη φύγουν από τις φοιτητικές εστίες οι πρυτανικές αρχές έκαναν δεκτά τα αιτήματα τους. Παραμένουν στις φοιτητικές εστίες τους τελικά οι φοιτητές του […]

arrow
Ενημέρωση
0

ΕΑΠ: Ανακοίνωση για τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε η διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με την διεξαγωγή των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων. Δείτε την ανακοίνωση: Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, η Διοίκηση του ΕΑΠ σας ενημερώνει ότι, όπως μέχρι σήμερα έχει ήδη κάνει και έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, […]

arrow
Συμβουλές
0

Πώς να παραμείνετε παραγωγικοί όταν εργάζεστε από το σπίτι

Μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνετε παραγωγικοί όταν εργάζεστε σε χώρο διαφορετικό από αυτόν της εργασίας σας αλλά έχουμε τέσσερις βασικές συμβουλές για σας, για να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε τους στόχους σας! Διατηρήστε μια ρουτίνα στις εργασίες σας Είναι σημαντικό όταν εργάζεστε μακριά από το γραφείο σας, να εξακολουθήσετε να ξυπνάτε μια συγκεκριμένη ώρα, […]

arrow
Ενημέρωση
0

Επιστολή φοιτητών ΕΚΠΑ: Επικίνδυνη υγειονομικά η απόφαση να αποχωρήσουμε από τις εστίες

Να θεσπιστεί εξαίρεση για τις φοιτητικές εστίες και να επαναλειτουργήσει η κεντρική τροφοδοσία, προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς τόσο όλοι οι οικότροφοι, όσο και το σύνολο της κοινωνίας, ζητούν με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας, οι οικότροφοι του Πανεπιστημίου Αθηνών που σημειώνουν ότι «με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την δημόσια […]

arrow