https://www.spoudase.gr/arthra/?p_asid=6&p_asp_data=Y3VycmVudF9wYWdlX2lkPTM3NTg0JnF0cmFuc2xhdGVfbGFuZz0wJmZpbHRlcnNfY2hhbmdlZD0xJmZpbHRlcnNfaW5pdGlhbD0wJmFzcF9nZW4lNUIlNUQ9ZXhhY3QmYXNwX2dlbiU1QiU1RD10aXRsZSZhc3BfZ2VuJTVCJTVEPWNvbnRlbnQmdGVybXNldCU1QmthdGVnb3JpZXNfYXJ0aHJvbl8lNUQlNUIlNUQ9NTQxMCZjdXN0b21zZXQlNUIlNUQ9YXJ0aHJh
Υποτροφίες

Μεταπτυχιακή Υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ

bookmark

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΕΔΡΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
[email protected]

Το Ίδρυμα Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ, θα χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του, του άρθρου 10 του Ν.1583/1985 και το άρθρο 56 του Ν.4182/2013, μια υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε ταλαντούχο νέο ή νέα που κατάγεται από την γενέτειρα του Ιδρυτή, την Ναύπακτο, Χριστιανό/η Ορθόδοξο το Θρήσκευμα, με εξαιρετική επίδοση στα γράμματα και το ήθος, για την συνέχιση των σπουδών του/της σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένο και ισότιμο των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι/ες υπότροφοι που πληρούν τους ως άνω όρους και έχουν ηλικία έως 30 ετών (για τους ιατρούς 36 ετών), βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,00/10 και που ενδιαφέρονται για τη λήψη της υποτροφίας, πρέπει να υποβάλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος (Ταχ. Διεύθυνση: Τζαβέλα 23 Ναύπακτος 30300. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 30 Ιουνίου 2017, (λαμβάνεται υπ’ υπόψιν η ημερομηνία κατάθεσης βάσει της σφραγίδας του Ταχυδρομείου αποστολής). Η αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε φυσική μορφή με συστημένη αποστολή ή αυτοπροσώπως.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση:

1. Πιστοποιητικό του Δήμου Ναυπακτίας με το οποίο θα βεβαιούται “η καταγωγή” του υποψηφίου υποτρόφου από τον τέως Δήμο Ναυπάκτου (προ Καποδίστρια). Η καταγωγή θα αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι η κτήση της δημοτικότητας του υποψηφίου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του έγινε λόγω γεννήσεως και όχι από μεταδημότευση ή διετή παραμονή.
2. Πιστοποιητικό του Α.Ε.Ι. του οποίου είναι πτυχιούχος που να περιέχει τον βαθμό πτυχίου, αριθμητικά και ολογράφως και με αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων. Οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου μαθήματα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας Σχολής όπου θα αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία και ο τελικός βαθμός πτυχίου, αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Εάν ο υποψήφιος/α υπότροφος είναι κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένου και ισοτίμου με τα Ελληνικά: θα υποβάλλει το ως άνω πιστοποιητικό πτυχίου επίσημα μεταφρασμένο και που θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από βεβαίωση, του κατά τον Νόμο Φορέα Πιστοποίησης Ισοτιμίας, για την ισοτιμία και την βαθμολογική αντιστοιχία με τα Ελληνικά ΑΕΙ, αριθμητικά και με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων.
Η χρονική διάρκεια των σπουδών έως τη λήψη του πτυχίου θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή του υποτρόφου.
3. Βιογραφικό σημείωμα με κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικό έργο, διακρίσεις στον επιστημονικό τομέα, συστατικές επιστολές καθηγητών σχετικών με την ειδικότητα του υποψηφίου, γλωσσομάθεια κλπ.) που θα αναφέρεται στην έφεση και το τάλαντο των υποψηφίων υποτρόφων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και θα βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. στην ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.
4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
5. Βεβαίωση εγγραφής ή οριστικής αποδοχής της συνέχισης των σπουδών από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση του υποψηφίου υποτρόφου.
6. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που θα αποδεικνύει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτή ή έχουν αναβολή κατάταξης που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή είναι στρατευμένοι αλλά η θητεία τους λήγει πριν από την έναρξη του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο υπότροφος στο ΑΕΙ εξωτερικού.
Δεν αναστέλλεται η έναρξη της υποτροφίας για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.
7. Επίσημα αποδεικτικά πτυχία ή διπλώματα γλωσσομάθειας, σε φωτοτυπία, για τη γλώσσα της χώρας που επιθυμεί να σπουδάσει ο υπότροφος ανάλογα και με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου εγγραφής.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας και δεν θα κάνουν χρήση αυτής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και ότι εάν λάβουν άλλη υποτροφία κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου θα το δηλώσουν αμέσως στο Ίδρυμα.
9. Η βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν υποκαθιστά τον καθοριστικό όρο της προκήρυξης που αναφέρεται στον βαθμό πτυχίου του ΑΕΙ.
10. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως σπουδών.
11. Η αλληλογραφία με το Ίδρυμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, απαντητικές επιστολές, πρέπει απαραίτητα να συντάσσονται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, άλλως πρέπει να μεταφράζονται νομίμως.
12. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει υπότροφο με γνώμονα την καταστατική πράξη, το συμφέρον και την σωστή λειτουργία του Ιδρύματος. Επίσης το Ίδρυμα ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων.
13. Το Δ.Σ. καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους υποτρόφους που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.
14. Μετά την έναρξη της υποτροφίας ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο των σπουδών παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας τους οποίους το Δ.Σ. του Ιδρύματος εκτιμά κατά την απόλυτο κρίση του.
15. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος, δυναμένη να ανανεωθεί, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος σε περίπτωση λίαν εξαιρετικής προόδου του υποτρόφου στην μετεκπαίδευσή του.
16. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε 600 ευρώ μηνιαίως.
17. Η έναρξη της υποτροφίας πρέπει να γίνει ανυπερθέτως εντός του 2017.
Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας, γενικώς δε να δοθεί ευρεία δημοσιότητα στα τοπικά Μέσα Μαζικής Πληροφόρησης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Ιωάννης Ράπτης

Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email