Loading...
Ενημέρωση

Αποκτήστε Πιστοποιητικό γνώσεων Η/Υ μέσα σε 10 μέρες

bookmark
Share

 

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται, μέχρι τις 3 και 23 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ενταχθούν στους οριστικούς πίνακες που θα αναρτηθούν για τους μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση.

Πριν από αυτές τις προθεσμίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποδείξουν τη γνώση τους στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) μέσω κατάθεσης πιστοποίησης όπου αυτή μοριοδοτεί με 4 μόρια.

Πώς όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό μέσα σε λίγες ημέρες ώστε να προλάβουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν την πιστοποίηση στον φάκελό τους;

Οι παρακάτω πιστοποιήσεις,  είναι αποδεκτές από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτούν, ξεκινούν μαθήματα εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα μέσω του αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2) GOLEARN στις 7 Ιανουαρίου ή στις 9 Ιανουαρίου.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, διαρκούν 10 ημέρες, και μετά δίνετε εξετάσεις σε 20 συμβεβλημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα!

Παρακάτω σας αναφέρουμε φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης (με την επιφύλαξη της Κ.Υ.Α.):

  1. ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)
    ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
    Πραγματοποιήστε εξ αποστάσεως Μαθήματα εντατικά 10 ημερών και λάβετε το ECDL πριν τους διορισμούς

  2. Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ της Global Cert  (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-2014).
    Πραγματοποιήστε εξ αποστάσεως Μαθήματα εντατικά 10 ημερών και λάβετε την Πιστοποίηση της Globalcert πριν τους διορισμούς

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις, στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες, αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση από τους ανωτέρω πιστοποιημένους φορείς. Ο υποψήφιος όμως, εφόσον διοριστεί, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

Ενημέρωση
0

Δύο θέσεις έμμισθης πρακτικής στην Mastercard

Η μεγάλη πρωτοβουλία της Mastercard και του Women On Top για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή , πραγματοποιήθηκε ως εκδήλωση τον Οκτώβριο, συνεχίζεται όμως με υποτροφίες mentoring από το WoT και με έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης, τόσο στην ίδια την Mastercard όσο και σε συνεργαζόμενες τράπεζες, για όλη τη διάρκεια της […]

arrow
Ενημέρωση
0

Φοιτητικός διαγωνισμός από το ΙΜΔΑ για φοιτητές Ελλάδας και Κύπρου

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει, για 14η συνεχή χρονιά, διαγωνισμό για την απονομή τριών (3) βραβείων και τριών (3) επαίνων για την καλύτερη εργασία που θα αποσταλεί σε ένα από τα τρία παρακάτω θέματα από φοιτητή/φοιτήτρια ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων. Τα βραβεία για τα τρία θέματα συνίστανται σε τρεις υποτροφίες […]

arrow
Ενημέρωση
0

Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές και πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι το χρηματοδοτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της είναι να συμβάλει στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των κρατών μελών. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των […]

arrow
Ενημέρωση
0

Αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει, κατά τη διάρκεια του έτους, τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του. Η πρακτική άσκηση εγκρίνεται για περίοδο τριών, τεσσάρων ή πέντε μηνών κατ’ ανώτατο όριο. Μπορεί να είναι αμειβόμενη (1.350 ευρώ μηνιαίως) ή μη, αναλόγως των διαθέσιμων πιστώσεων. Οι τρεις περίοδοι πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται ετησίως: […]

arrow