Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας. Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και επηρέασαν ποικιλοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

   Το ΠΜΣ στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων της αρχαιότητας της ανατολικής Μεσογείου, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄ και τροποποίησης ΄ΦΕΚ 2137/07.06.2019 τ. Β΄) το οποίοοδηγεί σεΔίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και ΦιλολογικέςΠροσεγγίσεις».

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας.

   Με οδηγό τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους, όσο και τις σύγχρονες μεθοδολογικές τάσεις και προσεγγίσεις, θα αναζητηθούν και θα αποκωδικοποιηθούν οι πολιτικές, κοινωνικές, παιδευτικές νόρμες και αξίες, που εντοπίζονται στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να παρέχει εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη, να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που αφορούν το αρχαίο ελληνικό θέατρο, να καταρτίσει τους/τις φοιτητές/τριες ώστε να επεξεργάζονται κριτικά τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές καθώς και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας αλλά και της αξιοποίησης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου σε πλαίσια διδακτικής εφαρμογής.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ εξάµηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) µαθηµάτων, σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε επτά μισή (7,5) ECTS. Το τρίτοεξάμηνοαφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής ΔιπλωματικήςΕργασίας (30 ECTS).

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» κατ’ ανώτατο όριο 40 (μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φιλολογίας και της Αρχαιογνωσίας, πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. με αιτιολογημένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

   Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπότην προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

   Οι σπουδές για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ορίζονται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. και το τρίτο (3) εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε έξι εξάμηνα. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο/η μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος.

   Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, σε τέσσερις δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 625 ευρώ, καταβάλλεται κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας, και οι επόμενες 3 δόσεις των 625 ευρώ καταβάλλονται τμηματικά έως τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου φοίτησης (διδακτικό εξάμηνο).Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε καμία περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. δεν γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι εκείνη τη στιγμή ποσού διδάκτρων.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/ης στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Υποτροφίες και βραβεία

   Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έως δύο υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης,σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

   Υποβολή αιτήσεων

   Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται απότα προβλεπόμενα δικαιολογητικάσύμφωνα με την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος.
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο κατ’ ελάχιστον : επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL 500+. Θα ληφθεί υπόψη η πιστοποιημένη γνώση άλλων Γλωσσών π.χ. Γαλλικά (επίπεδο Delf B2) ή Γερμανικά (επίπεδο Zertificat B2). Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17.Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   10. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α δεν έχει την ελληνική εθνικότητα. (βλέπετε και άρθρο 8.3).

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν εξέτασης της πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής δύναται κατά περίπτωση να καλέσει υποψήφιους/ες σε συνέντευξη εφόσον κρίνει ότι χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

   1. Γενικός βαθμός πτυχίου 15 Βαθμοί (max)
   2. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και συνάφεια του τίτλου σπουδών 15 Βαθμοί (max)
   3. Προπτυχιακή διπλωματική εργασία και η συνάφειά της με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 10 Βαθμοί (m ax)
   4. Ερευνητικό/επιστημονικό ή/και συγγραφικό έργο 10 Βαθμοί (max)
   5. Πρόσθετοι πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Κατανέμονται ως ακολούθως: 10 Βαθμοί (max)
    – ΔίπλωμαΜεταπτυχιακών Σπουδών 5 Βαθμοί (max)
    – Δεύτερο πτυχίο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ 3 Βαθμοί (max)
    – Τρίτο πτυχίο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ /ΤΕΙ 2 Βαθμοί (max)
   6. Επίπεδα γνώσης της προαπαιτούμενης ξένης γλώσσας Επίπεδα γνώσης Ξένων Γλωσσών: 10 Βαθμοί (max)
    Επίπεδο Γ1 5 Βαθμοί (max)
    Επίπεδο Γ2 8 Βαθμοί (max)
    Γνώση άλλης Ξένης Γλώσσας 2 Βαθμοί (max)
   7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία, συμμετοχή σε προγράμματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus, παρακολούθηση σεμιναρίων ή συνεδρίων, συστατικές επιστολές κτλ 10 Βαθμοί (max)
   8. Συνέντευξη 20 Βαθμοί (max)
    ΣΥΝΟΛΟ 100 Βαθμοί (max)

   (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:
   α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
   β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
   γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
   δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

   Η επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες) αποδεικνύεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
   – όταν ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού
   – όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής
   – όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
   – όταν ο/η υποψήφιος/α κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς/ές.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:https://nautilus.aegean.gr/μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 10 Σεπτεμβρίου 2020 (παράταση προκήρυξης) και ώρα 23.59 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών http://dms.aegean.gr/.

   Περισσότερες πληροφορίες:
   Μαρία Τσαμούρη, Γραμματέαςτου Π.Μ.Σ. τηλ.:22410 99370 και 6973683784,ώρες10.00-14.00 ήστην ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected],και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών:http://dms.aegean.gr/

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.ωανέρχονται σε ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ εξάµηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) µαθηµάτων, σε σύνολο έξι (6) προσφερόμενων και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε επτά μισή (7,5) ECTS. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

   Οι σπουδές για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ορίζονται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. και το τρίτο (3) εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε έξι εξάμηνα. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο/η μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος.

   Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες/90 ECTS). Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά και το τρίτο αφιερώνεται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρεις υποχρεωτικές δια ζώσης συναντήσεις ανά διδακτικό εξάμηνο σπουδών, σε προκαθορισμένες από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ημερομηνίες, καθώς και σε σύγχρονες τηλεδιασκέψεις μέσω του ειδικού συστήματος τηλεκπαίδευσης/εικονικής τάξης Big Blue Button και της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle.. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ανά έτος.

   A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠ.Μ. (ECTS)
   (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
   ΚΕΥ1ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ2Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ)ΚΕΥ7,5
   ΚEΥ3ΠΟΛΙΣ-ΘΕΑΤΡΟ: ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΡΧΑΪΚΗ-ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)ΚΕΥ7,5
   ΚEΥ4ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ5ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ6ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣΚΕΥ7,5
   ΣΥΝΟΛΟ:30
   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΠ.Μ. (ECTS)
   (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)
   ΚΕΥ7Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ8ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΑΙΓΥΠΤΟΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ9ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ10ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣΚΕΥ7,5
   ΚΕΥ11ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΚΕΥ7,5
   ΣΥΝΟΛΟ:30
   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΜΔΕΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΥ30
   ΣΥΝΟΛΟ:30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email