Loading...

Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Aντικείμενο του Δ.Π.M.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της Eλληνικής Φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Eπιστημών. Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και πτυχιούχων άλλων  24 Tμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των T.E.I. όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Tο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και
   κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 το Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».

   Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους τομείς της «Ελληνικής Φιλοσοφίας – Φιλοσοφίας των Επιστημών», και β) Διδακτορικό Δίπλωμα. Γίνονται δεκτοί α) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, β) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α΄80), γ) πτυχιούχοι Tμημάτων T.E.I. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. δ) Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνεται στα Τμήματα των Ιδρυμάτων όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στα οικεία Ιδρύματα.

   O αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και στο Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται, κατ’ ανώτατον όριο, σε είκοσι (20).

   Oι πτυχιούχοι ελληνικών A.E.I. γίνονται δεκτοί, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, κτλ. O βαθμός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν
   τίτλους σπουδών, από τους οποίους να προκύπτει η κατοχή με επάρκεια μιας από τις παραπάνω γλώσσες. Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Τούτο θα πιστοποιηθεί με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν τίτλους σπουδών που να αποδεικνύουν την κατοχή της Ελληνικής γλώσσας.
   Oι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ.1 , ώς τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών·
   2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων·
   3. Βιογραφικό Σημείωμα·
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου ώς την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018)·
   5. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επίδοσή τους σ’ αυτά·
   6. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας –οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας– ή βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις·
   7. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)

   H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (Άριστα: 100 μόρια):
   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
   α. Γενικός βαθμός Πτυχίου έως 10 μόρια
   β. Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών έως 20 μόρια
   γ. Ερευνητικές εργασίες – Δημοσιεύσεις έως 15 μόρια
   δ. Προφορική συνέντευξη έως 5 μόρια
   ε. Γραπτές εξετάσεις έως 50 μόρια
   Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100

   Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα (50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
   Ως προς τους υποψηφίους του Γ΄ Κύκλου (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής), δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις
   κάτωθι προϋποθέσεις:
   α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής·
   β) να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φιλοσοφία των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του Ν. 4485/2017).
   γ) Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να μην είναι μικρότερος του επτά (7,00).

   Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του I.K.Y. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού, και εκτός διαδικασιών επιλογής.
   Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ., ώς τις 20 Σεπτεμβρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών·
   2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων·
   3. Βιογραφικό Σημείωμα·
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων·
   5. Αντίγραφο Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. το Μ.Δ.Ε. στη Φιλοσοφία, είναι απαραίτητη η βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους ότι η εργασία θα ολοκληρωθεί εντός του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-2019·
   6. Αντίτυπο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας·
   7. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   H επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (Άριστα: 100 μόρια):

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
   α. Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έως 10 μόρια
   β. Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία έως 25 μόρια
   γ. Γραπτές εξετάσεις έως 50 μόρια
   δ. Δημοσιευμένο έργο συναφές με τη Φιλοσοφία (μονογραφίες 5 μόρια – άρθρα 3 μόρια – ανακοινώσεις σε συνέδρια 2 μόρια) έως 10 μόρια
   ε. Προφορική συνέντευξη έως 5 μόρια
   Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100

   Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα (50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.
   Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν ως εξής:
   Τετάρτη 26.9.2018 ώρα 10.00–13.00 Ελληνική Φιλοσοφία Αίθ. 2 γραπτώς
   Πέμπτη 27.9.2018 ώρα 10.00–13.00 Φιλοσοφία των Επιστημών Αίθ. 2 γραπτώς
   Παρασκευή 28.9.2018 ώρα 10.00 Προφορική συνέντευξη Αίθουσα Συνεδριάσεων του Tμήματος Φ.Π.Ψ.(1ος όροφος) στην ακόλουθη ύλη:
   ΕΝΟΤΗΤΑ A΄ : Ελληνική Φιλοσοφία
   Υποενότητα: α. Πλάτων – Αρχαίος Σκεπτικισμός
   Υποενότητα: β. Γνωσιοθεωρικά ρεύματα και η περί ελευθερίας αντίληψη στη Νεοελληνική φιλοσοφία του 18ου και του 19ου αιώνα
   ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ : Φιλοσοφία των Επιστημών
   Υποενότητα: α. Φιλοσοφία των Επιστημών
   Υποενότητα: β. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών

   Θα δοθούν τέσσερα θέματα – ένα από κάθε υποενότητα – και οι υποψήφιοι θα υποχρεωθούν να απαντήσουν σε δύο, ένα από κάθε ενότητα.
   Για όσους δεν κατέχουν βεβαίωση κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας θα δοθεί επίσης φιλοσοφικό κείμενο σε ξένη γλώσσα, ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, για να μεταφρασθεί και να σχολιασθεί.
   Οι υποψήφιοι, των οποίων η ορκωμοσία πρόκειται να γίνει κατά την προσεχή ορκωμοσία φοιτητών, μπορούν να καταθέσουν βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοίτησαν, από την οποία να εμφαίνεται ότι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο φοιτητών της προσεχούς ορκωμοσίας.
   Επισυνάπτονται λεπτομερή διαγράμματα.
   Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον Τομέα Φιλοσοφίας, κ. Σιούλα Παναγιώτα, τηλ. 2651–0–05862 (e-mail:  [email protected]).

   O Πρόεδρος της Eιδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.M.Σ.
   Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών
   καθηγητής Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος

  • Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται και στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (α΄, β΄, γ΄ και δ΄), β) η παρακολούθηση φροντιστηρίων ειδικών θεμάτων και η παρακολούθηση σειράς διαλέξεων και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ. –ήτοι 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών).
   Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

   Eρευνητική Mεθοδολογία 14
   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 8
   Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 8
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

   Νεοελληνική Φιλοσοφία 8
   Eρευνητική Mεθοδολογία 14
   Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών–Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας 8
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα – Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
   Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 8
   Η Προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας 8
   Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ερευνητικό στάδιο) 14
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα – Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
   Επιστημολογία– Θεωρία των Αξιών 8
   Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 8
   Συνέχιση και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 14
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ