Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – MBA)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός: Το διεθνές κοινό Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΠΜΣ – ΜΒΑ) εκπαιδεύει υψηλά ειδικευμένα ηγετικά στελέχη και διευθυντές για ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
   με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των οικονομικών, διοικητικών και επιχειρηματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς, των παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών φορέων και ενώσεων, καθιστώντας τους ικανούς και ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον, εστιάζοντας τόσο στην θεωρία όσο και στην έρευνα, με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

   Αντικείμενο του διεθνούς κοινού διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Το ΠΜΣ – ΜΒΑ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές, νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές της σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό και διεθνή χώρο καθώς και τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, έτσι να ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα των αποφοίτων να εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων και τη
   λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων, να επιλύουν σύνθετα οικονομικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του σημερινού ανταγωνιστικού κόσμου. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στη θεωρία και την έρευνα της διοικητικής και
   οικονομικής επιστήμης με έμφαση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρηματικές δράσεις των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Ternopil), ανακοινώνει την προκήρυξη υλοποίησης του εγκεκριμένου διεθνούς κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ-MBA)  για 12 συνεχή χρονιά με τίτλο«Διοίκηση των Επιχειρήσεων» «MBA− Master in Business Administration» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. (ΦEK – 3404 τ.β./ 10 Αυγούστου 2018).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ) θα λειτουργήσει με δύο Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

   1. Α΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη
   2. Β΄ Τμήμα  στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

    

   Κάθε υποψήφιος φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο από τα δυο τμήματα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA − Master in Business Administration)» σε τρεις κατευθύνσεις «Διοίκηση των Επιχειρήσεων», «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Μάρκετινγκ» ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων  φοιτητών. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης  και σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4485/2017 .

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από αρμόδιο όργανο.  Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως τις 21-10-2019  καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA) στην Κοζάνη (Γραμματεία των  Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) υπόψη κου Κάγκαρη  Αναστάσιου, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη, 501 00 ή στην Καστοριά    Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA),   ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά), Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά.

   Πληροφορίες: Στην Καστοριά, στην κα Δαρβίδου Κωνσταντία, τηλ.: 2467087181, 2467087195, 2467087060 (e.mail:   [email protected], κινητό 6997111771)  9.00 έως 12.00    και  στην Κοζάνη,  στον κο Κάγκαρη  Αναστάσιο, τηλ. 2461068204  (e.mail : [email protected]) από  9.00 έως 15.00    και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Πανεπιστημίου ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ και https://kastoria.teiwm.gr/mba/ .

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΜΒΑ)
   2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας.
   5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
   8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
   9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
   • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,
   • Δύο φωτογραφίες

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (20%)
   2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
   3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).
   4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μόρια 10).
   5. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (5%).
   6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ (20%).
   7. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (25%).

    

   Δρ. Στέργιος Γκανάτσιος

   Καθηγητής

  • Πρόγραμμα Σπουδών (60 ECTS ανά έτος)

   Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

    

   ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣΘΕΩΡΙΑΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΞΑΜΗΝΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)
   Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση (Advanced Economic Analysis)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Εφαρμοσμένη Στατιστική Επιχειρήσεων (AppliedBusinessStatistics)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Χρηματοοικονομική Διοίκηση (FinancialManagement)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Εταιρική Λογιστική (Corporate Accounting)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57,5
   ΣΥΝΟΛΟ1275030

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣΘΕΩΡΙΑΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΞΑΜΗΝΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)
   Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία (Advanced Management Theory)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ (Advanced Marketing Theory) Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Διεθνή Οικονομικά (International Economics)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων(Quantitative Methods in Business)

   Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57,5
   ΣΥΝΟΛΟ1275030

    

   ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣΘΕΩΡΙΑΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΞΑΜΗΝΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)
   Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού (Personnel and Operating Management)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκησηκαι το Μάρκετινγκ (Information Systems in Management and Marketing)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   LogisticsΜεταπτυχιακό μάθημα3187,57.5
   Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ (Case Studies inManagement and Marketing)Μεταπτυχιακό μάθημα3187,57,5
   ΣΥΝΟΛΟ1275030

    

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣΘΕΩΡΙΑΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΞΑΜΗΝΟΥΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ(ECTS)
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΜεταπτυχιακή εργασία75030
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email