Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι: Η κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την πρακτική αντιμετώπιση, μέσω της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση, των ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   Δείτε την προκήρυξη

   Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας με τεχνικές ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Εξωσωματική Γονιμοποίηση). Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την πρακτική αντιμετώπιση, μέσω της θεραπείας με εξωσωματική γονιμοποίηση, των ζευγαριών με προβλήματα υπογονιμότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας ( Μοριακής Βιολογίας Γενετικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής), Σχολών Θετικών Επιστημών (Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας), Σχολών Ψυχολογίας καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 3000 ευρώ (1.500 ευρώ το α’ εξάμηνο και 1.500 ευρώ στο β’ εξάμηνο). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως σαράντα (40) ανά έτος Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2021.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής , Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης – Μάκρης , Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)
   3. Φωτοτυπία ταυτότητας
   4. Μία πρόσφατη φωτογραφία
   5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά
   6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
   7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
   8. Συστατική (ες) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
   9. Δικαιολογητικά σχετικά με τα προηγουμένως αναφερόμενα κριτήρια μοριοδότησης.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά 1 και 6 (Αίτηση και Βιογραφικό Σημείωμα ),αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψηφίους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

   H αξιολόγηση για την αποδοχή των ΜΦ στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Για την επιλογή των υποψηφίων ΜΦ συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται από τις αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός στα συναφή με το ΠMΣ μαθήματα, προηγούμενη εμπειρία, και ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια σχετικά με την αναπαραγωγή. Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της, να καλέσει τους υποψήφιους ΜΦ σε προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τον Ιανουάριο του 2021.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες Παρασκευή- Σάββατο και Κυριακή μία φορά τον μήνα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις. Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» διατίθενται στην ιστοσελίδα human-reproduction.med.duth.gr καθώς και στο τηλέφωνο : 25510/30642 Email: [email protected] [email protected]

  • H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι δύο (2) εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. στράτευση, σοβαρή ασθένεια), είναι δυνατό, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της ΓΣΕΣ να μην προσμετράτε τμήμα του χρόνου στα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά όρια.

   Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο εξάμηνα σπουδών (Α, Β). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ανατίθεται στο Β εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο τέλος του εξαμήνου με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας . Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε 60.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   A ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Στοιχεία Ανατομίας του Γεννητικού Συστήματος – Βιοστατιστική
   • Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας
   • Ανδρική Υπογονιμότητα
   • Γυναικεία Υπογονιμότητα
   • Διερεύνηση Υπογονιμότητας
   • Τεχνικές επεξεργασίας σπέρματος – Σπερματέγχυση
   • Γενετική βάση της Αναπαραγωγής
   • Κλασική Εξωσωματική Γονιμοποίηση
   • Ενδοωαρική έγχυση Σπερματοζωαρίων
   • Καθοριστικοί Παράγοντες στην έκβαση της εξωσωματικής
   • Γονιμοποίηση- Πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη

   Β ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κρυοσυντήρηση – Τεχνικές Εμβρυομεταφοράς
   • Εμφύτευση –δεκτικότητα ενδομητρίου- Προγεννητικός έλεγχος και διάγνωση
   • Βιοηθικά προβλήματα στην αναπαραγωγή
   • Πρακτική άσκηση (πρωτόκολλα διέγερσης, επεξεργασία σπέρματος – ωαρίων, γονιμοποίηση)
   • Μεταπτυχιακή Εργασία (σχεδιασμός, εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email